• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Zakelijke lening met negatieve BKR registratie afsluiten? De beste opties in Nederland

Zakelijke lening met negatieve BKR registratie afsluiten? De beste opties in Nederland

min leestijd

zakelijke lening met negatieve BKR registratie afsluiten beste opties

Wenst u als bedrijfseigenaar een zakelijke lening met negatieve BKR registratie af te sluiten? Dan is er goed nieuws!

Er bestaan namelijk diverse kredietverstrekkers in Nederland die geen BKR check uitvoeren en dus niet wakker liggen van uw negatieve BKR notering.

Dit betekent dat u bij hen terecht kunt om een bedrijfsfinanciering af te sluiten, zelfs indien u als natuurlijk persoon een negatieve registratie heeft bij de Stichting BKR.

Hieronder leest u alles over de soorten BKR registratie en de impact van een negatieve BKR notering op uw kansen om geschikte zakelijke financiering te vinden.

U krijgt ook een overzicht van kredietverstrekkers die een oplossing bieden voor ondernemers die als natuurlijke persoon een negatieve BKR score hebben.

Wat is een negatieve BKR registratie?

Wanneer u met uw naam op de zwarte lijst komt, een lijst met wanbetalers, dan krijgt u in realiteit een negatieve kredietregistratie.

De instantie die nog geld dient te ontvangen van u dient uw financiële schulden en nog openstaande schulden te rapporteren aan de Stichting Bureau Krediet Registratie (ook gekend als stichting BKR of kortweg BKR).

Er bestaan verschillende soorten BKR registraties

Van zodra u in Nederland een lening aangaat via de traditionele kanalen zoals een klassieke bank, wordt de Stichting BKR hiervan op de hoogte gebracht.

Deze Stichting heeft dus een overzicht van al uw lopende leningen en uw betaalgedrag hierop.

Dit overzicht biedt andere kredietverstrekkers de kans om uw lopende leningen en uw betaalgedrag en kredietgeschiedenis te bekijken.

Deze kunnen dan inschatten of het überhaupt wel verantwoord is om u (nog) een lening toe te kennen.

Zo wordt u als potentiële zakelijke ontlener ook beschermd (u zal niet met een extra financiële strop rond de nek lopen indien blijkt dat u geen financiële ademruimte meer over heeft voor een extra lening).

Normale BKR registraties

Meer dan tien miljoen Nederlanders staan geregistreerd bij de Stichting BKR.

In de volgende situaties zal u een BKR-registratie hebben, wat op zich helemaal geen probleem is:

 • U heeft een telefoonabonnement afgesloten waarbij het toestel inbegrepen is (u krijgt het toestel erbij)
 • Als u een kredietlimiet heeft op een lopende rekening (hiermee kunt u onder nul duiken op uw bankrekening)
 • Ook indien u een kredietkaart heeft, met gespreide betaling in meerdere termijnen, zal u bij de Stichting BKR geregistreerd staan (de kredietkaart wordt beschouwd als een doorlopend krediet in dit geval)
 • U heeft een doorlopend krediet of een persoonlijke lening afgesloten via de traditionele kanalen zoals een klassieke bank
 • U doet wel eens een uitgestelde betaling (‘nu kopen, later betalen’)
 • Ook indien een private lease auto-regeling heeft lopen, staat u bij de Stichting BKR geregistreerd

Dergelijke BKR registraties laten andere kredietverstrekkers toe om uw betaalgedrag voor lopende leningen te screenen.

Hoe een negatieve BKR registratie vermijden?

Het antwoord op deze vraag is simpel: U vermijdt een negatief kredietrapport door uw openstaande schulden tijdig af te lossen en uw financiële verplichtingen jegens kredietverstrekkers na te leven.

Leeft u uw betalingsverplichtingen niet na, dan komt u vroeg of laat onvermijdelijk op de zwarte lijst te staan met een negatieve BKR notering.

Indien u tijdig uw betalingsverplichtingen nakomt, dan heeft u in de meeste gevallen gewoon een BKR-registratie zonder meer, net zoals meer dan 10 miljoen andere Nederlanders. Hier is dus niets mis mee.

Leeft u echter uw betalingsverplichtingen niet na, dan krijgt u een negatieve BKR registratie. Het gaat dan namelijk om een speciale situatie omdat uw betalingsgedrag niet conform de afspraken en contractuele bepalingen is.

Zo'n negatieve kredietregistratie kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van situatie tot situatie.

Verschillende soorten negatieve BKR registratie

Hieronder krijgt u een mooi overzicht van de diverse types negatieve BKR registratie (u kan dus op verschillende manieren op de zwarte lijst van wanbetalers terechtkomen):

Achterstandsmelding (Code A)

Wanneer u minimaal een paar betalingstermijnen achterstand heeft opgelopen qua terugbetaling van openstaande schulden, krijgt u een negatieve BKR registratie van het type A.

De A staat voor 'Achterstandsmelding'. Deze 'stempel' krijgt u doordat uw geldverstrekker ontevreden is over uw betaalgedrag en dit bijgevolg meldt bij de Stichting BKR.

In de praktijk kan u deze negatieve kredietregistratie van het type A reeds toegewezen krijgen na 2 maandtermijnen betaalachterstand. Dit is het geval voor een telefoon en een autolening bijvoorbeeld.

U dient de code A te beschouwen als een pure negatieve kredietregistratie. Anders gesteld, u komt eigenlijk op de zwarte lijst te staan.

Dit betekent dus een ernstig waarschuwingssignaal naar andere kredietverstrekkers toe en de kans is bijzonder groot dat u hierdoor geen bijkomende lening meer kunt vinden.

Schiet nu ook niet in een paniekaanval indien u een maand betalingsachterstand heeft opgelopen. Uw geldverstrekker zal u in elk geval een betalingsherinnering en aanmaning sturen.

Indien u uw verantwoordelijkheid neemt en in dialoog treedt met de kredietverstrekker, dan kan er met gezond verstand een oplossing gevonden worden.

Indien u erin slaagt om een betalingsregeling te treffen, dan wordt er niets gemeld van deze opgelopen betaalachterstand bij de Stichting BKR. Wat betekent dat u geen code A negatieve BKR registratie zult krijgen.

Indien u na de aanmaning nalatig blijft en geen actie onderneemt om van goede wil te zijn, dan zal u een vooraankondiging van negatieve kredietregistratie ontvangen.

Dit is een laatste aanmaning om niet langer in gebreke te blijven en tevens uw laatste kans om niet op de zwarte lijst van schuldenaars te komen via de code A negatieve BKR registratie.

Deze A-code wordt pas na een periode van vijf jaar na het behalen van de code H verwijderd van uw persoonlijke kredietscore.

Herstelmelding (Code H)

U krijgt de code H toegewezen als kredietscore van zodra u uw achterstallige betalingen heeft opgehaald. De H-code staat voor 'Herstel', wat  betekent dat u uw achterstallige betalingen heeft ingehaald.

Deze negatieve BKR registratie code H wordt aan uw kredietscore toegewezen doordat de kredietverstrekker uw inhaalmanoeuvre meldt bij de Stichting BKR.

Naast een A-code van Achterstal krijgt u dus ook een H-code van Herstel op uw kredietrapport. De A-code blijft wel nog 5 jaar lang op uw kredietscore te zien en wordt pas 5 jaar na het verkrijgen van de H-code verwijderd van uw persoonlijke kredietscore.

Ook de H-code zelf wordt pas 5 jaar na de verkrijging ervan van uw kredietscore gewist. In de praktijk verdwijnen de A- en H-code dus gelijktijdig van uw persoonlijke kredietscore (5 jaar na het verkrijgen van de H-code).

In uitzonderlijke situaties kan het voorvallen dat u uw betalingsachterstand inhaalt op het moment dat de lening afloopt. In dat geval is de lening afgelost en wordt er geen H-code meer geregistreerd op uw persoonlijk kredietrapport.

TIP: Krijgt u een A-code op uw kredietscore, dan is het een kwestie van pijlsnel te handelen en om zo snel mogelijk een H-code te verkrijgen.

Op die manier kan u aantonen dat er eerder sprake was van een vergetelheid of tijdelijke overmacht dan van ernstige structurele financiële problemen en schulden.

Code 1

De code 1 op een negatieve kredietscore is een aanvulling op de code A van Achterstand. Het is een soort tussentijdse update omtrent uw betaalachterstand.

Concreet betekent code 1 dat er een aflossings- of schuldregeling werd overeengekomen tussen de kredietverstrekker en uzelf als ontlener/schuldenaar.

Deze code reflecteert een overeenkomst om de opgelopen betalingsachterstanden op te halen.

Code 2

De code 2 in het kader van een negatieve BKR registratie is ook een aanvulling op de code A (Achterstand). In dit geval is de code 2 minder positief dan code 1 (waar een schuldregeling wordt overeengekomen).

Code 2 betekent namelijk dat de kredietverstrekker geen aflossingsregeling heeft kunnen overeenkomen met u als schuldenaar. Er zit dus een serieuze haar in de boter...

Een code 2 betekent dat de kredietverstrekker het totale openstaande bedrag in één keer opeist. Dit gebeurt in de praktijk dikwijls doordat de geldverstrekker een incassobureau inschakelt die vervolgens de restantvordering zal opeisen.

Vanzelfsprekend is het hebben van een code 2 op uw persoonlijk kredietrapport een echte ramp.

Extra financiering zal u niet vinden via de traditionele kanalen met deze code 2 als negatieve BKR registratie.

Code 3

Heeft u een code 3 als negatieve BKR notering? Dan kan dit 2 verschillende zaken betekenen:

 1. Uw openstaande en achterstallige schuld wordt afgeboekt door de kredietverstrekker, of
 2. Uw achterstallige schulden worden (deels) kwijtgescholden door de geldverstrekker
Uw schulden worden afgeboekt (code 3 zonder einddatum)

Indien u negatieve BKR registratie een code 3 zonder einddatum heeft, dan betekent dit dat uw geldverstrekker beslist heeft om voorlopig de kat uit de boom te kijken.

In zo'n scenario wordt uw openstaande schuld voorlopig gedoogd en wordt er een pauze ingelast. Vandaar dat er een code 3 zónder einddatum wordt ingevoerd.

Uw schulden worden (deels) kwijtgescholden (code 3 mét einddatum)

In bepaalde situaties kan een kredietverstrekker ervoor opteren om (een deel van) uw schulden kwijt te schelden.

In zo'n geval krijgt u op uw persoonlijke kredietscore een code 3 mét einddatum toegekend van zodra de geldverstrekker deze beslissing tot kwijtschelding aan de Stichting BKR meldt.

Een dergelijke code 3 met einddatum geeft aan dat er geen financiële verplichtingen meer op de desbetreffende lening rusten.

Een kwijtschelding van uw schulden kan op vier verschillende manieren tot stand komen
 • Er wordt een minnelijke schikking getroffen tussen de kredietverlener en uzelf als ontlener. Uw openstaande schuld wordt opgedeeld in twee bedragen:
  1. Het deel van de openstaande schuld dat u nog dient te voldoen in schijven, en
  2. Het andere deel van de schulden dat wordt kwijtgescholden
  3. De werkelijke einddatum die wordt meegegeven met de code 3 is de datum dat de minnelijke schikking werking krijgt.
 • Er wordt een overeenkomst bereikt dankzij de tussenkomst en bemiddeling van de dienst schuldhulpverlening. Dankzij driehoeksoverleg tussen uzelf als schuldenaar, de dienst schuldhulpverlening en de kredietverstrekker wordt er een schuldakkoord afgesloten. Een deel van de schuld zal gespreid in de tijd afgelost worden en het andere deel van het openstaande bedrag wordt kwijtgescholden. De werkelijke einddatum die meegegeven wordt met de code 3 is de datum dat de overeenkomst in werking treedt.
 • Er wordt via gerechtelijke tussenkomst een schuldovereenkomst bepaald. In deze situatie komt uw zaak voor de rechtbank en zal er een wettelijke bewindvoerder aangesteld worden om uzelf als kredietnemer en de kredietverstrekker te verzoenen. In vaktermen heet dit het wettelijke schuldentraject (afkorting WSNP). Als schuldenaar zal u het maximaal haalbare bedrag moeten aflossen, gespreid in de tijd. De rest wordt kwijtgescholden. Na uw aflossingen zal de rechter u opnieuw laten starten met een schone lei (in vaktermen de 'schone lei verklaring'). De code 3 krijgt in dit scenario als werkelijke einddatum de datum waarop de rechter de schone lei verklaring uitspreekt.
 • Er wordt een schuldovereenkomst gesloten nadat u zich als kredietnemer/schuldenaar beroept op de verjaring van de vordering (wat de kwijtschelding van de openstaande schuld rechtvaardigt). Indien de kredietverstrekker hiermee instemt, zal de werkelijke einddatum voor code 3 de datum van het verjaringsverzoek zijn.

Code 4

Indien u als persoonlijke kredietscore een code 4 als negatieve BKR registratie krijgt, dan betekent dit dat uw geldverstrekker u gedurende een lange periode niet heeft kunnen bereiken.

Dus indien u uw betalingsverplichtingen niet naleeft en bovendien onbereikbaar blijft om de achterstand te bespreken, dan zal de kredietverlener dit doorgeven aan de Stichting BKR.

Vervolgens zal u een code 4 als negatieve kredietregistratie toegewezen krijgen.

Code 5

Kreeg u een code 5 toegewezen als negatief kredietrapport?

Dan betekent dit dat u minstens 3 maanden betalingsachterstand heeft opgelopen voor uw hypothecaire lening (code A) voor de eigen woning én dat er ondertussen een betalingsregeling werd overeengekomen qua aflossing van de opgelopen achterstanden.

Normaliter worden hypothecaire leningen voor de eigen woning niet geregistreerd, tenzij u minstens 3 maanden betalingsachterstand heeft opgelopen als ontlener.

Van zodra de aflossingsregeling afgelopen is en u de opgelopen betalingsachterstand heeft ingehaald, wordt code 5 opnieuw verwijderd van uw persoonlijk kredietrapport.

Kan ik een zakelijke lening met negatieve BKR registratie afsluiten?

analyseer uw financieringsbehoefte grondig alvorens zakelijke lening aan te gaanJa, het is mogelijk om een zakelijke lening met negatieve BKR registratie af te sluiten! 

Maar dan wel niet via de traditionele kanalen zoals een klassieke bank met veel te veel bureaucratische verplichtingen.

Om als zelfstandig ondernemer in Nederland een zakelijke lening af te sluiten terwijl u als natuurlijk persoon met een negatief kredietrapport worstelt, zal u moeten aankloppen bij flexibelere (en iets duurdere) kredietverstrekkers.

Wanneer u een zakelijke lening zonder BKR toetsing wilt afsluiten omdat u een negatieve BKR registratie meesleurt uit het verleden, is het dus belangrijk om te weten waar u terechtkunt.

In de volgende paragraaf krijgt u een overzicht van flexibele partijen uit Nederland waar u terechtkunt voor het lenen van geld zonder enige vorm van BKR toetsing.

U kan de kredietverstrekkers eenvoudig met elkaar vergelijken daar ze gerangschikt staan op basis van de omzetvereiste die ze opleggen aan kandidaat-ontleners van een zakelijke lening.

Zo kan u snel zien, rekening houdend met uw persoonlijke jaarlijkse omzet, waar u gemakkelijk en snel een zakelijke lening kunt afsluiten met een negatieve BKR registratie.

Maak gebruik van het handig overzicht hieronder om te lenen zonder BKR toetsing met negatieve BKR registratie.

U kan op 5 minuten tijd en vrijblijvend een zakelijke lening aanvragen bij de onderstaande kredietverstrekkers die niet geïnteresseerd zijn in uw BKR-profiel en dus ook niet wakker liggen van een negatieve BKR notering op uw persoonlijke naam.

Bij welke geldverstrekkers kan ik een zakelijke lening met negatieve BKR registratie afsluiten?

geldverstrekkers voor zakelijke lening met negatieve bkr registratieWelke zakelijke leningverstrekker in Nederland past bij uw bedrijf?

Om die vraag degelijk te beantwoorden, moet u durven tijd te investeren in het vergelijken van diverse kredietverstrekkers.

Bij de onderstaande aanbieders kan u terecht voor het afsluiten van een zakelijke lening met negatieve BKR registratie op uw persoonlijke naam.

Zoals eerder gesteld staan de relevante leningverstrekkers gerangschikt op basis van de omzetvereiste die ze opleggen aan kandidaat-ontleners van een zakelijke lening.

Zo kan u snel zien bij wie u in aanmerking komt op basis van uw jaarlijkse omzetcijfers.

Ontdek hieronder waar u gemakkelijk en snel een zakelijke lening kunt afsluiten met een negatieve BKR registratie.

Nuancering - Zakelijke lening afsluiten met negatieve BKR registratie

Als het op geld lenen aankomt, is het altijd goed om even te nuanceren en stil te staan bij de financiële gevolgen ervan.

Staat u op het punt om een zakelijke lening met negatieve BKR registratie af te sluiten? Overweeg dan goed of u zo'n lening wel echt nodig heeft.

Het verleden heeft u immers reeds opgezadeld met een negatieve BKR registratie, wat betekent dat u reeds financiële moeilijkheden heeft gekend in het verleden om alles tijdig te kunnen afbetalen.

Wees er u ook van bewust dat de prijs van dergelijke flexibele zakelijke kredietverlening navenant is.

Ten eerste betaalt u vrij hoge interestpercentages (hangt af van de kredietverstrekker en uw specifieke situatie) en ten tweede loopt u in de meeste gevallen ook risico met uw privé-vermogen.

De meeste van deze kredietaanbieders van zakelijke leningen met negatieve BKR registratie werken immers via een systeem van persoonlijke borgstelling.

Indien u niet meer kunt voldoen aan uw betalingsverplichtingen, zal uw persoonlijk vermogen dus aangesproken worden. En dit kan leiden tot een persoonlijk bankroet...

Conclusie - Vergelijk en lees de kleine lettertjes

Hierboven vindt u verschillende kredietverstrekkers waar u terecht kunt voor een zakelijk krediet met negatieve BKR, zelfs indien u op persoonlijke naam een negatieve kredietscore heeft.

Het aanvragen van een zakelijke lening en de voorwaarden die u kunt verkrijgen is gratis. Doe dus de moeite om wat tijd vrij te maken en de voorwaarden van diverse aanbieders met elkaar te vergelijken.

Sta stel bij interestkosten (laat u niet verblinden door een lage rente indien deze opklimt naarmate de looptijd stijgt), looptijden maar zeker en vast ook bij de vereisten qua persoonlijke borgstelling.

Vergelijk uw verschillende opties in detail en sta goed stil bij de gevolgen op middellange en lange termijn van zo'n zakelijke lening.

Indien u het geld en extra werkkapitaal echt dringend nodig heeft voor het voortbestaan van uw zaak of om een mooie opportuniteit te grijpen, kan deze financieringsvorm zeker en vast wel een goede oplossing zijn.

Alles hangt af van situatie tot situatie en u dient zelf in te schatten of de baten groter zijn dan de kosten van zo'n zakelijke lening.

Andere info over zakelijk lenen

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *