• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Vastgoed kopen met IPT (Individuele Pensioentoezegging) – Online wegwijzer

Vastgoed kopen met IPT (Individuele Pensioentoezegging) – Online wegwijzer

min leestijd

met IPT vastgoed kopen inzichten tips aanbod beste financieringen

Vastgoed kopen met een IPT is een vorm van nichefinanciering die in bepaalde situaties de voordeligste manier is om te investeren in vastgoed.

Privé vastgoed verwerven kan fiscaal optimaal verlopen door uw Individuele Pensioentoezegging (IPT) te gebruiken. Ontdek hieronder hoe vastgoed­financiering met een IPT op drie verschillende manieren kan verlopen.

Er wordt ook aandacht besteed aan de geldende voorwaarden om dit te kunnen doen.

Tot slot wordt ook passief beleggingsvastgoed in de kijker gezet waarmee u hogere rendementen kunt realiseren dan met uw IPT zelf.

Het is dus mogelijk om het reeds opgebouwde pensioenkapitaal in de IPT aan te wenden als springplank naar investerings­vastgoed met veel betere rendementen (en inclusief verhuurgarantie). Veel leesplezier!

Inhoudsopgave

Wat is een IPT (Individuele Pensioen­toezegging)?

Aanvullend pensioen voor zelf­standige bedrijfs­leiders en werk­nemers

Zelf een extra pensioen opbouwen is tegenwoordig belangrijk om uw oude dag financieel veilig te stellen (ontdek er meer over op de pagina Waarom pensioensparen?).

Via zijn/haar werkgever kan een Belgische belastingplichtige op 2 manieren een aanvullend pensioen toegezegd krijgen:

 • Op collectieve wijze (via een groepsverzekering of via een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening), of
 • Op individuele wijze

Een aanvullend pensioen dat door de werkgever op individuele basis wordt toegezegd, komt in de praktijk in de vorm van een individuele pensioen­toezeggings­verzekering (IPT-­verzekering).

Zo’n IPT-verzekering is technisch gezien een individuele levensverzekering met een werknemer of bedrijfsleider als verzekerde én begunstigde enerzijds en de werkgever (onderneming) als verzekering­nemer anderzijds.

De jaarlijkse premiestortingen en bijdragen betaald door de werkgever zijn voor fiscale doeleinden 100% aftrekbaar.

Met andere woorden, het is een fiscaal interessante manier voor de werkgever om een aanvullend pensioen voor de medewerkers aan te leggen en tegelijkertijd de belastbare winst te drukken.

En voor de medewerkers zelf is het fiscaal ook interessant daar er enkel belastingen verschuldigd zijn op het moment van uitkering.

Weetjes over Individuele Pensioen­toezeggingen

opgebouwde pensioenkapitaal in ipt gebruiken voor vastgoedaankoop kan voor bereiken wettelijke pensioenleeftijd

Eerste weetje: Het opgebouwde pensioenkapitaal in een IPT wordt uitbetaald aan de begunstigde op het moment van pensionering.

Maar… Wat velen niet weten… Het is ook mogelijk om het pensioenkapitaal vroeger te gebruiken om te investeren in onroerend goed in binnen- en buitenland. Zo geniet u sneller van het slapende kapitaal in uw extra pensioenspaarpot!

Het doel van het vastgoed speelt hierbij geen enkele rol, waardoor het kan gaan om een eigen en enige woning, een vakantiewoning, een vakantiewoning als investering voor gemengd gebruik (eigen gebruik + verhuur) of een pure opbrengsteigendom, al dan niet als vastgoedbelegging mét verhuurgarantie.

Tweede weetje: In het geval dat de begunstigde van de IPT een zelfstandige bedrijfsleider is, kan de individuele levensverzekering ook een TAK 23 (gekoppeld aan een beleggingsfonds) in de plaats van een TAK 21 zijn.

Derde weetje: Een IPT-verzekering is fiscaaltechnisch een enorm interessante manier om extra te sparen voor uw pensioen:

 • De premies zijn 100% aftrekbaar voor de werkgever (de belastbare basis wordt verlaagd waardoor er minder Belgische vennootschapsbelasting verschuldigd is – Er is wel een begrenzing van toepassing voor zowel werknemers als zelfstandige bedrijfsleiders), en
 • De begunstigde, de werknemer of zelfstandige bedrijfsleider, verwerft definitieve rechten op de opgebouwde kapitaalreserve in het verzekeringscontract en wordt hier niet direct op belast tijdens de beroepsactieve carrière (de fiscale afrekening volgt pas later op het moment van uitkering wanneer de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt).

Onderscheid tussen 2 soorten begunstigden

IPT voor werknemers

Een bedrijf/werkgever kan aan een werknemer een individuele pensioentoezegging doen indien aan een aantal voorwaarden cumulatief voldaan is:

 • Het moet gaan om een occasionele en niet-stelselmatige toekenning, én
 • Alle werknemers van de firma dienen reeds vooraf aangesloten te zijn bij een collectief pensioenstelsel (zoals een groepsverzekering), én
 • De individuele pensioentoekenning moet ten laatste gebeuren in het vierde laatste jaar van de beroepsactieve carrière (en alleszins vóór de laatste 3 jaar voorafgaand aan de pensionering van de werknemer)

Weetje: De werkgever betaalt jaarlijks de premie voor de IPT en kan deze 100% aftrekken als beroepskost. Het jaarlijks aftrekbaar bedrag is wel geplafonneerd: 2 490 euro voor aanslagjaar 2020 (en 2 520 euro voor aanslagjaar 2021).

IPT voor zelfstandige bedrijfsleiders

Een vennootschap/onderneming kan altijd een individuele pensioentoezegging doen aan een zelfstandige bedrijfsleider.

Met andere woorden, de cumulatief te vervullen voorwaarden voor werknemers (zie hierboven) zijn niet van toepassing. Er hoeft dus bijvoorbeeld geen sprake te zijn van een occasionele en niet-stelselmatige toekenning.

De IPT-premies die de vennootschap betaalt voor een zelfstandige bedrijfsleider, zijn beperkt aftrekbaar als beroepskost volgens de 80%-regel.

Er is dus geen VAST geplafonneerd bedrag van toepassing zoals bij werknemers (zie hierboven) maar eerder een VARIABEL geplafonneerd bedrag gebaseerd op de laatste normale bruto bezoldiging op jaarbasis van de bedrijfsleider in kwestie (de 80%-regel).

Eerste weetje: Indien een zelfstandige bedrijfsleider geen maandelijkse bezoldigingen uitbetaald krijgt door de vennootschap, kan deze laatste onmogelijk een IPT toekennen. Er moet sprake zijn van regelmatige, maandelijkse bezoldigingen die door de uitbetalende vennootschap als beroepskost worden afgetrokken.

Tweede weetje: Een IPT kan alleen maar aftrekbaar zijn in hoofde van de vennootschap (volgens de 80%-regel) indien deze wordt toegekend (via contract) op het moment dat de zelfstandige bedrijfsleider nog beroepsactief is en dus voor deze uit dienst treedt.

80%-regel voor maximaal aftrekbaar bedrag

Voor zover voldaan is aan de 80%-regel, kan de werkgever IPT premies betalen en deze werkgeverstoelagen voor 100% aftrekken als beroepskost.

Indien er meer bijdragen in de IPT worden gestort dan wettelijk toegelaten (plafonnering op basis van de 80%-regel), dan zijn alleen de geplafonneerde bijdragen aftrekbaar als beroepskost.

De rest van de bijdragen worden beschouwd als verworpen uitgaven en zijn dus niet aftrekbaar als beroepskost, waardoor ze bij de belastbare winst worden gevoegd.

TIP: Interesse in een geoptimaliseerde IPT als zelfstandige bedrijfsleider? En wenst u een IPT af te sluiten die geoptimaliseerd is voor deze 80%-regel? Aarzel dan niet en vraag vrijblijvend een onafhankelijk voorstel op maat aan tegen de laagste kosten en aan de beste voorwaarden.

80%-regel met verschil tussen theorie en praktijk

Theorie

Zoals eerder aangehaald zijn de werkgeversbijdragen voor een IPT aftrekbaar als beroepskost, geplafonneerd volgens de 80%-regel.

Dit betekent dat deze werkgeversbijdragen maar aftrekbaar zijn voor zover het uitgekeerde pensioenkapitaal op het moment van de pensionering niet meer bedraagt dan 80% van de laatste normale bruto jaarbezoldiging.

Voor de berekening wordt abstractie gemaakt van individuele levensverzekeringen en pensioenspaarplannen. Daarnaast wordt er gerekend met een ‘normale’ loopbaan van 40 jaar.

Praktijk

De 80%-regel draait rond de laatste normale bruto jaarbezoldiging. Maar deze kent men niet op het moment dat er werkgeversbijdragen in de IPT worden gestort. In de praktijk lost men dit als volgt op:

 • Er worden geen assumpties gemaakt over de laatste normale bruto jaarbezoldiging in de toekomst
 • Men gaat daarentegen wel uit van de bruto bezoldiging van het jaar waarin de premie in de IPT wordt gestort

Op die manier kan wel berekend worden wat de maximaal aftrekbare werkgeversbijdrage is die een belastingvermindering oplevert.

Concreet wordt de bruto jaarbezoldiging van zelfstandige bedrijfsleiders als volgt berekend:

 • Som van de maandelijkse bruto bezoldigingen voor het jaar waarin de premie gestort wordt, plus
 • De waarde van de voordelen van alle aard die de zelfstandige bedrijfsleider in datzelfde jaar geniet, minus
 • Vakantie- en eindejaarsvergoeding voor dat jaar, minus
 • Betaalde sociale bijdragen door de vennootschap, minus
 • De waarde van de geherkwalificeerde huur indien de vennootschapsmandataris een eigen onroerend goed aan de vennootschap verhuurt

Weetje: Deze 80%-regel heeft alleen maar betrekking op uitkeringen van het pensioenkapitaal uit de IPT wanneer de begunstigde in leven is (en heeft dus geen betrekking op uitkeringen bij overlijden).

Hulp nodig voor een geoptimaliseerde IPT?

Aarzel niet en vraag vrijblijvend meer info aan indien u interesse heeft in een IPT die volledig geoptimaliseerd is voor de 80%-regel.

U krijgt vrijblijvend en onafhankelijk advies, waarbij aandacht wordt besteed aan het vinden van de beste voorwaarden op de Belgische markt.

Voordelig privé vastgoed kopen met IPT als beste optie?

Geld beleggen in vastgoed is één ding, het fiscaal en financieel voordelig doen is een ander paar mouwen…

Of u nu renovatieplannen heeft voor uw enige en eigen woning, of u wenst eindelijk uw buitenverblijf te kopen aan de kust… In elk geval heeft u nood aan liquide middelen om alles te financieren.

Ook investeren in vakantiewoningen en een vakantiewoning kopen als belegging kan een mooi rendement opleveren, indien u het zaakje natuurlijk gefinancierd krijgt…

Wat is er nu zoal mogelijk qua vastgoedfinanciering? Ontdek hieronder enkele opties, waarbij we natuurlijk vooral stilstaan bij vastgoedfinanciering met een IPT.

Klassieke aanpak – Hypothecaire lening afsluiten

De klassieke manier van handelen om te beleggen in onroerend goed, is het afsluiten van een hypothecaire lening.

Mits voldoende afbetalings­capaciteit (inkomsten) en een eigen inbreng (10 à 25%), kan zo’n hypothecaire lening qua interestvoet best wel interessant zijn.

Belgische rijksinwoners genieten ook van extra fiscale stimuli voor zo’n lening (de interesten zijn in elk geval aftrekbaar, de kapitaalaflossingen zijn aftrekbaar indien de fiscale korven nog niet opgevuld zijn – dit is maatwerk en vergt professionele begeleiding).

Toegepast op een IPT en een zelfstandige bedrijfsleider speelt er nog een bijkomend fiscaal neveneffect. Want indien een zelfstandige bedrijfsleider een hypothecaire lening afsluit om vastgoed te kopen, moet hij/zij deze kunnen aflossen met privé geld.

Wat betekent dat er voldoende loon moet uitgekeerd worden, wat de fiscale druk in de personenbelasting alsook de parafiscale druk (sociale bijdragen) doet stijgen.

Vastgoed kopen met IPT als alter­natief

Het kan heel interessant zijn om met een Individuele Pensioentoezegging vastgoed te financieren.

Hieronder bekijken we eerst de spelregels die gelden om vastgoed te kunnen kopen met een IPT. Daarna zetten we drie verschillende technieken van onroerend goed met een IPT in de kijker.

Voorwaarden inzake vastgoed kopen met IPT

Locatie

vastgoed kopen met IPT kan in volledige europese economische ruimte

Het is mogelijk om met het opgebouwd pensioenkapitaal in een IPT vastgoed te kopen in de hele Europese Economische Ruimte (EER).

Met andere woorden, u kunt met een IPT probleemloos vastgoed financieren in alle landen van de Europese Unie, aangevuld met IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Financiering van vastgoed met een IPT is dus een perfecte strategie voor avonturiers die liever buiten de eigen landsgrenzen kopen. De hele EER is bijgevolg uw speelterrein.

Beperkingen qua doel van aan­wending van het kapitaal

Vastgoed financieren met een IPT kan NIET indien het gaat om:

 • De verwerving en financiering van de naakte eigendom van een onroerend goed
 • De verwerving en financiering van het vruchtgebruik van een onroerend goed
 • De financiering van verschuldigde erfbelasting ten gevolge van het erven van een onroerend goed

Om vastgoed te kopen met een IPT, moet het dus gaan om het financieren en verwerven van de volle eigendom van onroerend goed.

Het opgebouwd kapitaal in de IPT kan aangewend worden voor het verwerven, renoveren, herstellen of opknappen van een onroerend goed dat belastbare inkomsten opbrengt (enige en eigen woning of een beleggingspand, het maakt niet uit).

IPT backservice als oplossing voor on­toereikende reser­ve

via ipt backservice fiscaal optimaal privé vastgoed kopen op persoonlijke naam

Om vastgoed met een IPT te kunnen financieren, moet er natuurlijk reeds voldoende pensioenkapitaal in de IPT zitten. Indien dit niet het geval zou zijn, dan is het in de praktijk helemaal niet interessant om vastgoed te kopen met een IPT.

Gelukkig kan dit tekort aan opgebouwde pensioenreserve in de IPT opgelost worden via een backservice.

Zo kan het zijn dat u op 50-jarige leeftijd nog geen (of een heel beperkt) aanvullend bedrijfspensioen heeft opgebouwd als zelfstandige bedrijfsleider.

Of dat uw loon de voorbije jaren sterk gestegen is, zonder dat de IPT premies mee zijn gestegen (volgens de 80%-regel). In dergelijke situaties is er ruimte voor een extra storting of stortingen.

In de praktijk kunnen er dan een of meerdere inhaalbijdragen (in het vakjargon beter gekend als backservicekoopsommen) worden gestort. En dat kan over substantiële bedragen gaan die bovendien fiscaal 100% aftrekbaar zijn zolang de 80%-regel gerespecteerd wordt.

Waardoor u ineens een pak meer opgebouwde reserve in de IPT heeft, welke u vervolgens op drie verschillende manieren kunt gaan aanwenden om vastgoed mee te kopen!

Wenst u professionele begeleiding om zo’n backservice te organiseren aan de best geldende voorwaarden? Aarzel dan niet om vrijblijvend meer informatie en advies aan te vragen.

Beperking in de praktijk qua leeftijd

vastgoed financiering met ipt interessant vanaf 45 jarige leeftijd in praktijk

Voor jongere begunstigden van een IPT (bijvoorbeeld een jonge zelfstandige bedrijfsleider aan het begin van zijn/haar carrière) is vastgoed kopen met een IPT quasi onbegonnen werk. In de praktijk blijkt het pas interessant te zijn vanaf een leeftijd van +/- 45 jaar.

Lees er alles over, inclusief twee voorbeelden, op vastgoed kopen met een aanvullend pensioen is niet evident voor jongere profielen.

Bestemming van het onroerend goed

via ipt woonlening afsluiten voor aankoop opbrengsteigendom financieel interessant

Onroerend goed kopen met een IPT is mogelijk voor elke soort vastgoed zonder dat er beperkingen worden opgelegd inzake de bestemming ervan.

Het speelt dus geen enkele rol wat de bestemming van het onroerend goed in kwestie is. U mag er privé gebruik van maken, u kan het vastgoed permanent verhuren of u kan opteren voor gemengd gebruik (privé + verhuur).

De twee laatste opties zou u kunnen overwegen met een extra ingebouwde zekerheid qua inkomsten en rendement – Lees er meer over op de pagina Beleggen in vastgoed met verhuurgarantie.

IPT als spring­plank voor belegging met hoger ren­dement

Privé investeren in vastgoed kan fiscaal optimaal verlopen via uw IPT.

Vastgoed kopen met een IPT is een bijzonder interessante manier om gelden op fiscaalvriendelijke wijze uit de vennootschap te trekken. En om deze fondsen vervolgens in vastgoed te investeren.

De vastgoedbelegging zelf kan verschillende doelstellingen hebben. Het kan een pure belegging zijn voor het verbeteren van uw levenscomfort en plezier, zonder dat u hiervoor rendement op uw geld nastreeft.

via ipt in vastgoed investeren slimme financiering voor rendementsmaximalisatie

Maar het kan ook een pure financiële transactie zijn waarbij u een maximaal rendement nastreeft. Het kan dan interessant zijn om het slapend en matig renderend pensioenkapitaal in uw IPT elders te investeren waar het beter rendeert.

In deze context wensen we graag de aandacht te vestigen op de volgende aanbiedingen van passief beleggingsvastgoed met stevig rendement.

Passief beleggen in vastgoed is mogelijk met deze aanbiedingen, daar ze allemaal met een verhuurgarantie komen:

Aanbod beleggings­vastgoed te koop met mooi rendement

Levert uw IPT een mager jaarlijks rendement op? En wenst u uw opgebouwd pensioenkapitaal maximaal te laten renderen?

Dan kan u het opgebouwd kapitaal op drie verschillende manieren gebruiken om onderstaand beleggingsvastgoed met interessant rendement aan te schaffen:

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

Voordelig vast­goed kopen met IPT kan op 3 manieren

Vastgoed kopen met een IPT kan via drie verschillende technieken:

Hieronder leest u de details van elke financieringstechniek van vastgoed met een Individuele Pensioentoezegging:

Voorschot opnemen op IPT

opname voorschot ipt voor vastgoedaankoop alternatieve financiering onroerend goed

Als begunstigde van een IPT kunt u steeds een voorschot opnemen op uw Individuele Pensioentoezegging voor het aankopen van vastgoed.

Afhankelijk van de situatie en de kleine lettertjes kunt u bepaald percentage van uw opgebouwde reserve in de IPT opnemen als voorschot.

Vanzelfsprekend kan dit niet gratis daar de verzekeringsmaatschappij inkomsten derft. De maatschappij zal dus een vergoeding aanrekenen voor zo’n vervroegde opname van een voorschot.

Als jongere werknemer of zelfstandige bedrijfsleider is het daarom belangrijk om vooruitziend te zijn en goed te plannen. Zou u graag de mogelijkheid inbouwen om op latere leeftijd voordelig een voorschot op de IPT op te nemen?

Laat u dan professioneel begeleiden want de verschillende verzekeringsmaatschappijen bieden heel uiteenlopende voorwaarden! Vraag gerust vrijblijvend meer informatie en advies op maat aan.

U krijgt onafhankelijke begeleiding waardoor de hele markt voor u kan vergeleken worden qua voorwaarden.

Drie verschillende opties qua IPT voorschot opnemen

U kunt op drie manieren een voorschot op uw IPT opnemen:

Interestbetalend voorschot op IPT

Door zo’n interestbetalend voorschot op uw IPT op te nemen, betaalt u jaarlijks een interestpercentage op het bedrag dat u opnam als voorschot.

Het resterende, niet-opgenomen pensioenkapitaal blijft ondertussen verder een jaarlijks rendement opleveren.

Interestkapitaliserend voorschot op IPT

Indien u kiest voor een interestkapitaliserend voorschot op uw IPT, dan bent u interesten verschuldigd maar u dient ze niet jaarlijks op te hoesten.

De verzekeringsmaatschappij voegt deze gewoon rekenkundig toe aan het opgenomen voorschot.

Op de pensioengerechtigde leeftijd ontvangt u dan het resterende opgebouwd reservekapitaal dat blijven renderen is in de IPT, minus het in het verleden opgenomen voorschot en minus de hierop verschuldigde interesten.

Interestvrij voorschot op de IPT

Indien u een interestvrij voorschot op uw IPT opneemt, zal u geen out of pocket interesten moeten betalen.

Op het opgenomen voorschot krijgt u geen interesten meer toegekend en op het reservekapitaal dat nog in de IPT zit, zal u wat minder rendement dan normaal halen.

Dit komt doordat er een kost wordt aangerekend (een percentage) waardoor de geblokkeerde IPT reserve wat minder zal opbrengen.

Voordelen van een IPT voorschot opnemen voor vastgoedfinan­ciering

 • U vermijdt notaris- en hypotheekkosten (want dankzij het voorschot heeft u geen hypothecaire lening nodig)
 • Expertisekosten worden vermeden (zoals een schattingsverslag dat soms vereist wordt door een kredietverstrekker van hypothecaire leningen)
 • U kan er de premies van een schuldsaldoverzekering mee vermijden
 • Het is een flexibele financieringsvorm
 • Het opgenomen kan u altijd terugstorten indien u dat wenst

Opmerking: Het is mogelijk om een mix te doen van een IPT voorschot in combinatie met een klassieke hypothecaire lening.

In bepaalde gevallen is dit aangewezen, vooral indien uw fiscale korven in de personenbelasting nog niet optimaal benut zijn (kapitaalaflossingen en premies van schuldsaldoverzekering leveren voordelen op).

Dit komt bovenop de interesten die u in elk geval in mindering kunt brengen van uw onroerend inkomsten in de Belgische personenbelasting.

De interestvoet van zo’n hypothecaire lening zal normaliter ook bijzonder scherp zijn daar u via het voorschot een aanzienlijk deel eigen inbreng heeft.

Valkuilen van een voorschot op een IPT

 • Uw appeltje voor de dorst zal op het moment van pensionering kleiner uitvallen daar u al een stuk heeft opgenomen als voorschot. U bent hier een interestvergoeding op verschuldigd zonder dat u kapitaalaflossingen verschuldigd bent. Wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, zal de verzekeringsmaatschappij u enkel het saldo uitkeren.
 • In vergelijking met een klassieke hypothecaire lening, is het opnemen van een voorschot op een IPT een duurdere financieringstechniek (u betaalt doorgaans hogere interestvoeten ten gevolge van het opnemen van het voorschot)
 • In bepaalde situaties, afhankelijk van de kleine lettertjes en de verzekeringsmaatschappij in kwestie, kan u via het opnemen van een voorschot op uw IPT uw rechten op winstdeelname verliezen!

IPT als waarborg voor een (al dan niet hypothecaire) lening

met ipt vastgoed financieren via lening op basis van inpandgeving of wedersamenstelling

Vastgoed kopen kan ook door uw IPT in pand te geven en er vervolgens op te lenen. Via de inpandgeving van een IPT kunt u twee types leningen afsluiten om er vastgoed mee te kopen:

 1. Klassieke hypothecaire lening
 2. Aflossingsvrije lening (bullet lening in het vakjargon)

De IPT doet dienst als onderpand en de kredietverstrekker wordt er de pandhouder van. De Individuele Pensioentoezegging wordt dan gebruikt om de terugbetaling van de (hypothecaire of bullet) lening te garanderen.

Indien u bijvoorbeeld onverwachts komt te overlijden vooraleer uw aanvullend pensioenplan afloopt, dan zal het uitgekeerd overlijdenskapitaal automatisch aangewend worden om het krediet terug te betalen aan de kredietverstrekker.

Voordelen van inpandgeving van IPT

 • Interessante techniek om NU reeds gebruik te maken van uw aangelegd en slapend pensioenkapitaal. U moet dus niet langer wachten tot uw pensioengerechtigde leeftijd om het kapitaal te kunnen gebruiken voor de aankoop van vastgoed.
 • Voor de vennootschap die de IPT premies betaalt, is het een fiscaal interessante manier om voor een zelfstandige bedrijfsleider of werknemer een aanvullend pensioen aan te leggen. De betaalde premies zijn 100% aftrekbaar als beroepskost (voor zover de begrenzing door de 80%-regel niet overschreden wordt).
 • In de meeste gevallen wordt uw opgebouwd pensioenkapitaal in de IPT beschermd (TAK 21 in plaats van TAK 23)
 • Flexibele financieringsvorm (minder bureaucratie dan klassieke financieringstechnieken)

Voordelen van de inpandgeving van een IPT in combinatie met een bullet lening

vastgoed via ipt aankopen is perfect om voldoende financiële ademruimte te behouden

 • U heeft financiële ademruimte want u dient geen kapitaal af te lossen, enkel interesten. Het ontleend kapitaal via de bullet lening betaalt u op de vervaldag met het vrijgekomen pensioenkapitaal uit de IPT. In de praktijk betaalt de verzekeringsmaatschappij rechtstreeks (een deel van) het vrijgekomen pensioenkapitaal uit aan de kredietverstrekker van de bullet lening.
 • Gedurende de looptijd van de bullet lening betaalt u alleen interesten op het ontleende kapitaal. En dat is een heel interessante, goedkope financieringsvorm (versus verhoogde interestvoeten voor een voorschot op een IPT bijvoorbeeld).
 • U betaalt de interesten op de bullet lening privé, wat betekent dat u ze fiscaal kunt inbrengen in de aangifte personenbelasting en ze kunt aftrekken van de onroerende inkomsten.
 • Tegelijkertijd blijft de vennootschap periodiek gewoon premies in de IPT bijstorten (die 100% aftrekbaar zijn indien de plafonnering via de 80%-regel niet overschreden wordt).
 • Een IPT in pand geven en er vervolgens een bullet lening op afsluiten is goedkoper dan:
  • Een hypothecaire lening (extra notaris- en hypotheekkosten zijn van toepassing bij een hypothecaire lening)
  • Een voorschot opnemen op de IPT (er zijn verhoogde interestvoeten van toepassing op een voorschot, een soort boete)
 • Afhankelijk van uw financiële situatie en status als klant, is er mogelijks geen expertiseverslag, schatting en/of schuldsaldoverzekering vereist. Dit betekent dus minder kosten voor u. Dikwijls is de kredietverstrekker ook bereid om vrede te nemen met een hypothecair mandaat, wat goedkoper is dan een hypothecaire inschrijving.

IPT voor de weder­samen­stelling van een hypo­thecaire lening

Vastgoed via een IPT kopen kan ook via de wedersamen­stellingstechniek.

Via deze techniek sluit u een hypothecaire lening af om het vastgoed in kwestie mee te betalen. Voor dit hypothecair krediet betaalt u gedurende de looptijd alleen de interesten. Tegelijkertijd blijft de werkgever of vennootschap netjes de premies voor de IPT betalen.

Op het moment dat uw de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, betaalt de verzekeringsmaatschappij het opgebouwd pensioenkapitaal uit. De begunstigde van dit uitbetaalde pensioenkapitaal is de kredietverstrekker van de hypothecaire lening.

Met andere woorden, de hypothecaire lening en het ontleend kapitaal wordt terugbetaald en wedersamengesteld met behulp van het pensioenkapitaal in de IPT.

Fiscaaltechnisch kunt u de jaarlijks te betalen interesten voor de hypothecaire lening aftrekken van uw onroerende inkomsten.

Interesse in deze techniek van wedersamenstelling en op zoek naar de beste hypothecaire lening hiervoor? Aarzel geen seconde en vraag vrijblijvend een voorstel op maat aan.

Andere finan­cieringsalterna­tieven voor onroerend goed

Interesse in vast­goed kopen met IPT of een fiscaal geoptima­liseerde IPT?

Wenst u vrijblijvend advies of een voorstel op maat inzake fiscaal optimaal een IPT opbouwen en/of deze optimaal aanwenden voor de financiering van vastgoed?

Aarzel dan niet en neem gerust contact op. U kan rekenen op onafhankelijk, professioneel advies en de financieel meest interessante deal op de Belgische markt!

Contacteer ons

  Privacybeleid *