Pensioneren in Malta: Zon, zee en interessante fiscaliteit!

pensioneren in malta marsaxlokk wereldwijd leven

Belgen en Nederlanders die zich binnenkort terugtrekken uit de arbeidsmarkt om van hun pensioen te genieten of die reeds gepensioneerd zijn, kunnen genieten van pensioneren in Malta.

In Malta bestaat er namelijk een specifiek pensioenprogramma, het Malta Retirement Programme, om buitenlandse gepensioneerden aan te trekken.

Na een succesvolle applicatie beschik je als gepensioneerde in Malta bovendien over een speciale fiscale status!

Voordelen van pensioneren in Malta voor Belgen en Nederlanders

pensioneren in malta marsaxlokk wereldwijd leven

 • Zonovergoten eilandengroep met driehonderd dagen zon op jaarbasis
 • In Malta is Engels de voertaal en de euro de betaalmunt
 • Gunstige levenskwaliteit en voordeligere levenskost dan in België en Nederland
 • Op slechts 2 uur 45 minuten vliegen van Brussel en op 3 uur vliegen van Amsterdam
 • Een hele resem fiscale voordelen

Fiscale voordelen van pensioneren in Malta

Nalatenschap fiscaal optimaliseren

Hoofdregel internationaal erfrecht - Jouw verblijfplaats telt

Op een nalatenschap is het recht van het land van toepassing waar de overledene op het tijdstip van overlijden zijn gewone verblijfplaats had.

Concreet betekent dit voor Belgen en Nederlanders dat het Belgische of Nederlandse recht slechts van toepassing is indien je als erflater bij je overlijden je gewone verblijfplaats in België of Nederland had.

Wanneer je dus België of Nederland zou verlaten en naar Malta zou verhuizen, zal het Belgische of Nederlandse recht niet langer van toepassing zijn op de vererving van jouw nalatenschap. In dit geval zal jouw nalatenschap worden afgewikkeld volgens het recht van je nieuwe thuisland Malta.

Een uitzondering hierop doet zich voor wanneer je als Belgisch of Nederlands erflater expliciet een rechtskeuze voor het Belgisch of Nederlands recht uitbrengt (dit kan sinds 17 augustus 2015 dankzij de Europese Erfrechtverordening).

Malta: geen successie- en schenkingsrechten

Malta heft geen successie- en schenkingsrechten. Dit is natuurlijk interessant voor gepensioneerden die verhuizen naar Malta. Dit betekent namelijk dat de erfgenamen die bijvoorbeeld in België of Nederland wonen de nalatenschap volledig belastingvrij kunnen ontvangen. Malta belast de nalatenschap namelijk niet.

In het geval van een erflater met Belgische nationaliteit die rijksinwoner van Malta is geworden is dit altijd het geval. Tenzij de Belgische fiscus kan bewijzen dat je enkele op papier verhuisd bent. Dan zal België jouw nalatenschap belasten.

In het geval van een erflater met Nederlandse nationaliteit kan er wel een tijdsprobleem optreden. Hierdoor zal Nederland de nalatenschap belasten, ook al ben je als erflater reeds verhuisd naar Malta:

 • Personen met de Nederlandse nationaliteit (staatsburgers van Nederland dus) die overlijden binnen een tijdsbestek van 10 jaar volgend op de datum van emigratie uit Nederland worden geacht rijksinwoner van Nederland te zijn op het gebied van successie- en schenkingsrechten. Het Hof van Justitie van de EU heeft geoordeeld dat deze ‘10-jarenregel’ het EU-recht niet schendt.
 • Ook personen die de Nederlandse nationaliteit niet bezitten (geen staatsburgers van Nederland dus) en die overlijden binnen een tijdsbestek van 1 jaar volgend op de datum van emigratie uit Nederland worden geacht rijksinwoner van Nederland te zijn op het gebied van successie- en schenkingsrechten.

Opmerking in verband met vastgoed in België en/of Nederland

Stel je bent als gepensioneerde rijksinwoner geworden van Malta. Bovendien ben je effectief verhuisd naar daar en doet het tijdsprobleem voor Nederlanders zich niet voor (omdat je al langer dan 10 jaar uit Nederland bent).

In zo'n geval heffen zowel België en Nederland ook geen successierechten op de nalatenschap en kunnen jouw erfgenamen belastingvrij ontvangen. Er is wel één uitzondering op de regel: onroerend goed dat je bezit in België en/of Nederland zal wel in deze landen belast worden!

Speciale fiscale status | Pensioneren in Malta

Pensioen ontvangen uit België en/of Nederland

Als je gekwalificeerd bent voor het Malta Retirement Programme, krijg je een speciale fiscale status.

Alle inkomsten uit het buitenland (inclusief pensioeninkomsten) die je in Malta op een Maltese bankrekening ontvangt, worden belast aan een vlaktaks van 15 procent.

De enige uitzondering op deze regel zijn overheidspensioenen die voortvloeien uit een vroegere uitoefening van een overheidsbetrekking. Dergelijke ambtenarenpensioenen blijven belastbaar in het land van herkomst (België of Nederland).

Het jaarlijks minimumbedrag aan personenbelasting dat je in Malta dient te betalen is 7 500 euro en 500 euro per bijkomend gezinslid ten laste.

Lokale inkomsten tijdens het pensioneren in Malta

Als gepensioneerde onder het Malta Retirement Programme is het verboden om een arbeidscontract als werknemer te ondertekenen bij een Maltese werkgever. Je mag wel zetelen in de Raad van Bestuur van vennootschappen, trusts, verenigen en foundations.

Je mag hier ook een vergoeding voor ontvangen en deze lokaal verworven inkomsten worden dan belast aan 35 procent.

Deze lokaal verworven inkomsten mogen niet meer bedragen dan 25 procent van het totaal belastbaar inkomen van de gepensioneerde in kwestie. Met andere woorden, het pensioeninkomen moet minstens 75 procent bedragen van het totale belastbare inkomen.

Inkomsten van buitenlandse oorsprong

Inkomsten van buitenlandse oorsprong worden belast aan een vlaktaks van 15 procent indien deze inkomsten worden overgemaakt naar een Maltese bankrekening.

Indien deze buitenlandse inkomsten niet worden overgemaakt naar een bankrekening in Malta zijn deze inkomsten belastingvrij.

Meerwaarden van buitenlandse oorsprong zijn niet belastbaar, zelfs indien deze worden overgemaakt naar een Maltese bankrekening.

Andere voorwaarden om te pensioneren in Malta

pensioneren in malta zicht op valletta zon zee wereldwijd leven

 • Alvorens te appliceren voor dit schema dient men vastgoed in Malta te bezitten of te huren. De applicant dient een eigendom met een minimumwaarde van 275 000 euro op Malta te bezitten. Ofwel dient de applicant een eigendom op Gozo te bezitten met een minimumwaarde van 250 000 euro. De applicant kan ook opteren om vastgoed te huren op Malta voor een bedrag van minimum 9 600 euro op jaarbasis ofwel op Gozo voor een bedrag van minimum 8 750 euro per jaar. De applicant en zijn gezin dienen hier officieel te verblijven.
 • Het pensioen dat op een bankrekening in Malta wordt ontvangen moet minimum 37 500 euro bedragen op jaarbasis.
 • Minimum aanwezigheidsvereiste van 90 dagen per jaar over een periode van 5 jaren. Met andere woorden, de gepensioneerde dient minstens 450 dagen aanwezig te zijn uit een totale periode van 1 825 dagen. Gekwalificeerden dienen wel hun aanwezigheid in eender welk ander land te beperken tot 183 dagen per kalenderjaar (om er niet als belastingplichtige te worden beschouwd).
 • Als kandidaat betaal je een éénmalige administratieve kost van 2 500 euro.
 • Minimumbedrag personenbelasting dat de hoofdapplicant jaarlijks dient te betalen is 7 500 euro en 500 euro per bijkomend gezinslid ten laste.
 • De applicant die wilt pensioneren in Malta en zijn gezinsleden ten laste dienen allen gedekt te zijn door een ziektekostenverzekering ‘alle risico’s’ welke dekking geeft in de hele EU. De dekking moet deze van Maltese staatsburgers evenaren. De polis mag afgesloten zijn bij zowel een Maltese of internationale verzekeringsmaatschappij.

Andere weetjes over Malta

Enkele weetjes over de Maltese eilanden vind je hier. We maakten ook gedetailleerde informatie over de gezondheidszorg, het klimaat, de mogelijkheden om vastgoed aan te kopen en het aankoopproces van vastgoed in Malta.

Een algemene pagina over Malta met veel unieke foto's kan je hier bekijken!

Informatie over rentenieren, ondernemen en werken in Malta is ook beschikbaar!

Contacteer ons

  Privacybeleid *