• Home
  • »
  • Blog
  • »
  • Debiteurenfinanciering als oplossing voor laattijdige betalingen: Info

Debiteurenfinanciering als oplossing voor laattijdige betalingen: Info

min leestijd

waarom debiteurenfinanciering probleem van laattijdige betalingen en liquiditeitstekort oplost

Heeft u bedrijven en zelfstandigen als klant die gretig gebruik maken van hun betalingstermijn? Waardoor u dus met enorme vertragingen zit qua innen van uw openstaande facturen? Dan kan het probleem zo ernstig zijn dat u zware liquiditeitsproblemen ervaart. Gelukkig is debiteurenfinanciering bezig aan een steile opmars in Nederland en België.

Het is een techniek om uw openstaande vorderingen direct liquide te maken, wat enorm positief is voor uw werkkapitaalbehoefte.

Op deze pagina kan u ontdekken hoe debiteurenfinanciering precies werkt, wat de verschillende types zijn, wat het kost en bij welke financiële tussenpersonen u kunt aankloppen om er gebruik van te maken.

Inhoudsopgave

Hoe werkt debiteuren­financiering?

Cashflow­problemen oplossen is de bestaansreden van debiteuren­financiering

Bedrijfsklanten die nog openstaande facturen van u moeten betalen...

In het boekhoudjargon worden deze openstaande handelsdebiteuren genoemd.

Dit zijn in feite gelden die u nog te goed heeft van uw klanten voor in het verleden geleverde prestaties en/of goederen.

Indien uw klanten tot het einde van hun betalingstermijn wachten om de fondsen over te maken, kan het zijn dat uw liquiditeit begint te stokken.

Met andere woorden, het kan zijn dat u op een bepaald moment nog zodanig veel fondsen te goed heeft, dat u in de problemen komt om uw directe financiële verplichtingen op te vangen.

Om een bedrijf draaiende te houden, is er een gezonde cashflow nodig waarbij er steeds voldoende werkkapitaal voor handen is.

Gebruik maken van debiteurenfinanciering kan de ideale oplossing zijn om dergelijke cashflowproblemen ten gevolge van laattijdige betalingen te verhelpen.

Versneld innen van openstaande, nog te innen facturen

Debiteurenfinanciering is een techniek om sneller te beschikken over alle fondsen die u nog te goed heeft van uw klanten.

Met andere woorden, het is een manier om uw openstaande facturen direct te innen.

Het direct innen van nog te innen facturen kan door beroep te doen op een maatschappij die gespecialiseerd is in het bevoorschotten van facturen.

Concreet kan u dus uw openstaande facturen verkopen aan zo'n factoringmaatschappij. Deze zal u dan onmiddellijk een voorschot uitbetalen ten belope van 80 à 90% van het factuurbedrag.

De inning van de factuur in kwestie wordt vervolgens de verantwoordelijkheid van de bevoorschottingsmaatschappij.

Van zodra uw klant de factuur betaald heeft, zal u vervolgens het resterende bedrag uitbetaald krijgen (na inhouding van de vergoeding voor de bevoorschottingsmaatschappij).

In mensentaal: Debiteurenfinanciering biedt u de mogelijkheid om uw openstaande facturen direct om te zetten in liquide middelen.

Dit is natuurlijk niet gratis, de factoringmaatschappij die uw facturen koopt zal hiervoor een commissie aanrekenen (dikwijls een percentage op het totale factuurbedrag).

Maar in vele gevallen is het versneld innen van openstaande facturen wel iets waard, wat de kost van de bevoorschottingsmaatschappij dus rechtvaardigt.

Cashflowproblemen oplossen en voldoen aan de werkkapitaalbehoefte is namelijk cruciaal voor het voortbestaan van elke onderneming.

Hoeveel kost debiteuren­financiering?

liquiditeitsproblemen oplossen met debiteurenfinanciering snel werkkapitaal optimaliseren

Hoeveel kost het om openstaande facturen te verkopen?

Eens u een overeenkomst met een bevoorschottingsbedrijf afsluit, moet u hen betalen voor hun bevoorschottingsdiensten in de vorm van factoringkosten.

Wanneer u een openstaande factuur verkoopt aan een bevoorschottingsmaatschappij, zal u uiteindelijk dus niet de volledige factuurwaarde uitbetaald krijgen.

Een percentage van het factuurbedrag gaat naar de factoringmaatschappij als vergoeding.

Wanneer u een bevoorschottingsovereenkomst ondertekent, moet u altijd stilstaan bij de tarieven en eventueel trachten te onderhandelen over de voorwaarden.

De vergoeding die een factoringmaatschappij aanrekent, wordt meestal bepaald door twee belangrijke componenten:

  1. Het factoringtarief, en
  2. De bevoorschottingsperiode

Factoringtarief (Vergoeding voor de factoring­maatschappij)

De primaire kosten van debiteurenfinanciering via een bevoorschottingsmaatschappij staan bekend als het factoringtarief.

Afhankelijk van factoren zoals het risicoprofiel van uw klanten en de factuurbedragen, kan dit factoringtarief variëren van +/- 2 tot wel 10 procent.

Vraag altijd aan potentiële bevoorschottingsmaatschappijen hoe hun factoringtarief wordt bepaald en wat u kan doen om het beste tarief te krijgen inzake het verkopen van openstaande vorderingen.

Rekenvoorbeeld ter verduidelijking

Stel dat u een openstaande factuur ten belope van € 100 000 heeft openstaan met een resterende betalingstermijn van 60 dagen.

Indien u ervoor kiest om deze openstaande vordering te verkopen aan een factoringtarief van 5%, dan betekent dit het volgende voor uw kasstroom:

  1. U verkoopt de factuur en u krijgt direct een voorschot uitbetaald ten belope van 80 à 90% van het factuurbedrag
  2. Van zodra uw klant betaald heeft, zal u het restbedrag uitbetaald krijgen (twee maanden later en na inhouding van de factoringvergoeding)

Gerekend aan een factoringtarief van 5%, zal u uiteindelijk dus € 95 000 ontvangen en € 5 000 factoringvergoeding betaald hebben ter compensatie van de bevoorschotting van de factuur.

Afhankelijk van uw specifieke situatie kan het zijn dat het versneld innen van facturen zodanig veel voordelen biedt, dat u zo'n factoringvergoeding met de glimlach betaalt.

Een goede cashflowpositie en voldoende werkkapitaal ter beschikking hebben is namelijk essentieel voor het voortbestaan van uw bedrijf.

Anders gesteld: Liquiditeit is levensbelangrijk en dit mag voor snel groeiende bedrijven vaak wel iets kosten.

Bevoorschottings­periode

De bevoorschottingsperiode is de periode gedurende dewelke een bevoorschottingsmaatschappij op de betaling van uw openstaande facturen dient te wachten.

Deze informatie is relevant voor u omdat deze van invloed is op de factoringkosten die u uiteindelijk betaalt.

Factoringmaatschappijen rekenen factoringtarieven met regelmatige intervallen aan (typisch wekelijks of maandelijks).

De tijd die uw klanten nodig hebben om uw facturen te betalen, zal uw uiteindelijke factoringkosten bepalen.

Het is belangrijk dat u goed communiceert met de factoringmaatschappij zodat er een realistische bevoorschottingsperiode wordt ingesteld die voor u en uw klanten werkt.

Er is namelijk een scenario denkbaar waarbij uw klanten de openstaande facturen niet op tijd betalen en dus de betalingstermijn op de factuur overschrijden.

In zo'n geval zal de bevoorschottingsperiode overschreden worden, met ernstige financiële gevolgen...

Als u namelijk gebruik maakt van factoring met recht van regres (meest gebruikte vorm van factoring), dan zal u het voorschot dat u reeds ontving voor de openstaande factuur waarvan de betalingstermijn overschreden is, moeten terugbetalen.

Zie hieronder voor meer informatie over factoring met recht van regres en factoring zonder recht van regres.

Bijkomende kosten van debiteuren­financiering

Bovenop de factoringvergoeding en de bevoorschottingsperiode die de factoringkost beïnvloedt, kunnen bevoorschottingsbedrijven ook bijkomende kosten aanrekenen.

Deze extra kosten van debiteurenfinanciering staan altijd in de kleine lettertjes vermeld, wat betekent dat u op uw hoede dient te zijn wanneer u op zoek bent naar een geschikte factoringmaatschappij.

Deze extra bijkomende kosten van bevoorschotting kunnen onder andere de volgende componenten omvatten:

Kosten voor aanmaken en configureren account

Dit zijn eenmalige kosten voor het aanmaken en instellen van een nieuwe account bij het aangaan van een zakelijke relatie met een bevoorschottingsbedrijf.

Een medewerker van de factoringmaatschappij dient uw account op te maken en in te stellen. Let op: Deze fee is zeker en vast niet overal van toepassing!

Servicekosten voor aparte rekening

Een bevoorschottings­maatschappij kan in bepaalde gevallen een aparte bankrekening aanhouden om de betalingen van uw openstaande facturen op te ontvangen.

Zo'n aparte rekening, alleen voor u, kan dan extra recurrente kosten met zich meebrengen.

Denk aan een vergoeding van € 50 tot € 500 per maand, afhankelijk van uw specifieke vereisten.

Incrementele kosten voor langere betalingstermijnen

Er kunnen incrementele kosten worden aangerekend indien u een factoringovereenkomst heeft afgesloten waarvoor het factoringtarief een vast percentage is.

Deze incrementele kosten verhogen uw totale factoringkost met een klein percentage, gewoonlijk niet meer dan 1%.

De incrementele kosten die u uiteindelijk aangerekend krijgt, worden bepaald door het betaalgedrag van uw openstaande klanten en hoe lang ze wachten om hun openstaande facturen te betalen.

Hoe langer uw klanten wachten met betalen, hoe meer incrementele kosten u zal moeten dragen.

Want de tijdswaarde van het geld speelt en hoe langer de bevoorschottingsmaatschappij moet wachten op het geld, hoe nadeliger voor hen.

Kosten voor het onbenutte deel van uw factoringlijn

Dit is een vergoeding die wordt toegepast op het gemiddelde ongebruikte deel van uw maximaal op te nemen voorschottingsbudget per maand.

Indien u dus geen gebruik maakt van het volledige bedrag dat vermeld staat in uw factoringovereenkomst, dan kan het zijn dat de factoringmaatschappij u hiervoor een kleine vergoeding aanrekent.

De maatschappij derft namelijk inkomsten doordat u minder dan het maandelijks afgesproken factuurbedrag laat bevoorschotten (waardoor de maatschappij dus minder factoringvergoeding kan verdienen).

Dit is niet gebruikelijk maar het gebeurt wel degelijk dus check zeker en vast de kleine lettertjes hiervoor.

Minimale maandelijkse volumevergoeding

Indien de openstaande facturen die u aan de factoringmaatschappij verkoopt niet een bepaald minimum bedrag aan factoringvergoeding opleveren, dan kan men u een factoringvergoeding aanrekenen die overeenkomt met een minimaal maandelijks factuurvolume op het vlak van gefactureerde omzet.

Zo'n situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer uw omzet plots gedaald is omwille van bepaalde redenen (seizoensgebonden omzet of een plotse daling van de vraag).

Jaarlijkse licentie- en verlengingskosten

Dit is een vergoeding die door bepaalde bevoorschottingsmaatschappijen wordt aangerekend om uw bevoorschottingscontract met een extra jaar te verlengen.

Boete voor laattijdige betaling of invorderingsvergoeding

Indien een van uw bedrijfsmatige klanten laattijdig betaalt en dit bepaalde acties vergt van de bevoorschottingsmaatschappij om de betaling te innen, kan de bevoorschottingsfirma de kosten van deze acties aan u doorrekenen.

Dit is meestal een vast bedrag dat aangerekend wordt per achterstallige betaling.

Kosten van kredietchecks

Kredietcontrolekosten kunnen opduiken en aangerekend worden door een factoringmaatschappij.

Het betreft de kosten voor het uitvoeren van kredietchecks voor uw klanten en uzelf als aanvrager van de bevoorschotting.

Vergoeding voor de clausule zonder recht van regres

Dit is een vergoeding die kan aangerekend worden voor bevoorschottingsovereenkomsten zonder recht van regres.

Zo'n clausule zonder recht van regres betekent eigenlijk dat u niet verantwoordelijk wordt gesteld als uw klant de factuur uiteindelijk niet betaalt.

Veel bevoorschottingsbedrijven rekenen voor dit risico en het nemen van deze verantwoordelijkheid een extra vergoeding aan.

Dit is vrij logisch daar u dankzij zo'n zonder recht van regres clausule geen enkel risico meer loopt.

Betaalt uw klant de factuur uiteindelijk niet, dan zal de factoringmaatschappij dit verlies op zich nemen.

Dit staat in contrast met factoring met recht van regres, waar u alle financiële verantwoordelijkheid draagt indien uw klant uiteindelijk niet betaalt.

Kosten van bancaire overschrijvingen

Dit is een vergoeding die kan aangerekend worden voor bankoverschrijvingen tussen uw bedrijf en de factoringmaatschappij.

Wie zijn de beste aanbieders van debiteuren­financiering?

Vergelijk maatschappijen die openstaande debiteuren financieren

debiteurenfinanciering als oplossing voor laattijdige betalingen en meer werkkapitaalWanneer u van start gaat met uw zoektocht naar geschikte factoringmaatschappijen en hun verschillende kosten en tarieven vergelijkt, contacteert u best elke bevoorschottingsmaatschappij om een helder overzicht te krijgen van alle kosten die ze aanrekent.

U dient ook na te gaan of alle kosten duidelijk afgelijnd zijn in het factoringcontract, zodat er later geen onaangename verassingen kunnen opduiken.

En als de financiële kant van de zaak niet uw sterkste punt is, dan is het een goed idee om de te ondertekenen factoringovereenkomst te laten nalezen door een jurist, financieel consultant of accountant.

Om uit te zoeken wat de beste factoringmaatschappij voor debiteurenfinanciering van uw zaak is, dient u rekening te houden met tal van factoren.

Hieronder kan u een lijst van aandachtspunten vinden waarmee u rekening dient te houden voor het selecteren van een geschikte bevoorschottingsmaatschappij:

Reputatie van de bevoorschottings­maatschappij

Een snelle zoektocht op het internet kan getuigenissen, beoordelingen en informatie onthullen over bijna elke factoringmaatschappij.

Ga na hoe lang een potentieel bevoorschottingsbedrijf bestaat en hoe het gesteld is met de reputatie ervan.

Online reviews lezen is een goede manier om uit te zoeken of andere zelfstandige ondernemers tevreden zijn over hun bevoorschottingservaringen met de factoringmaatschappij in kwestie.

Daaruit kunt u afleiden hoe de factoringmaatschappij u naar alle waarschijnlijkheid gaat behandelen, moest u besluiten om met hen samen te werken inzake het verkopen van openstaande facturen.

Betreffende de klantendienst van het factoringbedrijf vraagt u best even na hoe de zaken er precies worden aangepakt.

Het is belangrijk om dit te weten te komen daar uw klanten rechtstreeks met deze dienst zullen communiceren.

Zoek uit hoe ze omgaan met uw klanten (de openstaande debiteuren) en onderzoek of deze klantenervaring acceptabel is voor uw waardevolle klanten.

Of ziet u het helemaal niet zitten dat een factoringmaatschappij uw klanten kan gaan contacteren? In zo'n geval kan u voor een zachtere vorm van factoring kiezen: factuur financiering.

Duur van het factoringproces

U zou ook moeten uitvissen hoe lang de volledige factoringprocedure duurt per factoringmaatschappij.

Want indien het op beschikbaar werkkapitaal aankomt, kan veel vertraging en bureaucratie de doodsteek voor uw bedrijf betekenen!

Op hoeveel dagen vertraging dient u te rekenen? Vanaf het moment van het indienen van de bevoorschottingsaanvraag tot het effectief ontvangen van (het merendeel van) de fondsen?

Indien u op zoek bent naar een supersnelle manier om toegang tot bedrijfsfondsen te krijgen, kunt u misschien alternatieve financieringsbronnen dan debiteurenfinanciering overwegen.

Bevoorschotting MET of ZONDER recht van REGRES

Wanneer u een factoringmaatschappij kiest om openstaande facturen aan te verkopen, moet u factoring met recht van regres (recourse factoring in het Engels) vergelijken met factoring zonder recht van regres (non-recourse factoring in het Engels).

Het verschil tussen beide types factoring situeert zich op het vlak van verlies slikken wanneer een klant zijn openstaande factuur niet op tijd betaalt.

Factoring met recht van regres is het meest courant

Bevoorschotting met recht van regres is de meest voorkomende vorm van bevoorschotting.

De bevoorschottingsmaatschappij heeft het recht om betalingen van u te innen als uw klanten uw openstaande facturen niet op tijd betalen.

In mensentaal: U verkoopt eerst een openstaande factuur aan een bevoorschottingsmaatschappij die u hiervoor direct een groot stuk uitbetaalt als voorschot.

Maar het gaat om een voorlopig voorschot dat altijd kan teruggeëist worden indien uw bedrijfsklant de factuur niet op tijd betaald heeft.

Deze vorm van factoring kan dus lijden tot aanzienlijke aanvullende kosten voor u, afhankelijk van de periode die uw klant nodig heeft om te betalen wat er nog open staat.

Zoals u zich kan voorstellen, is deze vorm van vorderingen verpanden vrij riskant omdat het mogelijk onverwachte cashflow problemen kan veroorzaken.

U kan hierdoor uiteindelijk in een schuldenspiraal terechtkomen waardoor het heel duur en moeilijk wordt om uit deze situatie te geraken eens u zich daarin bevindt.

Factoring zonder recht van regres is compleet zorgeloos (maar duurder)

Bent u risico-avers ingesteld als zelfstandige ondernemer? En vindt u dat het risico op dubieuze, wanbetalende debiteuren bij de factoringmaatschappij moet liggen?

Dan kan u opteren voor bevoorschotting zonder recht van regres.

Zoals de term doet uitschijnen, heeft de factoringmaatschappij bij deze vorm van factoring geen recht op regres.

Met andere woorden, de factoringmaatschappij dient zelf het verlies te slikken indien uw klant de openstaande factuur uiteindelijk niet betaalt.

Wees wel op uw hoede met deze 'risicoloze' vorm van factoring.

Concreet dient u in elk geval de contractuele overeenkomst goed na te lezen op zoek naar valkuilen en clausules die ervoor kunnen zorgen dat de factoring zonder recht van regres wordt omgezet in factoring met recht van regres.

Hybride vorm: Factoring met gedeeltelijk recht van regres

Sommige bevoorschottings­maatschappijen bieden in de praktijk ook een combinatie van de twee vormen aan, een soort bevoorschotting met partieel recht van regres.

Los van wat de diverse bevoorschottingsmaatschappijen stellen in hun marketingmateriaal, is het altijd een goed idee om de overeenkomst en de kleine lettertjes aandachtig door te nemen en vragen te stellen waar nodig.

Dit is vooral belangrijk om probleemsituaties goed te kunnen inschatten.

Bijvoorbeeld: Wie zal de kosten en/of het verlies slikken indien een klant de openstaande factuur niet tijdig (of helemaal niet) betaalt?

Spot factoring of contractuele factoring

De volgende opdracht die deel uitmaakt van uw onderzoek, is bekijken of het bevoorschottingsbedrijf spot factoring en/of contractuele factoring aanbiedt.

Met spot factoring, kan een bedrijf een eenmalige, afzonderlijke factuur aan een factoringmaatschappij verkopen en uitbesteden.

Dit is goed en interessant voor bedrijven en zelfstandige ondernemers, maar meestal minder interessant voor de bevoorschottingsmaatschappijen zelf die al zoveel werk en tijd hebben gestoken in uw aanvraag- en onboardingprocedure.

Een eenmalige factuur kan ook betekenen dat het om relatief weinig geld gaat, waardoor de bevoorschottingsmaatschappij u als een kleine klant gaat beschouwen die niet veel in het laatje brengt.

Als dit het geval is, verwacht u dan maar aan hogere kosten en strengere voorwaarden in de factoringovereenkomst.

Contractuele factoring betekent dat factoringmaatschappijen facturen opkopen gebaseerd op de totale omzetwaarde en dit volgens een lange termijn contract.

Een enkele factuur uitpikken en deze verkopen aan de factoringmaatschappij is dus niet mogelijk (spot factoring, zie hierboven).

Bij contractuele factoring kan het zijn dat de bevoorschottingsmaatschappijen een minimum maandelijks omzetvolume eisen, of dat ze eisen dat u al uw facturen rechtstreeks aan hen verkoopt voor zolang het contract loopt.

Contractuele factoring wordt vrij vaak gebruikt in de praktijk.

Helaas is deze vorm van bevoorschotting minder interessant en minder voordelig voor kleine bedrijven omdat ze dikwijls tal van klanten hebben die allemaal van verschillende betalingsvoorwaarden genieten.

Er is niet veel flexibiliteit met contractuele bevoorschotting.

Dus indien u meer flexibiliteit nodig heeft, zou u een paar alternatieve financieringsoplossingen zoals het afsluiten van een zakelijk krediet zonder jaarrekening moeten in overweging nemen.

Affiniteit en ervaring met uw sector

De laatste grote overweging die uw keuze voor een bepaalde factoringmaatschappij kan beïnvloeden, is ervaring en affiniteit met uw sector en industrie.

U wenst waarschijnlijk een bevoorschottingsmaatschappij te selecteren die actief is met financieringsoplossingen in uw specifieke industrie.

Als u bijvoorbeeld een bouw- of wegenbouwbedrijf runt, zou u misschien wel iets voelen voor een bevoorschottingsbedrijf dat vertrouwd is met de sector en ook vertrouwd wordt door andere actoren in dezelfde industrie.

Vanzelfsprekend dient u dit met een korreltje zout te nemen. U kan even goed of beter bediend worden bij een scherp geprijsde en vliegensvlugge online factoring maatschappij.

Debiteuren­financiering voor zelfstandigen en kleine of middelgrote bedrijven

Debiteurenfinanciering is voor zelfstandigen en bedrijven een geweldige manier om direct betaald te worden, zelfs indien de bedrijfsklanten in werkelijkheid langzaam betalen en de betalingstermijn ten volle benutten.

Door vervroegd te kunnen beschikken over dit werkkapitaal, verhoogt u de liquiditeit van uw onderneming.

Dit voorkomt cashflow problemen en zorgt voor een aanzienlijke werkkapitaal optimalisatie.

Dankzij het uit handen geven van vorderingen kunt u veel gemakkelijker voldoen aan kosten van lonen en onverwachte kosten en kan u bovendien snel en vlot een opportuniteit grijpen indien gewenst.

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

    Privacybeleid *