• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Werkkapitaalfinanciering voor ondernemingen en zelfstandigen in Nederland

Werkkapitaalfinanciering voor ondernemingen en zelfstandigen in Nederland

min leestijd

werkkapitaalfinanciering voor ondernemingen en zelfstandigen in nederland
wat is werkkapitaal definitie liquide werkmiddelen

Wat is werkkapitaal precies en hoe wordt dit gedefinieerd?

In mensentaal uitgelegd

Werkkapitaal is simpel gesteld het kapitaal dat een onderneming nodig heeft om operationeel te kunnen zijn en blijven.

Met andere woorden, werkkapitaal is het totaal van liquide middelen die nodig zijn om de dagdagelijkse activiteiten en operaties te kunnen uitvoeren.

Anders gesteld, het is het geld dat een onderneming nodig heeft om alle kosten en financiële verplichtingen op korte termijn te dekken.

Voorbeelden van dergelijke kostenposten zijn personeelslasten, huurgelden, verzekeringen, leveranciers van geleverde goederen (voorraden) of diensten, onderhoudskosten, nutsvoorzieningen, enzovoort.

In de praktijk doen er zich geregeld situaties voor waarbij er sprake is van een tijdelijk negatief werkkapitaal.

Een bedrijf met een dergelijk tekort aan werkmiddelen heeft liquiditeitsproblemen.

Dit betekent dat de onderneming acuut ziek is en dringend bijkomende liquide middelen nodig heeft.

Boekhoudkundig uitgelegd

Werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa enerzijds en de vlottende passiva van een onderneming anderzijds.

Voorbeelden van vlottende activa zijn liquide middelen op de bank of in kas, openstaande handelsdebiteuren (openstaande vorderingen), handelsvoorraden, enzovoort.

Voorbeelden van vlottende passiva zijn te betalen facturen aan leveranciers en andere openstaande schulden die op korte termijn te voldoen zijn.

Indien het verschil tussen de vlottende activa en vlottende passiva een negatief bedrag is, dan is er sprake van een negatief werkkapitaal.

In dit geval is de onderneming acuut ziek en in dringende nood van extra werkmiddelen.

Snelle werkkapitaalfinanciering is dan cruciaal om de onderneming draaiende te houden en de liquiditeit te verbeteren.

Hieronder leest u hoe werkkapitaalfinanciering werkt en bij welke aanbieders u het best en snelst bediend kan worden.

Hoe werkt werkkapitaalfinanciering? 2 technieken

hoe werkt werkkapitaalfinanciering interne of externe middelen vinden

Liquide middelen zijn het levensbloed van iedere onderneming.

Cash is en blijft king. Zonder voldoende geld op de lopende rekening komt een onderneming snel in de problemen.

Bedrijven hebben namelijk behoefte aan voldoende werkmiddelen om alle lopende operaties te bekostigen.

Denk aan het betalen van leveranciers van handelsgoederen en producten om leveringen te blijven ontvangen. Of denk aan het tijdig uitbetalen van lonen van medewerkers.

Natuurlijk kan er in de praktijk altijd iets gebeuren waardoor de liquiditeitspositie van een onderneming tijdelijk onder druk komt te staan.

Denk aan een grote openstaande vordering die u nog moet innen terwijl u wel reeds een grote partij voorraden en handelsgoederen dient te betalen aan uw leverancier plus de lonen van uw personeel.

Het probleem van openstaande facturen stuurt meer dan eens een cashflowplanning in de war.

Indien niet alles loopt zoals gepland qua in- en uitgaande kasstromen, kan er al snel een liquiditeitstekort optreden.

En quasi elke (startende) ondernemer kan er over meespreken...

Gelukkig zijn er diverse technieken om in zo'n situatie extra werkkapitaal te verkrijgen.

Of u nu extra werkmiddelen nodig heeft om personeel te betalen, om voorraden te financieren of om een overname of onvoorziene kosten te dekken, er is heel wat mogelijk!

Als ondernemer kan u namelijk uw liquiditeit verhogen via zowel (1) interne werkkapitaaloptimalisatie als via (2) externe financieringsbronnen.

Financiering werkkapitaalbehoefte via interne optimalisatie

financiering werkkapitaalbehoefte via interne optimalisatie in uw onderneming

Ervaart u tijdelijke liquiditeitsproblemen? Dan loont het zeker en vast de moeite om uw interne processen onder de loep te nemen.

Wenst u steeds over voldoende liquide middelen te beschikken?

Zet dan een doel voorop qua liquiditeitsbuffer en financiële reserve en streef er steeds naar om deze buffer aan te houden.

Doet er zich iets onverwachts voor, dan kan deze buffer dienen om de onvoorziene kost of opportuniteit de bekostigen.

Concreet kan u dus interne procedures en regels opstellen om steeds voldoende werkkapitaal aan te houden.

Met andere woorden, u kan aan uw werkkapitaalbehoefte voldoen via interne optimalisatie. En dit zonder dat u hiervoor beroep dient te doen op externe financieringsbronnen.

Liquiditeit vergroten via interne optimalisatie: Technieken

Alvorens u externe financieringsbronnen zoekt, dient u intern te zoeken naar extra liquide middelen en cash.

Zo kan u bijvoorbeeld extra financiële ademruimte creëren via een slim voorraadbeheer (minder voorraad aanhouden via een Just in Time systeem van voorraadbeheersing bijvoorbeeld).

Daarnaast kan u ook onderhandelen met uw leveranciers over gunstigere betalingsvoorwaarden en langere betalingstermijnen.

U kunt met andere woorden een gunstiger leverancierskrediet trachten te onderhandelen.

Naast langere betalingstermijnen kan u ook trachten een korting contant te bekomen. Dit is een korting die u krijgt indien u de factuur snel betaalt, bijvoorbeeld binnen de 7 kalenderdagen.

Bovenstaande zou u kunnen combineren met een hands-on aanpak qua debiteurenopvolging op het vlak van openstaande handelsvorderingen.

Daarnaast kan u natuurlijk ook saneren en kosten besparen waar het kan. Vermijd onnodige uitgaven en durf te snoeien (om daarna opnieuw te groeien).

Tips om laattijdige betalingen te bestrijden

Tot slot nog enkele tips op het vlak van slecht betalende klanten...

Bent u MKB'er of ZZP'er en heeft u een of meerdere grote klanten die vervelend laat of te laat hun factuur betalen aan uw bedrijf?

Dan kan u bijkomende druk zetten via een aantal kanalen:

 • Er is een wettelijk kader dat toelaat om verwijlintresten aan te rekenen indien een factuur vervallen is (wijs hierop om een kordate betaling van uw openstaande factuur te verkrijgen en doe beroep op een jurist om deze effectief aan te rekenen indien nodig).
 • Er zijn online service providers die het betalingsgedrag van bedrijven in kaart brengen (denk aan Graydon bijvoorbeeld). Aarzel niet om hier op te wijzen om een directe betaling van uw openstaande vorderingen te verkrijgen.
 • Als kers op de kaart kan u ook wijzen op het meldpunt Achterstallige Betalingen van de ACM (Autoriteit Consument & Markt) van de Nederlandse overheid. De Nederlandse overheid wenst via dit kanaal te weten te komen welke grote bedrijven de betaaltermijnen niet naleven en hoe vaak ze dat doen. Opnieuw: Durf hier gerust op wijzen om een kordate betaling van uw openstaande factuur te verkrijgen. De kans is groot dat ze een dergelijke vervelende melding willen vermijden.

Werkkapitaal optimaliseren via externe financiering

werkkapitaal financieren via externe bronnen zoals banken of fintech kredietverstrekkers

Indien u snel extra werkkapitaal nodig heeft, kan u ook externe financiering overwegen.

Er bestaan diverse types externe werkkapitaalfinanciering en afhankelijk van uw situatie kan u kiezen uit de volgende opties voor extra liquide middelen:

Financiering van openstaande vorderingen

Bij factuurfinanciering (ook gekend als factoring en debiteurenfinanciering) verkoopt u uw openstaande facturen aan een kredietverstrekker.

Het voordeel hiervan is dat u een groot deel van de nog te innen fondsen direct kunt ontvangen.

De factoringmaatschappij schiet u met andere woorden ineens een groot percentage van het openstaande factuurbedrag voor.

Na de uiteindelijke inning van de factuur ontvangt u de rest van het bedrag (minus een vergoeding voor de factoringmaatschappij voor de geleverde werkkapitaalfinanciering).

Bevoorschotting van facturen is voor Nederlandse ondernemers mogelijk via Finturi en Floryn Factoring.

Opmerking: Facturen verkopen kan alleen indien het om B2B facturen gaat. Openstaande facturen gericht aan consumenten komen dus niet in aanmerking voor factuurfinanciering.

Klassieke bankfinanciering

Als ondernemer kan u steeds bij een klassieke bank aankloppen voor extra werkkapitaal.

Klassieke banken kunnen bijvoorbeeld een langlopend bedrijfskrediet toekennen.

Of een doorlopende kredietlijn waardoor u permanent voor een bepaald bedrag in het rood kunt gaan.

Een klassiek bedrijfskrediet is normaliter eerder geschikt voor investeringen met een langere afschrijvingsperiode.

Denk bijvoorbeeld aan het financieren van onroerend goed, grond en machines en outillering.

Het is minder geschikt om pijlsnel aan extra werkkapitaal te geraken gezien de voorafgaande procedures en analyses.

Een doorlopende kredietlijn is dan interessanter als vorm van extra werkkapitaal, maar...

Indien het om een klassieke bank gaat, kan u geen wonderen verwachten qua snelheid van uitvoering.

Dit zijn en blijven organisaties met enorm veel vertragingen en bureaucratie. Pijlsnel werkkapitaal verkrijgen via een klassieke bank is in elk geval een illusie.

Indien u dringend noodkapitaal zoekt, is het verstandiger om de oplossing te zoeken bij fintech financiers die supersnelle zakelijke cashflowleningen verstrekken:

Zakelijke cashflowleningen

waarvoor zakelijke cashflow lening voor aanvullend werkkapitaal inzetten

Dit is zonder enige twijfel of discussie de snelste vorm van werkkapitaalfinanciering voor het MKB en ZZP.

Zakelijke cashflowleningen zijn snelle zakelijke kredieten die worden toegekend op basis van een cashflowanalyse.

Met andere woorden, uw balans en resultatenrekening worden buiten beschouwing gelaten!

Zoals u al kunt vermoeden, is deze vernieuwende vorm van werkkapitaalfinanciering niet het speelveld van klassieke banken maar wel van innoverende fintech kredietverstrekkers.

Klassieke banken werken tegenwoordig traag, sloom, zonder vaart en met een overdreven focus op KYC, documentatie, due diligence, papieren, documenten en nog eens papieren.

Kortom, alles wat u kunt missen als de pest als ondernemer in cashnood.

Vandaar dat deze snelle zakelijke cashflowleningen enorm in trek zijn in Nederland en dit bij zowel het MKB als bij ZZP'ers.

Deze snelle zakelijke kredieten worden aangeboden door alternatieve, niet-bancaire fintech kredietverstrekkers.

Hun sterkte is inspelen op een dringende behoefte aan noodkapitaal en extra werkmiddelen.

Bij deze kredietverstrekkers kan u compleet online op 10 minuten tijd snelle werkkapitaalfinanciering aanvragen.

Het enige wat u moet aanleveren qua documentatie, is 1 geëxporteerd bestand (MT940) uit uw zakelijke e-banking omgeving.

Dit bestand bevat uw zakelijke banktransacties van het voorbije jaar en kan u eenvoudig exporteren uit uw e-banking omgeving.

Nadat u dit bestaan heeft aangeleverd via de uploadfunctie in het aanvraagformulier, kan men uw in- en uitgaande cashflow bekijken.

En op basis hiervan wordt uw aflossingscapaciteit ingeschat en krijgt u te horen welk bedrag u zakelijk kunt lenen, aan welke interestvoet en aan welke looptijd.

Werkkapitaalfinanciering via zakelijke cashflowlening

Wat is een cashflowlening?

snelle werkkapitaalfinanciering via zakelijke cashflow lening

Een cashflowlening is een vorm van korte termijn schuldfinanciering om extra werkkapitaal te verkrijgen.

Het is een zakelijke kredietvorm die de mogelijkheid biedt om fondsen te lenen op basis van toekomstige verwachte inkomsten en uitgaven.

Deze toekomstige uitgaven en inkomsten schat men in op basis van het door u aangeleverde MT940 bestand.

Dit bestand biedt een overzicht van uw zakelijke banktransacties van het voorbije jaar.

Uw cashflow van het voorbije jaar is het nummer 1 criterium voor het goed- of afkeuren van uw aanvraag.

Dit type van werkkapitaalfinanciering is de snelst mogelijke vorm van zakelijke financiering die beschikbaar is.

Bijgevolg is het de perfecte vorm van werkmiddelenfinanciering om snel liquiditeitstekorten op te vangen.

Bovendien kan u een dergelijke lening pijlsnel online aanvragen, zonder bureaucratie, interviews, gesprekken en wekenlang gepalaver...

Bekijk het overzicht van de snelste en beste aanbieders hieronder.

Gewoon to the point online een aanvraag indienen en binnen de 24 uur uitsluitsel krijgen. Niet meer, niet minder.

Kortom, cashflowleningen laten u toe om volop te genieten van digitale efficiëntie in de wereld van zakelijke, kortlopende bedrijfskredieten.

Tot slot: Dit zijn werkkapitaalfinancieringen die ontworpen zijn om vrij snel te worden terugbetaald en de looptijden ervan zijn beperkt (vergeet een looptijd van 10 jaar bijvoorbeeld).

Wie komt in aanmerking voor een cashflow lening?

Wenst u een snelle cashflowlening te verkrijgen? Dan is er goed nieuws.

De meeste fintech kredietverstrekkers hanteren haalbare vereisten en voorwaarden.

Zonder te willen veralgemenen (want iedere speler hanteert andere regels), dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Maatschappelijke zetel van de onderneming gevestigd in Nederland
 • Officiële inschrijving van uw bedrijf of eenmanszaak bij de Nederlandse Kamer van Koophandel
 • Minstens 12 maanden operationeel en actief zijn
 • Een minimum omzet behaald hebben tijdens het voorgaande jaar (varieert van 0 tot 300 000 euro als vereiste)
 • Beschikken over een professionele zakelijke rekening bij een Nederlandse bank
 • Weetje: Hoe sterker uw omzet en verkopen waren in het voorbije jaar, hoe groter de kans dat u in aanmerking komt voor een cashflowlening (zelfs al heeft u een slechte BKR notering).

Beste aanbieders van snelle werkkapitaalfinanciering

beste kredietverstrekkers voor snelle werkkapitaalfinanciering in nederland voor ondernemers

De volgende online verstrekkers van zakelijke kredieten zijn de beste aanbieders van het moment in Nederland.

Ontdek elke speler hieronder, met een aantal sterke punten per aanbieder:

KredietVooruit

 • Kortlopend krediet voor extra werkmiddelen verkrijgbaar
 • Simpele en snelle aanvraagprocedure
 • Zowel kleine als grote bedragen kan u als werkkapitaal aanvragen: Van 3 000 euro tot 250 000 euro
 • Perfect als snel noodkapitaal om kansen te grijpen of onvoorziene problemen op te lossen
 • Werkkapitaalkrediet verkrijgen vanaf 50 000 euro omzet per jaar
 • Kredietbeslissing volgt binnen de 24 uur na uw online aanvraag
 • Werkkapitaal verbeteren kan via KredietVooruit op basis van uw cashflow
 • Geen presentatie van balans- of resultatenrekening

Swishfund

 • Snel zakelijk krediet aangaan is mogelijk
 • Werkkapitaal aanvragen kan van 3 000 tot 1 000 000 euro
 • Online aanvraagprocedure is eenvoudig en verloopt snel
 • Extra werkkapitaal aanvragen kan binnen de 10 minuten online
 • Aflossingscapaciteit wordt berekend op basis van uw cashflow (en niet op basis van uw jaarrekening)
 • Aanvragen worden binnen de 24 uur beoordeeld
 • Flexibele aflossing is mogelijk (dus vervroegd terugbetalen kan zonder extra kosten)
 • Doorlooptijd van maximaal 3 dagen (van aanvraag tot geld op de zakelijke rekening)

Qeld

 • Vlotte partner voor snel extern werkkapitaalbeheer
 • Werkkapitaal aanvragen kan voor een bedrag van 1 000 tot 100 000 euro
 • Zonder opstartkosten of verdoken kosten
 • Uw kredietaanvraag wordt binnen 1 werkdag bekeken
 • Online aanvragen kan binnen 4 minuten op de website
 • Mogelijke looptijd van de zakelijke financiering: 6 tot 18 maanden
 • Alle Nederlandse ondernemers welkom: BV's, NV's, VoF's en ZZP'ers
 • Vaste maandelijkse prijs voor het gebruik van de lening + een vast maandelijks aflossingsbedrag

Bridgefund

 • Werkkapitaalfinanciering zonder jaarcijfers voor te moeten leggen
 • Snel liquide middelen op uw zakelijke rekening gestort
 • Looptijd zakelijk krediet mogelijk tot 24 maanden
 • Kredietbedragen van 5 000 tot 250 000 euro verkrijgbaar
 • Aanvragen kan volledig online in 5 minuten tijd
 • Uw kredietaanvraag wordt binnen de 24 uur beoordeeld
 • Geen dossierkosten of verborgen kosten
 • Sneller terugbetalen kan zonder extra kosten en met korting

Andere info over werkkapitaalfinanciering voor Nederlandse ondernemers

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *