• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Sparen voor uw pensioen: Vastgoed versus traditionele vormen van pensioensparen

Sparen voor uw pensioen: Vastgoed versus traditionele vormen van pensioensparen

min leestijd

sparen voor pensioen vastgoed versus klassiek pensioensparen

Sparen voor uw pensioen… Waarom zou u? Wel, met de huidige vooruitzichten dient u zich stilaan zorgen te maken…

De kans bestaat dat u op pensioengerechtigde leeftijd toch nog zult moeten blijven werken.

Dit omdat het in de toekomst misschien wel onmogelijk wordt om de eindjes aan elkaar te knopen met louter en alleen uw wettelijk pensioen!

Het is met andere woorden nooit te vroeg om te beginnen met sparen voor uw pensioen. En hoe eerder u dat beseft, hoe beter…

Inhoudsopgave

Inleiding: Met vastgoed sparen voor uw pensioen

In plaats van een pensioenstrategie uit te stellen tot de dag dat u stopt met werken, kunt u beter nu direct beginnen met sparen voor uw pensioen.

Dat gezegd hebbende, bereidt niets iemand beter voor op zijn of haar pensioen dan beleggingsvastgoed.

Vastgoed overtroeft andere vormen van pensioensparen welke vastgoed in de verste verte niet kunnen evenaren.

Hoewel een particulier pensioenspaarplan, een collectieve groepsverzekering of individueel pensioenspaarplan voor zelfstandigen een plaats dient te hebben in elke pensioenspaarstrategie, komen ze niet met de extra voordelen die investeringsvastgoed wel te bieden heeft.

Hieronder ontdekt u alles over vastgoed als inkomstengenerator voor uw pensioenjaren.

Hoe sparen voor pensioen? Beleg in plaats van klassieke spaar­formules te ge­bruiken

De beste manier om te sparen voor uw pensioen, is door actief te gaan investeren/beleggen.

Klassieke spaarboekjes leveren een jaarlijkse rente op die lager ligt dan het inflatiepercentage, wat betekent dat u met behulp van een spaarboekje steeds armer wordt en jaarlijks verder aan koopkracht inboet.

De boodschap luidt dan ook meer dan ooit: Start met actief beleggen indien u nog een deftig rendement wenst op uw spaarkapitaal.

In deze context dient absoluut gewezen te worden op een vrij onderschat beleggingsvehikel voor financiële pensioenplanning: Vastgoed voor verhuur.

Ontdek hieronder enkele steengoede redenen om zelf een extra pensioen op te bouwen met verhuurvastgoed.

Sparen voor pensioen met opbrengst­eigendom(men)

Laten we eens kijken naar enkele redenen waarom mensen de voorkeur geven aan sparen voor hun pensioen met vastgoed en de traditionele methodes van pensioensparen vermijden:

Indekking tegen inflatie

sparen voor pensioen met fysiek vastgoed is beter qua indekking tegen inflatie dan traditioneel pensioensparen

Geldontwaarding (inflatie) in de praktijk

Inflatie, zoals we het allemaal reeds hebben aangevoeld in de praktijk en het dagelijkse leven, doet zich voor wanneer tegelijkertijd de prijzen stijgen (van goederen en diensten) en de koopkracht van kapitaal daalt.

Met andere woorden, door inflatie kan u zich met een bepaald spaarkapitaal steeds minder permitteren.

En inflatie is de reden waarom de kosten voor levensonderhoud bijna dubbel zo hoog zijn als twintig jaar geleden: het geld dat mensen hebben is steeds minder waard in het licht van de jaarlijkse inflatie (ook voor twintigers die hun financiële toekomst willen voorbereiden is dit een heel belangrijk gegeven trouwens).

Jaar in jaar uit wordt alles duurder en ook al worden de lonen geïndexeerd, voor uw reeds bijeen gespaard kapitaal maakt dat niet.

Gezien de magere interest­percentages op klassieke spaarboekjes verarmt u jaarlijks qua spaarkapitaal daar het inflatiepercentage hoger is dan het interestpercentage dat u ontvangt.

Strategieën om zich in te dekken tegen inflatie

Gelukkig is niet alles verloren en zijn er wel degelijk oplossingen om het inboeten aan koopkracht tegen te gaan.

Hoe moet je beleggen om de inflatie te verslaan? Er bestaan een aantal strategieën om zich tegen inflatie in te dekken, en vastgoed is er één van!

Sterker nog, het vermogen van onroerend goed om zich tegen inflatie in te dekken is een van de redenen waarom beleggers vastgoed boven traditionele pensioenregelingen verkiezen.

Beginnen met vastgoed als belegging is een van de beste manieren om uw geld tot ver in de toekomst te beschermen tegen inflatiepercentages, wat de volgende vraag oproept:

Waarom wordt vastgoed niet op dezelfde manier beïnvloed door inflatie als de meeste consumptiegoederen?

Het antwoord is eenvoudig: doordat beleggingsvastgoed in de meeste gevallen (deels) gefinancierd wordt met een (hypothecaire) lening met vaste rente.

Een hypothecaire lening met een vaste rente is precies dat: een vastrentende lening.

Een hypotheek met een vaste rente houdt per definitie dezelfde rentevoet aan gedurende de looptijd van de lening.

Degenen die de lening afbetalen doen hier daardoor hun voordeel mee: zij betalen iedere maand één vast bedrag gedurende de looptijd van de lening.

Maar hoe kan vastgoed gefinancierd met een hypothecaire lening met vaste rente zich dan tegen dit fenomeen van inflatie indekken?

Het is de moeite waard om op te merken dat zowel de vastgoed­prijzen als de huurprijzen historisch gezien mee gestegen zijn met de inflatie.

Indexatie van huur­prijzen zorgt voor inflatie­bestendige status van vastgoed

Dus wanneer de koopkracht van de markt de neiging heeft om af te nemen ten gevolge van inflatie, worden zowel de lonen als de verhuurprijzen (optioneel) via een door de overheid bepaald mechanisme geïndexeerd.

Als eigenaar van een opbrengsteigendom is deze optie om uw verhuurprijs jaarlijks te indexeren een heel belangrijk gegeven!

U kan (maar u moet niet) de huurprijs dus jaarlijks aanpassen aan de gestegen (consumenten)prijzen (de inflatie).

Samengevat:

 • Enerzijds lost u het onroerend goed af met behulp van een vastrentende hypothecaire lening (het af te lossen bedrag blijft hetzelfde).
 • Anderzijds stijgen uw verhuurinkomsten mee met de inflatie.
 • Hierdoor is verhuurvastgoed inflatiebestendig (uw inkomsten worden niet aangetast, ze stagneren niet, ze worden daarentegen wel geïndexeerd om gelijke tred te houden met de inflatie)

En op de lange termijn zal ook de waarde van uw pand mee geëvolueerd zijn met de inflatie.

Nadat uw lening is afgelost, heeft u dus genoten van inflatiebestendige huurinkomsten waarmee u de lening kon aflossen.

Als kers op de taart is de woning nu uw eigendom, en is de kans groot dat de waarde ervan gestegen is!

Eigen vermogen in een opbrengst­eigendom als bijkomende bonus

Wat is eigen vermogen in een opbrengst­eigendom? Een verbeterde versie van een klassieke spaar­rekening.

Er zijn niet veel andere zaken die mensen die sparen voor hun pensioen meer vooruit helpen dan eigen vermogen in onroerend goed.

Het is namelijk een bijkomende bonus omdat uw eigen vermogen hierin beschermd wordt tegen de inflatie (de huizenprijzen houden over het algemeen op zijn minst gelijke tred met of overcompenseren zelfs de jaarlijkse inflatie).

Wie wil investeren in een klassiek privé pensioenspaarplan kan ook genieten van een indekking tegen inflatie zoals bij vastgoed het geval is.

Echter, dergelijke traditionele pensioenspaarproducten zijn niet zo direct gekoppeld aan maatregelen tegen inflatie terwijl fysiek vastgoed dat wel is (via het systeem van indexatie van de huurprijzen).

En hoewel er geen garanties bestaan, is het veel waarschijnlijker dat vastgoed zich tegen inflatie zal indekken dan dat een traditioneel pensioen­spaarplan dit zal doen.

Fiscale stimu­leringsmaatregelen

vastgoed als pensioenspaarplan biedt ook fiscale voordelen voor uw zorgeloze oude dag

Comfortabel beleggen met fiscale voordelen… Wie zegt daar neen tegen?

Onroerend goed is in deze context een fiscaal heel interessante manier om laag belaste pensioeninkomsten te verzekeren.

De fiscale stimulansen, die vaak over het hoofd worden gezien, vormen een integraal onderdeel van een haalbaar vastgoed beleggingsplan en vullen de perfecte pensioenstrategie aan.

Vooraleer we daar dieper op ingaan, dienen we sommige vastgoedbelastingen in per­spectief van het grotere geheel te plaatsen…

Nuancering: Bepaalde belastingen zijn ver­waarloosbaar op de lange termijn

Niet alle belastingen zijn slecht voor vastgoedeigenaars.

Hoewel een jaarlijkse belasting op onroerend goed een financiële last is die het rendement van uw opbrengstvastgoed negatief beïnvloedt, is zo’n onroerend goed belasting in realiteit slechts een kleine opoffering.

Zo’n belasting vervalt in het niets in vergelijking met alle voordelen die fiscale stimulerings­maatregelen bieden aan eigenaars van onroerend goed.

Investeren voor pensioen in vastgoed is fiscaal heel interessant

Voor wat het waard is, de belastingtechnische kant van onroerend goed is een van de meest aantrekkelijke voordelen van vastgoed als pensioenplan.

En gezien de gunstige fiscale behandeling van vastgoed, kan beleggingsvastgoed de vooruitzichten voor menig persoon drastisch verbeteren bij het sparen voor het pensioen.

Gunstig belaste verhuur­inkomsten en meerwaarden

Met name passieve inkomens­beleggers in vastgoed krijgen een van de grootste mogelijkheden om vastgoed te gebruiken voor een royaal pensioen.

Het is namelijk zo dat verhuurinkomsten over het algemeen veel zachter en matiger belast worden dan professionele inkomsten of zelfs wettelijke pensioeninkomsten.

Met andere woorden, wenst u als gepensioneerde zo veel mogelijk pensioeninkomsten over te houden en zo weinig mogelijk belast te worden?

Dan zijn verhuurinkomsten uit vastgoed absoluut dé oplossing voor u.

Los van de gunstig belaste verhuurinkomsten, kan een gerealiseerde meerwaarde in de toekomst onder bepaalde voorwaarden ook belastingvrij geïnd worden.

Dit hangt af van de situatie en u dient hiervoor een accountant te contacteren om de specifieke fiscale wetgeving af te toetsen voor uw concrete situatie.

Interessante belasting­verminderingen en aftrek­posten om belastbaar inkomen te drukken

Ook aan kosten- en uitgavenzijde is er heel wat optimalisatie mogelijk.

Denk maar aan de interesten die u betaalt voor de lopende leningen aangegaan voor het verwerven en behouden van opbrengstvastgoed. Deze zijn aftrekbaar van uw belastbaar onroerend inkomen.

En afhankelijk van situatie tot situatie kunnen uw kapitaal­aflossingen ook jaarlijks een fiscaal opleveren in de personenbelasting.

Extra subsidies & premies voor be­paalde opbrengst­panden in Vlaan­deren en België

Er bestaan ook specifieke maatregelen om bepaalde doelgroepen te stimuleren met behulp van een financiële stimulans.

Een lang verhaal kort: door slim de wetgeving te gebruiken kan u meer dan 10 000 euro subsidies en premies terugvorderen van de overheid.

Zo kan u direct zorgeloos investeren in dergelijk gesubsidieerd vastgoed, inclusief verhuurgarantie door de overheid.

Belastingen kunnen niet doorslag­gevend zijn voor investerings­beslissingen

Het louter en alleen benutten van enkel fiscale stimulansen voor onroerend goed is onvoldoende om uw pensioenspaarkapitaal genoeg te laten aandikken.

Met andere woorden, beschouw onroerend goed als een aanvullende pensioenbelegging die deel uitmaakt van uw totale pensioenstrategie.

Dit gezegd zijnde, zal het verzekeren van meer passieve pensioeninkomsten veel ge­makkelijker zijn voor diegenen die tijdig kiezen voor vastgoed in plaats van voor traditionele pensioen­spaarplannen.

Controle behouden over uw investering

zorgeloos genieten van oude dag dankzij extra pensioeninkomen via verhuurvastgoed

In tegenstelling tot mensen die investeren in vastgoedaandelen en/of aandelenopties en/of groeiaandelen en/of vastgoedobligaties, hebben mensen die sparen voor hun pensioen met fysiek vastgoed meer controle over hun activa en kapitaal.

In goede en slechte tijden is met zekerheid aan te nemen dat u zelf beslissingen kunt nemen omtrent uw opbrengstpand.

Dat betekent dat als u de huurprijzen wilt verhogen, de kosten van onderhoud wilt verlagen, betere huurders wilt vinden of wat u ook nodig acht om te doen, u de bevoegdheid heeft om dat te doen.

Op zijn minst geeft het beheer van uw eigen activa zoals onroerend goed u meer flexibiliteit om uw winstpotentieel te maximaliseren.

Keerzijde van meer beslissingsbevoegd­heid: Stress

Het is wel belangrijk om op te merken dat er met meer bevoegdheid ook meer verantwoordelijkheid en stress komt. Het is niet genoeg om alleen maar de controle over uw activa en investeringen te hebben…

U dient ze ook, als een goede huisvader, daadwerkelijk te be­heren.

Al is het maar omdat een vastgoedbelegging maar net zo goed is als de persoon die ze beheert.

Gelukkig ligt het ook in uw mogelijkheden om uzelf bij te scholen om het maximale uit een opbrengsteigendom te leren halen.

Doe ook zeker en vast een doorgedreven onderzoek alvorens u een bepaald pand zou kopen. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat u geen kat in een zak koopt.

Neem de juiste stappen om ervoor te zorgen dat uw beleggings­vastgoed zal presteren zoals het geacht wordt te doen.

Sterker nog, diegenen die de tijd nemen om zichzelf bij te scholen en te verrijken voordat ze effectief een pand kopen, zijn beter gewapend om risico’s te beperken en de winst te maximaliseren.

Hoeveel traditionele pensioen­spaarplannen kunnen dat bieden, zo’n hoge impact van persoonlijke inspanningen op het rendement van uw belegging? Inderdaad, nul komma nul.

In deze context vermelden we graag nog enkele interessante pagina’s over het opbouwen van uw persoonlijke pensioen­inkomsten met behulp van opbrengst­eigendommen:

Vastgoed biedt u de kans om flexibel te blijven

Sparen voor het pensioen is een langdurig en moeizaam proces. In de loop van een professionele carrière kan en zal er veel veranderen.

En hoe dichter u bij uw pensioenjaren komt, hoe belangrijker uw financiële beslissingen worden.

U wenst in elk geval flexibel te blijven zodat u zich kunt aanpassen aan onvoorziene omstandigheden die zich kunnen voordoen.

En investeren in vastgoed stelt u in staat om dit te doen – in ieder geval meer dan de traditionele pensioenstrategieën.

Waarom is dit? Omdat vastgoed kopen voor verhuur voor een consistente, permanente in­stroom van verhuurinkomsten kan zorgen, tot op het moment dat u komt te overlijden.

Qua extra inkomsten om gezapig door het leven te gaan op uw oude dag kan dit natuurlijk wel tellen!

Straffer nog, indien u dat wenst kunt u met een zorgvuldig gebalanceerde vastgoed­portefeuille ook gewoon rentenieren met vastgoed en vroeger op pensioen gaan.

En heeft u geen zin om zelf het beheer, de verhuur en alle problemen op te lossen?

Dan raden we u zeker en vast aan om de volgende kant-en-klare opbrengsteigendommen te bekijken, met complete beheerservice én gewaarborgde verhuurinkomsten.

Kant-en-klare opbrengst­eigendommen inclusief uitbating en gewaarborgd verhuur­rendement

Gelooft u in de kracht van opbrengsteigendommen om uw pensioen extra comfortabel te maken met behulp van passieve verhuurinkomsten?

Maar heeft u totaal geen zin om nu, tijdens uw drukbezette professionele carrière, reeds opbrengsteigendommen te beheren en geconfronteerd te worden met alle taken die een huisbaas op zich dient te nemen?

Dan is kant-en-klaar investerings­vastgoed kopen een oplossing die op uw lijf geschreven is.

Via een kant-en-klare beleggings­formule in opbrengst­vastgoed kan u namelijk toch blootstelling krijgen aan fysiek vastgoed, zonder hiervoor bezig te moeten zijn met de uitbating, opvolging, de verhuur, de problemen met huurders of infrastructuur, enzovoort.

De voordelen hiervan worden overduidelijk wanneer u de vervelende nadelen van huisbaas worden ook in rekening neemt.

Concreet is het meest interessante een kant-en-klare opbrengsteigendom kopen die met een verhuurgarantie komt.

Beleggen in vastgoed met verhuurgarantie zorgt ervoor dat leegstand en wanbetaling geen effect hebben op uw verhuurinkomsten.

U maakt gewoon aanspraak op gewaarborgde verhuurinkomsten, maandelijks en consistent.

Dit zou mooi meegenomen zijn wanneer u niet meer beroepsactief bent, en onderworpen bent aan de Staat voor louter en alleen een wettelijk pensioen (wie weet hoeveel dit nog maar zal bedragen later?).

Maar laat u niet om de tuin leiden: Er bestaan verschillende soorten verhuurgaranties.

Hieronder krijgt u het aanbod van kant-en-klaar beleggingsvastgoed te zien, inclusief verhuurgarantie. Inderdaad, deze zijn bijzonder interessant qua sparen voor uw pensioen.

Het zijn ultieme beleggings­vehikels qua financiële planning voor uw pensioenjaren, zonder er de kopzorgen en stress bij te nemen.

Bekijk de aanbiedingen onderaan deze pagina voor een proevertje van wat er mogelijk is.

Financiële hefboom met het geld van anderen

sparen voor pensioen via opbrengsteigendommen en financiële hefboom met geld van banken

Financiële hefboomwerking (ook wel gekend als leverage in het Engels) is een van de best bewaarde geheimen in het kader van de financiering van beleggingsvastgoed als een middel om te sparen voor het pensioen.

Voor een financiële instelling zoals een traditionele bank is een de uitgifte van een hypothecaire lening trouwens ook positief (bijkomende inkomsten via interesten).

Hypothecaire leningen voor de financiering van vastgoed zijn echt een win-winsituatie voor alle betrokken partijen.

De geldschieter hoeft alleen maar een som geld uit te lenen om rente uitbetaald te krijgen en de ontlenende belegger in vastgoed is in staat om voordeel te halen uit een opbrengsteigendom.

Liquiditeit als groot voordeel van hef­boomwerking

Wanneer u het geld van anderen als hefboom gebruikt, blijft u zelf meer liquide.

Dus flexibel sparen voor uw pensioen met onroerend goed kan wel degelijk!

Anders gezegd, door een groot deel van het aankoopbedrag te lenen voor de aankoop van een opbrengsteigendom, dient u zelf niet al uw liquide spaarcenten in één bepaalde opbrengsteigendom te steken…

Al uw spaarkapitaal zit met andere woorden niet in één verhuurunit vastgeklikt.

Dat betekent dat het heel goed mogelijk is om nog een andere vastgoedbelegging aan te gaan (of misschien zelfs twee).

Wanneer u het geld van anderen als hefboom gebruikt, zit u niet vast aan één project.

Portfolio van meerdere opbrengst­eigendommen wordt haalbaar – Ideaal voor uw pensioen­jaren

Daarnaast nog een andere vastgoedinvestering nastreven is zeker een reële mogelijkheid, mits u natuurlijk zorgvuldig uw onderzoek blijft uitvoeren om geen kat in een zak te kopen.

En mits u op een doordachte wijze een hypothecaire lening voor de opbrengsteigendom gaat af­sluiten.

Een fantastisch gevolg hiervan is ook dat u dankzij het financiële hefboomeffect meerdere vastgoed­units tegelijkertijd kunt verwerven, om vervolgens de leningen ervan af te betalen met de inkomende huurgelden.

Na aflossing van de leningen bent u voor 100% eigenaar van den panden en zijn alle verhuurinkomsten extra pensioen­inkomsten voor uw oude dag.

Extra rendement op uw eigen middelen als grootste voordeel van finan­ciële hef­boom

Door deels met vreemd vermogen te gaan financieren, kunt u een optimale financiële hefboom gaan maken.

Zo’n financiële hefboom komt in de praktijk op twee manieren tot uiting:

 • Ten eerste kan u door een financiële hefboom vastgoed verwerven met een beperkte inbreng van eigen middelen. De huurder betaalt vervolgens uw hypothecaire lening af. Op het einde van de rit bent u dan de eigenaar van het pand ten belope van de volledige waarde, terwijl u destijds zelf maar een fractie van deze waarde zelf heeft gefinancierd. De befaamde financiële hefboom stelt u dus in staat om het geld van uw huurders (de anderen)
 • Ten tweede kan u dankzij de financiële hefboomwerking het rendement op uw geïnvesteerde eigen middelen optimaliseren en zo hoog mogelijk houden:
  • U injecteert zelf wel eigen middelen maar dit is slechts een fractie van de totale aankoopwaarde. Terwijl u wel maandelijks verhuurinkomsten op zak steekt die, indien ze groter zijn dan uw aflossingen, als passieve inkomsten een mooi jaarlijks rendement op uw geïnvesteerde eigen middelen betekenen.
  • Daarnaast kan dankzij een financiële hefboom met vreemd vermogen ook gigantisch profiteren van een waardestijging op lange termijn als deze zich voordoet. Een simpel rekenvoorbeeld illustreert waarom:

Rekenvoorbeeld – Opbrengst­vastgoed zonder versus met finan­ciële hef­boom finan­cieren

Stel u bent van plan om een opbrengsteigendom van 250 000 euro aan te schaffen. En stel dat dit pand tien jaar later 275 000 euro waard is.

Geen financieel hef­boomeffect

In dit geval heeft een waardestijging van vastgoed slechts een beperkt effect op het rendement op uw geïnvesteerde eigen middelen.

Indien u geen gebruik maakt van een financiële hefboom, en alles zelf uit eigen zak financiert, dan is de meerwaarde van 25 000 euro in werkelijkheid een rendement op uw geïnvesteerde eigen middelen van 10% (25 000 meerwaarde op een eigen inbreng van 250 000).

Met financieel hef­boomeffect = Beste manier qua sparen voor pensioen met vastgoed

Indien u wel gebruik maakt van een financiële hefboom, en bijvoorbeeld slechts 20% van de aankoopprijs uit eigen zak financiert en de rest met behulp van een lening, dan is de meerwaarde van 25 000 euro in werkelijkheid een rendement op uw geïnvesteerde eigen middelen van 50% (25 000 euro meerwaarde op een eigen inbreng van 50 000 euro).

Bijsparen voor pensioen met vastgoed – Conclusie

Het is nooit te vroeg om te gaan sparen voor uw pensioen.

Wie wil investeren in vastgoed voor verhuur kan beter zo vroeg mogelijk beginnen, want de winst kan in de loop van de jaren worden opgebouwd en kan uw droom van financiële vrijheid verwezenlijken.

Zorgeloos en financieel on­afhankelijk op pensioen gaan… Wie droomt daar niet van?

Vastgoed is het ultieme vehikel om deze droom te realiseren!

Dit komt doordat u slechts een beperkte hoeveelheid eigen geld op tafel hoeft te leggen om te kunnen investeren in vastgoed.

Sterker nog, er zijn tal van kredietverstrekkers die staan te wachten op iemand als u om een lening voor een tweede woning aan te verstrekken.

Overzicht aan­biedingen kant-en-klare opbrengst­eigendommen met gewaar­borgd verhuur­rendement

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

Extra informatie over hoe sparen voor uw pensioen met vastgoed

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *