Werken in Malta: Zaken die je moet weten + enkele tips!

werken in malta wereldwijd leven

Hier kan je een gedetailleerd overzicht vinden van hoe de arbeidsmarkt in Malta werkt. Een job vinden die bij je past om vervolgens te werken in Malta wordt hierdoor kinderspel.

Algemene informatie | Werken in Malta

werken in malta wereldwijd leven

Types arbeidscontracten

Personen vanaf 16 jaar en ouder kunnen de arbeidsmarkt in Malta betreden.

De meest voorkomende arbeidsovereenkomsten in Malta zijn voltijdse contracten voor onbepaalde duur. Echter, ook het gebruik van tijdelijke arbeidscontracten voor bepaalde duur zit in de lift in Malta.

Het kan gaan om zowel voltijdse als deeltijdse arbeidsovereenkomsten.

Een werkgever in Malta heeft het recht om verschillende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur elkaar te laten opvolgen. In overeenstemming met de Europese regelgeving en het Maltees recht moeten dergelijke tijdelijke arbeidscontracten worden omgezet in een contract van onbepaalde duur.

Deze omzetting van tijdelijk naar permanent moet geschieden binnen de vier jaar na aanwerving.

Proefperiode | Werken in Malta

Werkgever en werknemer kunnen bij de aanvang van het contract overeenkomen om een proefperiode op te nemen in de arbeidsovereenkomst. De standaard proefperiode in Malta bedraagt zes maanden en kan verlengd worden in het geval van leidinggevende functies.

Werkgever en werknemer kunnen ook overeenkomen om een kortere proefperiode in te lassen.

Gedurende de eerste maand van de tewerkstelling kunnen zowel werkgever als werknemer de arbeidsovereenkomst stopzetten zonder opzegtermijn. Tijdens de rest van de proefperiode is er een opzeggingstermijn van een week van toepassing.

Geldigheid van de arbeids­overeenkomst

Een arbeidsovereenkomst in Malta neemt de vorm aan van een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Hierin gaat de werknemer akkoord om specifiek werk uit te voeren voor een werkgever in ondergeschikt verband in ruil voor een overeengekomen loon.

De werkgever is verplicht om deze arbeidsovereenkomst te bezorgen aan de werknemer binnen de acht dagen na rekrutering. Deze arbeidsovereenkomst dient te worden opgesteld in het Engels en/of het Maltees.

Uitbetaling van het salaris in Malta

Volgens de Maltese wetgeving moet het salaris om de vier weken uitbetaald worden.

Dit salaris kan uitbetaald worden via cheque of kan worden overgeschreven op een bankrekening.

Afloop arbeids­overeenkomst

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur lopen af op het moment dat de periode eindigt. Hiervoor dient geen opzeg te worden gegeven, dit gebeurt automatisch.

Indien zo'n tijdelijke arbeidsovereenkomst is afgelopen terwijl de werkgever beroep blijft doen op de werknemer, dient de werkgever een nieuw, tijdelijk arbeidscontract op te stellen.

Dit dient te gebeuren binnen de twaalf werkdagen na beëindiging van het vorige contract.

Opzegtermijnen in Malta

Algemene info over opzegtermijnen in Malta

Een werkgever in Malta kan een arbeidsovereenkomst stopzetten wegens gegronde redenen. Deze redenen kunnen betrekking hebben op de werknemer in kwestie of op collectieve moeilijkheden, financieel of operationeel bijvoorbeeld.

Voorbeelden van zo'n collectieve problemen zijn een daling van de werkdruk wegens economische of productiegerelateerde oorzaken.

Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst ook altijd stopzetten wanneer er sprake is van ernstige misdragingen.

Indien een werkgever in Malta een arbeidsovereenkomst opzegt, dient deze een opzegtermijn te respecteren. Deze opzegtermijn hangt af van hoe lang de werknemer al in dienst is.

Als werknemer kan je ook altijd jouw arbeidsovereenkomst opzeggen, mits het naleven van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn varieert tussen een en twaalf weken, afhankelijk van hoe lang je al in dienst bent.

Voor arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur die de proefperiode overschrijden, dient men zowel als werknemer en werkgever een opzegtermijn na te leven.

Gedetailleerde informatie over de opzegtermijnen in Malta

Deze opzeggingstermijn hangt af van hoe lang de werknemer in dienst is geweest:

 • Gedurende de eerste maand van de tewerkstelling kunnen zowel werkgever als werknemer de arbeidsovereenkomst stopzetten zonder opzeggingstermijn.
 • Tijdens de rest van de proefperiode (meer dan een maand tot zes maanden) is er een opzeggingstermijn van een week van toepassing.
 • Twee weken opzegtermijn voor een arbeidsovereenkomst die langer dan zes maanden maar korter dan twee jaar geduurd heeft.
 • Vier weken opzeggingstermijn voor een arbeidscontract die langer dan twee jaar maar korter dan vier jaar geduurd heeft.
 • Acht weken opzeggingstermijn voor een arbeidsovereenkomst die langer dan vier jaar maar korter dan zeven jaar heeft geduurd.
 • Negen weken opzegtermijn voor arbeidsovereenkomsten die langer dan zeven jaar maar minder dan acht jaar geduurd hebben.
 • Tien weken opzeggingstermijn voor een arbeidsovereenkomst die meer dan acht jaar maar minder dan negen jaar geduurd heeft.
 • Elf weken opzegtermijn voor een arbeidscontract dat langer dan negen jaar maar minder dan tien jaar geduurd heeft.
 • Twaalf weken opzeggingstermijn voor arbeidsovereenkomsten die meer dan tien jaar in voege zijn.

Langere opzegtermijnen zijn mogelijk mits toestemming van zowel werkgever als werknemer in het geval van technische, administratieve of leidinggevende functies.

De opzegtermijn begint te lopen op de werkdag die volgt op de dag van ontslag.

Werknemers die vinden dat ze onterecht ontslagen werden kunnen terecht bij het departement van werkgelegenheid, de vakbonden en/of kunnen de hulp inroepen van een advocaat.

Werknemers hebben het recht om een referentiebrief (getuigschrift) te vragen op het moment van beëindiging van de arbeidsrelatie. Deze referentiebrief vermeldt de duur van de arbeidsrelatie en de aard van het verrichte werk.

Ontslag wegens overtolligheid van personeel

Een werkgever die personeelsleden dient te ontslaan wegens een gebrek aan werk, moet dit doen volgens het LIFO-principe. Dit staat voor "last in, first out". Vrij vertaald in het Nederlands betekent dit dat de meest recent aangeworven personeelsleden eerst moeten gaan in zo'n scenario.

Indien je als werknemer ontslagen wordt in het kader van overtolligheid van personeel, heb je wel voorrang in de toekomst. Dit betekent dat je met voorrang dezelfde functie opnieuw mag aanvangen indien er opnieuw een vacature vrijkomt voor deze positie.

Deze voorrang geldt voor een periode van een jaar vanaf de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Werken in Malta via een rekruterings­kantoor

In Malta maken bedrijven meer en meer gebruik van tijdelijke werknemers. Ze nemen deze werknemers in dienst via gespecialiseerde rekruteringskantoren. Deze rekruteringskantoren in Malta zijn actief in alle sectoren en zoeken allerlei profielen.

Deze rekruteringskantoren rekenen de Maltese werkgever dan kosten aan om de belastingen, sociale zekerheidsbijdragen, arbeidskosten en andere vergoedingen te dekken. Vanzelfsprekend nemen deze kantoren hier hun winstmarge op.

Verloning en minimumloon in Malta

Alle werknemers in Malta hebben recht op jaarlijkse salarisverhogingen die gekoppeld zijn aan de kost van het levensonderhoud in Malta.

Het minimumloon voor werknemers in Malta voor het jaar 2016 is 168,01 euro per week of 728 euro per maand.

Bepaalde collectieve arbeidsovereenkomsten garanderen speciale voorwaarden en privileges in sommige sectoren.

Er wordt in Malta extra loon uitbetaald voor overuren en voor het werken in Malta op zon- en feestdagen.

Werknemers kunnen ook bijkomende vergoedingen krijgen in de vorm van een bedrijfswagen, een verblijfplaats of een huurvergoeding, een communicatievergoeding en een hospitalisatieverzekering. Bedrijfswagens worden beschouwd als belastbaar inkomen en hier word je dus op belast in jouw personenbelasting.

Arbeidsduur en rusttijden in Malta

Enkele regeltjes die gelden voor alle sectoren in Malta:

 • Een werkweek in Malta bestaat uit 40 werk uren. Een werknemer mag per week acht overuren maken, wat het maximaal aantal te werken uren per week op 48 brengt.
 • Deze overuren moeten uitbetaald worden als extra vergoeding. Een werkgever kan zijn werknemers niet verplichten om gemiddeld meer dan 48 uren per week te werken, tenzij de werknemer hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 • Elke werknemer heeft recht op een rustperiode van minimum 11 opeenvolgende uren voor elke periode van 24 uren.
 • Elke werknemer heeft recht op minstens een kwartier pauze wanneer de werkdag langer is dan zes werkuren.
 • Elke werknemer in Malta heeft wekelijks recht op een ononderbroken rustperiode van minimum 24 uren.
 • Elke werknemer in Malta heeft recht op jaarlijks betaald verlof. Dit jaarlijks betaald verlof moet in uren ten minste gelijk zijn aan vier weken en vier werkdagen. Het gaat om werkweken van 40 uren en 8 werkuren per werkdag.
 • Een werknemer die tijdens de nacht werkt, mag niet meer werken dan gemiddeld acht uren per periode van 24 uren.

Verlof in Malta

Jaarlijks verlof in Malta | Werken in Malta

Werknemers met een voltijdse arbeidsovereenkomst werken 40 uren per week. Bijgevolg hebben zij recht op 192 uren vakantie per jaar. Vakantie kan genomen worden in overleg met de werkgever.

Moederschapsverlof in Malta | Werken in Malta

Een moeder heeft recht op achttien weken betaald zwangerschapsverlof. De opname van dit zwangerschapsverlof verloopt als volgt:

 • Opname van vier weken zwangerschapsverlof onmiddellijk voor de geplande geboortedatum.
 • Opname van zes weken zwangerschapsverlof onmiddellijk na de geboorte.
 • De resterende acht weken kunnen naar keuze worden opgenomen, zowel voor als na de geboorte.

Ouderschapsverlof in Malta | Werken in Malta

Zowel mannen als vrouwen die werknemer zijn in de private sector van Malta hebben recht op vier maanden onbetaald ouderschapsverlof per kind. Ze kunnen dit opnemen in het kader van verzorging van een (geadopteerd) kind van maximaal 8 jaar oud.

Ambtenaren in Malta daarentegen kunnen tot een jaar onbetaald ouderschapsverlof per kind opnemen.

Ziekteverlof in Malta | Werken in Malta

Een werknemer dient zijn werkgever zo snel mogelijk te verwittigen in het geval van ziekte. Een medisch attest (doktersbriefje) is noodzakelijk.

Personeelsleden in Malta die arbeidsongeschikt zijn door ziekte of een ongeval, hebben recht op betaald ziekteverlof. De werkgever is niet langer verplicht om het salaris uit te betalen van zodra het toegekende ziekteverlof uitgeput is.

Als werknemer kan je dan terecht voor uitkeringen bij het departement van de sociale zekerheid.

Ander verlof in Malta | Werken in Malta

Werkgevers zijn verplicht om minimum 15 uren per jaar betaald verlof toe te kennen aan hun werknemers in het kader van dringende familiale redenen.

Het totale aantal uren dat de werknemer gebruikt voor verlof omwille van dringende familiale redenen wordt afgetrokken van het jaarlijks toegekend verlof van de werknemer.

De werkgever heeft het recht om bewijs te vragen om zo de urgentie van de aanvraag in te kunnen schatten.

Feestdagen in Malta | Werken in Malta

In Malta zijn er veertien betaalde feestdagen per jaar:

 • 1 januari: nieuwjaarsdag
 • 10 februari: Feest van St. Paul’s Shipwreck
 • 19 maart: Feest van St. Joseph
 • 31 maart: Dag van de Vrijheid
 • Goede vrijdag (varieert)
 • 1 mei: Dag van de Arbeid
 • 7 juni: Sette Giugno
 • 29 juni: Feest van St. Peter and St. Paul
 • 15 augustus: Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart
 • 8 september: Dag van de Overwinning
 • 21 september: Dag van de Onafhankelijkheid (Independence Day)
 • 8 december: Feest van de Onbevlekte Ontvangenis
 • 13 december: Dag van de Republiek
 • 25 december: Kerstdag

In Malta worden geen extra dagen toegekend in de plaats van bovenstaande feestdagen indien die op een zaterdag of zondag vallen.

Vertegen­woordiging van werknemers in Malta

Alle werknemers in Malta hebben het recht om lid te worden van een vakbond. Dit lidmaatschap gaat gepaard met verantwoordelijkheden, privileges en verplichtingen.

Werknemers die problemen hebben op de werkvloer kunnen terecht bij de vakbond die relevant is voor hun sector.

In Malta is er ook een speciale vertegenwoordigersorganisatie voor de bescherming van mindervaliden en de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

De twee belangrijkste vakbonden in Malta zijn:

 • General Workers' Union, en
 • Union Ħaddiema Magħqudin

Waar kan je een job vinden?

Jobsplus is het grootste jobplatform in Malta. Dit platform brengt werkgevers en werknemers samen online. Als werkzoekende heb je er een mooi overzicht van honderden vacatures in Malta.

Je kan je ook aanmelden als werkzoekende op het overkoepelende Europese platform EURES. Dit platform wil de mobiliteit van werknemers binnen Europa verhogen en brengt werkgevers en werknemers met elkaar in contact!

De Maltese overheid heeft zelf ook een portaal voor jobs. Wil je ambtenaar worden in Malta en er voor de overheid gaan werken? Dan is dit rekruteringsportaal van de Maltese overheidssector jouw beginpunt. Vanzelfsprekend kan je ook hier je CV uploaden en vacatures bekijken.

Er zijn nogal wat Belgen en Nederlanders actief in de online gaming en casino-industrie van Malta. Malta is namelijk het epicentrum van de Europese online casino-industrie. Bedrijven zoals Unibet en Betsson hebben er hun hoofdzetel gevestigd en geven er werk aan honderden mensen!

Het salaris in deze gokindustrie is niet slecht en je kan het dikwijls deftig opkrikken via de interne bonussystemen.

Belastingen | Werken in Malta

BTW in Malta

In Malta is op de aankoop van de meeste goederen en diensten een standaard btw-tarief van 18 procent van toepassing.

Personenbelasting | Werken in Malta

Malta hanteert een progressief inkomstenbelastingstelsel. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger het belastingpercentage op deze inkomsten.

Belgen en Nederlanders (en andere personen met een niet-Maltese nationaliteit) krijgen een speciale fiscale status wanneer zij rijksinwoner worden van Malta. Als buitenlander kan je namelijk genieten van een fiscaal stelsel dat gebaseerd is op de repatriëring van fondsen.

Dit betekent dat je als buitenlandse rijksinwoner van Malta personenbelasting betaalt op alle inkomsten die je verdient in Malta en op alle buitenlandse inkomsten die je ontvangt op een Maltese bankrekening.

Buitenlandse inkomsten die je niet ontvangt op een Maltese bankrekening zijn vrij van belasting en dienen niet aangegeven te worden.

Voor werknemers die hun salaris verdienen in Malta zijn er verschillende belastingschijven van toepassing, afhankelijk van de burgerlijke staat van de belastingplichtige.

Alleenstaande werknemers die werken in Malta

werken in malta personenbelasting voor alleenstaande werknemers wereldwijd leven

Hoeveel belasting betaal je als alleenstaande werknemer in Malta met een jaarlijks brutoloon van 22 000 euro?

22 000 euro valt in de belastbare schijf van 19 501 tot 60 000 euro. In deze schijf bedraagt de belasting 25 procent.

Berekening:

 1. 22 000 x 0,25 = 5 500
 2. 5 500 - 2 725 = 2 775
 3. De te betalen personenbelasting voor een alleenstaande werknemer in Malta met een jaarlijks brutoloon van 22 000 euro is 2 775 euro.

Getrouwde werknemers die werken in Malta

werken in malta personenbelasting voor getrouwde koppels werknemers wereldwijd leven

Getrouwde koppels hebben de keuze om zich apart te laten belasten of om zich gezamenlijk te laten belasten. De belastingbetalers mogen kiezen voor de optie die de laagste te betalen belastingen oplevert.

Optie 1: gezamenlijk belast worden

Een getrouwd koppel dat gezamenlijk 44 000 euro bruto per jaar verdient in Malta (22 000 per persoon), betaalt de volgende belastingen:

 1. 44 000 x 0,25 = 11 000
 2. 11 000 - 3 905 = 7 095 euro
 3. De te betalen personenbelasting voor een getrouwd koppel in Malta met een gezamenlijk jaarlijks brutoloon van 40 000 euro is 7 095 euro.

Optie 2: apart belast worden (schijven voor alleenstaanden van toepassing)

 1. 22 000 x 0,25 = 5 500
 2. 5 500 - 2 725 = 2 775
 3. De te betalen personenbelasting voor een alleenstaande werknemer in Malta met een jaarlijks brutoloon van 22 000 euro is 2 775 euro.
 4. In dit geval is de totale belastingdruk 2 x 2 775 euro = 5 550 euro.

Conclusie: apart belast worden is gunstiger in dit voorbeeld.

Alleenstaande ouders die werken in Malta

Alleenstaande ouders hebben recht op een hogere belastingvrije som (10 500 euro) dan alleenstaanden zonder kinderen:

werken in malta personenbelasting voor ouders in malta wereldwijd leven

Andere belastingen in Malta

Malta heft geen vermogensbelasting, geen schenkingsrechten en ook geen successierechten.

Andere informatie over Malta

Contacteer ons

  Privacybeleid *