• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Beleggen zonder risico: Tips en overzicht van veilige investeringen

Beleggen zonder risico: Tips en overzicht van veilige investeringen

min leestijd

beleggen zonder risico tips en overzicht van veilige investeringen

Hoe kan ik mijn spaargeld beleggen zonder risico? Het is een vraag die steeds vaker de kop opsteekt bij gefrustreerde spaarders.

Tegenwoordig moet u risico nemen om een behoorlijk rendement op te strijken.

De vraag is dus hoe u blootstelling kunt krijgen aan meer rendement zonder hiervoor veel risico te nemen…

Hieronder ontdekt u inspiratie en tips op het vlak van geld investeren zonder risico.

Inhoudsopgave

Alternatieven om conservatief te beleggen zonder risico

alternatieven om conservatief te beleggen zonder risico

Conservatieve beleggers ervaren tegenwoordig een pak frustraties.

Wie conservatief wenst om te gaan met zijn/haar spaarkapitaal, is vaak een vat vol frustraties omdat gewaarborgde beleggingsinstrumenten door de heel lage rente vrijwel niets opbrengen.

En hoewel de rentevoet ongetwijfeld weer zal stijgen in de toekomst, brengen beleggingsinstrumenten met kapitaalgarantie tegenwoordig onvoldoende op.

De rentevoeten van dergelijke instrumenten zijn onvoldoende om gelijke tred te houden met de jaarlijkse inflatie of om de inflatie te verslaan.

Dit creëert bijgevolg een dilemma voor tienduizenden beleggers!

De meeste mensen verlangen namelijk naar een behoorlijk rendement op hun spaargeld maar willen niet het risico lopen om hun hoofdsom te verliezen.

Er bestaan echter verschillende beleggingsmogelijkheden die een hogere rentevoet opleveren aan een aanvaardbaar risico.

Wie bereid is om enkele van deze mogelijkheden te onderzoeken, kan zijn/haar beleggingsinkomsten aanzienlijk verhogen.

Bovendien zijn dit alternatieve beleggingsvormen waarvan u ’s nachts niet hoeft wakker te liggen.

Met andere woorden, u hoeft zich niet af te vragen of uw spaargeld er ’s morgens nog wel zal zijn of niet…

Is beleggen zonder risico mogelijk?

is beleggen zonder risico mogelijk voor particulieren

Beleggen zonder risico is niet mogelijk. Om tegenwoordig een mooi rendement te behalen, dient men risico te nemen.

Vandaar dat er steeds meer spaarders een (groot) deel van hun spaargeld gaan beleggen.

De redenering en denkwijze van deze steeds groter worden groep mensen is de volgende:

 • Spaargeld op een spaarrekening laten staan is niet geheel risicoloos. U hebt dan wel de garantie van de overheid dat een deel van uw geld niet verloren gaat via het depositogarantiestelsel.
 • Dit betekent echter niet dat uw geld niet in waarde kan afnemen. Want… Spaargeld dat op een spaarrekening geparkeerd staat aan een hele lage rente, schiet tekort ten opzichte van de jaarlijkse inflatie.
 • En dit betekent dat uw spaarsaldo in absolute eurotermen aangroeit maar dat de waarde (koopkracht) van dat geld tegelijkertijd daalt (omdat het inflatiepercentage groter is dan de rentevoet).

Het kan dus verleidelijk zijn om uw spaargeld van uw spaarrekening te halen in een beleggersklimaat van extreem lage rentevoeten.

Om dat kapitaal vervolgens actief of passief te gaan beleggen in de jacht naar een hoger rendement.

Maar… Kunt u het zich wel financieel en mentaal permitteren om uw spaargeld te beleggen?

Of wenst u liever te beleggen zonder uw appeltje voor de dorst op het spel te zetten?

Conclusie: Het is belangrijk om na te gaan wat uw persoonlijk risicoprofiel is en wat u comfortabel vindt qua risicograad.

Hoe vermindert u uw beleggingsrisico?

hoe beleggingsrisico verminderen aandachtspunten persoonlijke situatie

Om het risico van beleggen te verminderen, dient u ten eerste goed na te denken over uw investeringshorizon.

Met andere woorden, wat is de exacte tijdspanne waarover u wenst te beleggen?

Bestaat er een kans dat u de centen binnen 24 maanden opnieuw nodig hebt? Dan zijn de aandelenmarkten geen goede optie.

De aandelenbeurzen worden gekenmerkt door een hoge volatiliteit. Stel dat u instapt en vervolgens ondergaat de markt een correctie.

En stel dat u het geld na 12 of 24 maanden dringend nodig heeft…

Dan zal uw geïnvesteerd kapitaal hoogstwaarschijnlijk onvoldoende tijd hebben gehad om de initiële waardedalingen goed te maken.

Als u een deel van uw geld daarentegen wel op lange termijn wilt onderbrengen, kan de aandelenmarkt waarschijnlijk wel interessant zijn.

Ook de vastgoedmarkt biedt interessante opportuniteiten voor beleggers met een langere beleggingshorizon.

Diversificatie over verschillende activaklassen én geografische regio’s

diversificatie over verschillende activaklassen en geografische regio's

Leg uw eieren in veel verschillende mandjes zodanig dat u niet alles verliest als er één mandje sneuvelt.

De sleutel tot het beperken van beleggingsrisico is diversificatie.

Hoe meer u uw spaargeld spreidt over diverse activaklassen en geografische regio’s, hoe minder risico u loopt dat één marktschok uw spaargeld compleet wegvaagt.

U kunt uw eigen beleggingsportefeuille diversifiëren door zorgvuldig aandelen en beleggingen te kiezen die een breed scala van activa bestrijken.

Denk bijvoorbeeld aan obligaties, spaardepositocertificaten, kasbons, waardevast (verhuurd) vastgoed, enzovoort.

Het is ook mogelijk om te beleggen in een aandelenfonds dat uw belegging voor u zal diversifiëren in diverse activa.

Periodieke herbalancering van vermogensportefeuille

periodieke herbalancering van vermogensportefeuille om diversificatie aan te houden

Een regelmatige controle van uw beleggingsportefeuille is noodzakelijk om uw risico te beheren.

Alle beleggingen presteren verschillend en hebben andere marktcycli.

Dit betekent dat u na verloop van tijd een scheefgetrokken vermogensportefeuille bezit.

Begint u met uw spaargeld gelijk te verdelen over pakweg 4 verschillende beleggingsactiva? Dan zullen de prestaties van deze activa die 25 – 25 – 25 – 25 verdeling geleidelijk scheeftrekken.

Dat betekent dat u uw portefeuille regelmatig opnieuw in evenwicht moet brengen om te voorkomen dat u te veel van uw vermogen in één specifieke belegging heeft zitten.

Opmerking: Indien u in een beleggingsfonds met talloze onderliggende activa belegt, zal deze periodieke herbalancering door de fondsbeheerder geregeld worden.

Beleggen zonder risico: Factor risico toegelicht

beleggen zonder risico factor risico toegelicht in detail

Wat is risico in de context van geld investeren als belegging?

Hieronder gaan we dieper in op de verschillende types risico van beleggingen.

Vervolgens behandelen we ook het spectrum van risico’s en de te verwachten rendementen.

Verschillende soorten risico

verschillende soorten risico van beleggingen aandachtspunten

Een vaak gemaakte fout van beleggers is dat zij ervan uitgaan dat een bepaalde belegging ofwel veilig ofwel riskant is.

Maar gezien het grote aantal beleggingsopportuniteiten dat vandaag de dag beschikbaar is, is het vaak niet zo eenvoudig om ze in te delen volgens deze zwart/wit methode.

Verschillende beleggingen kunnen namelijk verschillende soorten risico als kenmerk hebben:

Liquiditeitsrisico

Dit is het risico dat een belegging niet direct liquide kan gemaakt worden wanneer dat nodig zou zijn.

Dit geldt vooral voor vastrentende beleggingen, onroerend goed en andere eigendommen en activa die meestal niet snel tegen een billijke prijs verkocht kunnen worden.

Denk dus goed na over uw beleggingshorizon en schat in voor welke termijn u het geld kunt missen.

Marktrisico

Dit is het risico dat een belegging zijn waarde op de markt verliest.

Deze vorm van risico is dus vooral van toepassing op beleggingsinstrumenten die weinig tot niet waardevast zijn. Denk aan aandelen, fondsen en cryptomunten als voorbeelden.

Dit marktrisico loert altijd om de hoek, zowel in dalende als stijgende markten.

Wetgevingsrisico

Dit is het risico dat een bepaalde belegging aan waarde en/of aan aantrekkelijkheid inboet door een ingreep van de wetgever.

Quasi alle types beleggingen (van laag tot heel hoog risico) zijn onderhevig aan dit wetgevingsrisico.

Opmerking: De slinger kan ook de andere kant uitslaan waardoor uw belegging net aan waarde toeneemt door een ingreep van de wetgever.

Politiek risico

Geld beleggen is een activiteit die steeds onderhevig is aan een politiek risico. Afhankelijk van de situatie kan het om een minuscuul tot groot politiek risico gaan.

Politiek risico kunt u beschouwen als het risico dat een buitenlandse belegging minder waard wordt door politieke acties of gebeurtenissen in een specifiek land.

Meer concreet zijn het vooral beleggingen in (of verbonden aan) ontwikkelingslanden die hier gevoelig voor zijn.

Herbeleggingsrisico

Bepaalde beleggingsvormen lopen een herbeleggingsrisico indien het oorspronkelijk geïnvesteerde kapitaal vrijkomt op de eindvervaldag.

Meer specifiek gaat het om het risico dat een belegging op de vervaldag enkel tegen een lagere rentevoet kan herbelegd worden. Dit zorgt dan voor ongewenste financiële neveneffecten.

Dit herbeleggingsrisico speelt bijvoorbeeld een rol bij vastrentende beleggingen.

Belastingrisico

Een ander risico voor beleggers is de fiscaliteit in het algemeen én de stabiliteit van de fiscale wetgeving.

Dit fiscaal risico kan u beschouwen als de kans dat een belegging zijn waarde of rendement op het kapitaal verliest door een nieuwe, bijkomende belastingheffing.

Kanttekening: De meeste beleggingen zijn aan dit risico onderhevig en veel valt er niet aan te doen.

Tip: Door een grondige due diligence uit te voeren, kan u te weten komen of een bepaald land stabiliteit biedt aan belastingplichtigen of niet.

Voor beleggers is een land met een stabiele fiscale wetgeving zonder veel turbulentie of wijzigende regeltjes van goudwaarde.

Koopkrachtrisico

Dit is het risico dat het belegde kapitaal aan koopkracht inboet ten gevolge van inflatie.

Dit koopkrachtrisico speelt bijvoorbeeld bij tal van vastrentende beleggingen.

Indien u kunt rekenen op een vaste rentevoet gedurende een bepaalde periode en de inflatie gaat omhoog in de toekomst…

Dan bestaat de kans dat uw vaste rentevoet lager uitvalt dan het jaarlijks inflatiepercentage. Wat betekent dat uw belegd kapitaal jaarlijks aan koopkracht inboet (rendement < inflatie).

Een dergelijk scenario wenst u als belegger in elk geval te vermijden.

Renterisico

Dit is het risico dat een belegging minder waard wordt door wijzigende rentevoeten.

Een dergelijk renterisico speelt vooral een rol bij vastrentende beleggingen.

Conclusies

 • Vastrentende beleggingsinstrumenten zoals obligaties en depositocertificaten zijn gewoonlijk onderhevig aan diverse risico’s zoals een herbeleggings-, liquiditeits-, rente- en koopkrachtrisico.
 • Risicovollere en volatielere beleggingen zoals aandelen en beleggingsfondsen zijn daarentegen meer onderhevig aan één specifiek type risico: het marktrisico.
 • Geen enkele belegging is compleet veilig voor politieke of wetgevende risico’s.
 • Binnen een bepaalde beleggingscategorie kunnen ook grote verschillen optreden. Denk bijvoorbeeld aan een belegging in aandelen. Zo zal een belegging in een aandeel van een klein bedrijf uit de technologiesector veel meer marktrisico inhouden dan een preferent aandeel of een aandeel van een groot nutsbedrijf (zoals een energiebedrijf).

Spectrum van risico’s

spectrum van risico's verhouding risico rendement om te overwegen

Over het algemeen geldt de volgende regel in de wereld van geld beleggen:

Het risico dat aan een belegging verbonden is, staat in direct verband met de potentiële opbrengsten ervan. Hoe meer risico u neemt, hoe groter de potentiële opbrengsten (alsook het verlies) kunnen zijn.

We kunnen diverse types beleggingen dus indelen in verschillende categorieën op basis van hun respectievelijke verhouding risico/rendement:

Veilig (kleinst mogelijke risico) en laag rendement

 • Staatsobligaties
 • Spaardepositocertificaten
 • Bepaalde types levensverzekeringen van vooraanstaande verzekeringsmaatschappijen met een goede rating
 • Spaarobligaties

Laag risico en laag rendement

 • Vaste en geïndexeerde lijfrenteverzekeringen (soort van levensverzekeringen als aanvullend pensioen). Aan het einde van de looptijd heeft u recht op een periodieke lijfrente-uitkering (u ontvangt dan iedere maand/jaar een bepaald bedrag als extra aanvullend pensioen)
 • Obligaties uitgevaardigd door lokale overheden (zoals provincies of gemeentes)
 • Beleggingswaardige bedrijfsobligaties (met voldoende betrouwbare rating)

Matig risico en matig rendement

 • Bepaalde aandelen van nutsbedrijven
 • Preferente aandelen
 • Bepaalde beleggingsfondsen met goed track record

Middelmatig risico en middelmatig rendement

Hoog risico en hoog rendement

 • Kleinere beleggingsfondsen (nichespelers)
 • Aandelen van bepaalde kleine en middelgrote bedrijven
 • Specifieke beleggingsfondsen die in bepaalde sectoren investeren (denk aan technologie en energie)

Speculatief (extreem hoog risico) en heel hoog rendement

 • Financiële derivaten
 • Cryptomunten
 • Olie- en gasbeleggingen (direct of indirect)
 • Penny stocks (centjesaandelen met een waarde per aandeel van minder dan 1 euro/dollar/pond)
 • Grondstoffen (zilver, koper, goud, enzovoort)
 • Kunst

Via het bovenstaande overzicht kunt u potentiële beleggingen onderverdelen qua verhouding risico/rendement.

Zo kunt u gemakkelijker inschatten hoe u een hoger rendement kunt behalen en welk niveau van veiligheid u tegelijkertijd kunt aanhouden.

Als particuliere belegger dient u goed in te schatten aan welk soort risico een bepaalde belegging blootstaat.

Door het risico goed in te schatten, kunt u betere beslissingen nemen over wat geschikt is voor uw situatie en beleggingsportefeuille.

Veelgestelde vragen over beleggen zonder risico’s

veelgestelde vragen over beleggen zonder risico's

Wat is diversificatie in beleggen?

Diversificatie is een techniek die het risico vermindert door beleggingen over verschillende financiële instrumenten, bedrijfstakken en andere categorieën te spreiden.

Het is de bedoeling het rendement te maximaliseren door te beleggen in verschillende sectoren die elk anders reageren op eenzelfde gebeurtenis.

De meeste beleggingsspecialisten zijn het erover eens dat diversificatie, hoewel het geen garantie biedt tegen verlies, de belangrijkste component is om financiële doelstellingen op lange termijn te bereiken en tegelijk het risico te beperken.

Tot slot nog enkele kanttekeningen over risicospreiding:

 • Niet-systematische risico’s kunnen door diversificatie beperkt worden terwijl systematische risico’s (marktrisico’s) over het algemeen onvermijdelijk zijn.
 • Een gediversifieerde vermogensportefeuille in evenwicht brengen en houden kan ingewikkeld en duur zijn en kan gepaard gaan met lagere opbrengsten omdat het risico beperkt is.

Welke opties bestaan er om met laag risico te beleggen?

welke opties bestaan er om met laag risico te beleggen

Nu de gemiddelde rentevoet op een spaarrekening nog steeds erg laag is, hoeft u uw geld niet noodzakelijk in risicovolle beleggingen te investeren om een behoorlijk rendement te krijgen.

Zo kan het verplaatsen van uw spaargeld naar relatief veilige activa, zoals staats- of bedrijfsobligaties, de groei van uw vermogen reeds verbeteren.

Schatkistobligaties worden bijvoorbeeld beschouwd als één van de veiligste beleggingen omdat u alleen uw geld kunt verliezen indien de overheid in gebreke zou moeten blijven (en dus failliet zou gaan).

Op zich leveren overheidsobligaties doorgaans een beter rendement op dan spaarrekeningen.

Maar er bestaat nog steeds een risico dat een belegging in dergelijke obligaties terrein verliest ten opzichte van de inflatie.

Klimt u daarentegen zo hoog mogelijk op de risicoladder, dan hebt u de aandelenmarkt als beleggingsinstrument.

Ongetwijfeld bieden de aandelenmarkten verleidelijke rendementen maar er is natuurlijk ook een risico aan verbonden…

Als u in de aandelenmarkt belegt, is er namelijk altijd een kans dat u door slechte prestaties uw spaargeld en initieel kapitaal verliest.

Bestaat er een belegging die risicoloos is?

Er bestaat niet zoiets als een risicoloze belegging. Alle beleggingen, ook die met een gegarandeerde kapitaaldekking, houden een zeker risico in.

Maar wie bereid is om zich in de categorie van beleggingen met laag tot middelmatig risico te wagen, kan aanzienlijk betere rendementen behalen dan met beleggingen uit de veilige categorie.

Beleggen zonder risico is een illusie. Elk beleggingsinstrument komt met een of andere vorm van risico.

U kunt wel trachten om uw beleggingsrisico tot een minimum te herleiden.

Hoe kunt u uw risico tot een minimum beperken en toch beter doen dan de erbarmelijke intrestvoeten van een klassieke spaarrekening bijvoorbeeld?

Misschien overweegt u wel om uw toevlucht te nemen tot de aandelenmarkt om enige reële groei op uw spaargeld te realiseren…

Maar is er een manier om te beleggen zonder daarbij risico’s te lopen voor uw spaargeld?

Er zijn een aantal goede opties beschikbaar in deze categorie:

Spaarrekeningen met hoog rendement

Een spaarrekening is technisch gezien geen belegging maar levert wel een (bescheiden) rendement op uw spaargeld op.

U vindt de opties met het hoogste rendement door online te zoeken en te vergelijken via een zoekmachine zoals Google.

Met andere woorden, u kan een maximaal rendement krijgen als u bereid bent om de rentetabellen te bekijken en grondig verschillende aanbieders te vergelijken.

Pluspunt: Gedekt door het depositogarantiestelsel (maar wat is dat waard als het echt misloopt? Denk aan de gebeurtenissen in Cyprus in 2013 bijvoorbeeld…)

Risico: Geld op een bankrekening boet niet in qua absolute cijfers in eurowaarde (tenminste als er geen negatieve intrestvoet geldt…).

Maar… De jaarlijkse inflatie kan de koopkracht ervan wel degelijk uithollen indien de inflatie hoger is dan de interestvoet die u krijgt.

Spaarobligaties

Aan spaarobligaties die uitgegeven worden door een overheid is weinig of geen risico verbonden.

De keerzijde is dan ook dat zij weinig of geen rendement opleveren tegenwoordig.

Na verloop van tijd zult u door te beleggen in staatsobligaties dus waarschijnlijk aan koopkracht verliezen (omdat de interestvoet < inflatie).

Spaardepositocertificaten om te beleggen zonder risico

Sommige spaardepositocertificaten komen met een kapitaalgarantie.

Om de aanbieder met de beste rentevoet te vinden, kan u online rondkijken op een vergelijkingswebsite zoals Raisin en vergelijken wat banken aanbieden.

Voordeel: Als u een spaardeposito intact laat tot het einde van de looptijd, belooft de bank u een vaste rente te betalen gedurende de opgegeven looptijd.

Risico: Als u geld voortijdig van een termijndeposito haalt, verliest u meestal een deel van de rente die u verdiend hebt.

Afhankelijk van de aanbieder zal u met andere woorden een boete opgelegd krijgen indien u er het geld voortijdig uithaalt.

Opgelet: Bepaalde banken treffen u ook met een verlies van een deel van de hoofdsom indien het geld vroegtijdig opneemt.

Het is dus belangrijk om de kleine lettertjes te lezen en de rentevoeten en boeteclausules te controleren.

Andere opties zijn:

Beleggingsfondsen

Een interessante subafdeling zijn vastgoedfondsen als belegging.

Schatkistpapier (staatsobligaties)

Bedrijfsobligaties

Dividendaandelen (aandelen die periodiek een dividend uitkeren)

Preferente aandelen

Levensverzekeringen

Lijfrenteverzekeringen

Vastgoed met verhuurgarantie

Ontdek er meer gedetailleerde informatie over op de pagina over beleggen in onroerend goed met gewaarborgde huurinkomsten.

Enkele voorbeelden van vastgoedbeleggingen vindt u hieronder:

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

Wat is het nadeel/probleem van diversificatie?

analyse van nadelen van diversificatie van beleggingen

Er zijn natuurlijk ook bepaalde problemen verbonden aan diversificatie.

Professionals hameren altijd op het belang van diversificatie maar er zijn wel degelijk enkele nadelen aan deze strategie verbonden:

Ten eerste kan het wat omslachtig zijn om een gediversifieerde portefeuille te beheren, vooral als u meerdere activa en beleggingen bezit. Het periodiek herbalanceren vergt ook tijd en energie.

Ten tweede kan diversificatie soms duur uitvallen. Niet alle beleggingsinstrumenten kosten evenveel en het kopen en verkopen heeft gevolgen voor uw financiële resultaten.

Denk bijvoorbeeld aan transactiekosten, kosten van vervroegde opname en makelaarskosten. Dergelijke (verdoken) kosten kunnen uw rendement uiteindelijk beperken, zeker indien u doorgedreven gaat diversifiëren.

Ten derde kan diversificatie een vals gevoel van veiligheid creëren:

 • Helaas kan zelfs de beste analyse van een beleggingsproduct niet garanderen dat het uiteindelijk geen verliezende belegging blijkt te zijn. Diversificatie kan een verlies niet voorkomen maar kan wel het nadelig effect van fraude en misleidende informatie op uw beleggingsportefeuille verminderen.
 • Er bestaan talloze synthetische beleggingsproducten om tegemoet te komen aan de risicotolerantie van gevorderde beleggers. Deze producten zijn vaak complex en niet bedoeld voor beginners of kleine beleggers. In het kader van diversificatie zou u als starter dus in verleiding kunnen worden gebracht om hierin te beleggen. Met beperkte beleggingservaring én financiële draagkracht is dit echter geen goede zet.

Wat betekent spreiding in de context van beleggen zonder risico?

Risicospreiding is een strategie die erop gericht is het risico te beperken en het rendement te maximaliseren door spaargeld opgesplitst te beleggen over verschillende beleggingsinstrumenten, sectoren, bedrijven, geografische bestemmingen en andere categorieën.

Kortom, het is beleggen zonder al uw geld op hetzelfde paard in te zetten.

Wat is een voorbeeld van een gediversifieerde belegging?

wat is voorbeeld van gediversifieerde belegging inzichten

Een gediversifieerde beleggingsportefeuille omvat verschillende activaklassen zoals aandelen, obligaties, fondsen, vastgoed, edelmetalen, kunst en andere beleggingsinstrumenten. Maar dat is niet alles…

Deze beleggingsinstrumenten kunt u ook intern per categorie diversifiëren.

In de activaklasse van aandelen bijvoorbeeld kan u diversifiëren door aandelen te kopen in verschillende bedrijven, activaklassen, bedrijfstakken en geografische locaties.

De aandelenportefeuille van een gediversifieerde belegger kan bijvoorbeeld aandelen bevatten van bedrijven uit de sectoren industrie, nutvoorzieningen, detailhandel, transport en energie, aangevuld met obligaties van zowel bedrijven als overheden.

Verdere diversificatie kan beleggingsfondsen, vastgoed en edelmetalen omvatten.

Wat is de veiligste soort belegging?

Schatkistobligaties (staatsobligaties) of schatkistpapier worden beschouwd als de veiligste beleggingen ter wereld en worden door de overheid gedekt.

U kan als particuliere belegger dus enkel uw geld verliezen indien de overheid in kwestie compleet failliet is (wat onwaarschijnlijk is).

Wat gebeurt er wanneer u uw beleggingen diversifieert?

Wanneer u uw beleggingen diversifieert, vermindert u het risico waaraan u blootgesteld bent om uw rendement te maximaliseren.

Hoewel er bepaalde risico’s zijn die u niet kunt vermijden, zoals systematische risico’s, kunt u zich wel indekken tegen niet-systematische risico’s, zoals bedrijfs- en financiële risico’s.

Gaan risico en rendement hand in hand?

Diversificatie kan een particuliere belegger helpen om risico’s te beheren en de volatiliteit van de prijsbewegingen van een bepaald beleggingsinstrument te verminderen.

Bedenk echter dat hoe gediversifieerd uw beleggingsportefeuille ook is, risico nooit helemaal kan uitgesloten worden.

U kunt het risico van individuele aandelen bijvoorbeeld wel verminderen maar algemene marktrisico’s beïnvloeden bijna elk aandeel en daarom is het ook belangrijk om te diversifiëren tussen verschillende activaklassen.

Het komt erop aan om een gulden middenweg te vinden tussen risico en rendement.

Zo kunt u uw financiële doelstellingen bereiken zonder ’s nachts wakker te liggen over uw belegd vermogen.

Slotwoord over beleggen zonder risico’s

slotwoord over beleggen zonder risico's rendement in combinatie met risico

Beleggers die op zoek zijn naar meer rendement op hun spaargeld, kunnen kiezen uit verschillende alternatieven die goede rendementen kunnen bieden met een minimaal risico.

Het is ook belangrijk om te begrijpen dat een echt risicoloze belegging niet bestaat. Wenst u een deftig rendement te behalen, dan dien u enige vorm van risico te aanvaarden en omarmen.

Verschillende beleggingen houden verschillende soorten risico’s in.

Conclusie: Als u bereid bent om beleggingsalternatieven met conservatief tot gematigd risico te overwegen, kan u een hoger rendement opstrijken dan wat haalbaar is met klassieke beleggingsproducten aangeboden door traditionele banken.

Contacteer ons

  Privacybeleid *