Bevoorschotting: Wat is het, hoe werkt het & wie biedt deze financiering aan?

bevoorschotting openstaande facturen verkopen en werkkapitaal optimaliseren alternatieve financieringsvorm

Bevoorschotting staat ook gekend als factoring. Het is een financieel product dat ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun openstaande facturen (openstaande debiteuren, ook gekend als openstaande handelsvorderingen) te verkopen aan een derde partij, een factoringmaatschappij.

De bevoorschottingsmaatschappij koopt de nog te ontvangen facturen voor een percentage van hun totale waarde en neemt vervolgens de inning ervan voor zijn rekening.

Populaire vorm van bedrijfs­finan­ciering

bevoorschotting openstaande facturen verkopen en werkkapitaal optimaliseren alternatieve financieringsvormHet verkopen van openstaande vorderingen is een alternatieve manier van bedrijfsfinanciering die steeds meer aan populariteit toeneemt.

Dat op zich is helemaal niet zo verwonderlijk daar iedere zelfstandige of ondernemer weet hoe bedreigend slechte betalers en openstaande facturen wel kunnen zijn voor de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten.

Een andere reden waarom bevoorschotting in de lift zit, is omdat traditionele banken bureaucratisch en traag te werk gaan op het vlak van een klassiek bedrijfskrediet.

Het tijdslopend en bureaucratisch proces van traditionele banken op het vlak van zakelijke financiering is voor zelfstandigen en kleine en middelgrote bedrijven een bijkomende reden om alternatieve financiering te overwegen en te gebruiken.

Hoe werkt bevoor­schotting?

De meeste bevoor­schottings­maatschappijen betalen in twee schijven wanneer u uw openstaande facturen aan hen verkoopt.

De eerste schijf dekt het grootste deel van de openstaande handelsvorderingen (om tegemoet te komen aan uw nood aan extra werkkapitaal en inkomende kasstromen).

Het resterende gedeelte van het openstaande bedrag wordt vereffend van zodra uw klant de oorspronkelijke factuur betaalt, verminderd met een bevoorschottingsfee (een factoringfee).

Klassiek verloop van bevoor­schottings­proces

 1. U bezorgt uw openstaande facturen en alle noodzakelijke details aan de bevoorschottingsmaatschappij. Deze zal uw aanvraag grondig bekijken en beslissen of u in aanmerking komt voor de bevoorschottingsfaciliteiten. De factoringmaatschappij zal met andere woorden uw risicoprofiel bepalen (wat is de sector waarin u actief bent en wie zijn de openstaande handelsdebiteuren? Wat is hun betaalgeschiedenis? enzovoort). Vervolgens krijgt u op basis van dit preliminair onderzoek een offerte op maat toegestuurd.
 2. Van zodra er een overeenkomst wordt afgesloten inzake de bevoorschotting van uw openstaande facturen, zal de bevoorschottingsmaatschappij u de eerste schijf van het openstaande totaalbedrag overmaken.
 3. De factoringmaatschappij schiet uit de startblokken en start met het actief innen van de openstaande facturen bij uw klanten.
 4. Van zodra er een factuur geïnd wordt, zal de bevoorschottingsfirma het resterende openstaande bedrag aan u overmaken, na aftrek van hun fee.

Samenvatting van het factoringproces

Bevoorschotting van facturen is een soort van financiering van openstaande handelsdebiteuren.

Deze financieringsvorm werd ontworpen voor zelfstandigen en bedrijven die vlot toegang willen hebben tot werkkapitaal, maar dit in realiteit zelden ervaren door lange betalingstermijnen (die misschien niet altijd gerespecteerd en vaak overschreden worden).

Procesmatig verloopt het als volgt. Nadat beslist werd dat u als zelfstandige of als onderneming in aanmerking komt voor bevoorschotting, zal de bevoorschottingsmaatschappij uw openstaande facturen overkopen.

Deze maatschappij neemt ook de inning van de facturen voor zijn rekening. Initieel krijgt u niet de volledige 100% uitbetaald (maar wel een groot deel van het totale openstaande bedrag).

Het resterende bedrag dat men u nog moet, zal aan u overgemaakt worden van zodra de openstaande facturen effectief en daadwerkelijk geïnd werden bij uw klanten.

Waarom zou een bedrijf gebruik maken van bevoorschotting?

Het antwoord op deze vraag ligt voor de hand en is eenvoudig: Om sneller toegang te krijgen tot de nog te ontvangen fondsen en de inkomende kasstromen. 

Iedere zelfstandige en bedrijfsleider weet uit de praktijk dat het effectief innen van een factuur soms een langdurig proces kan zijn.

Een van de problemen van vele zelfstandigen en bedrijven is dat ze soms betalingstermijnen opgelegd krijgen (dit is vaak het geval indien de afnemer/klant machtig is), welke kunnen variëren tussen de 30 en 120 dagen bijvoorbeeld.

Dit kan dus tot kasstroomproblemen leiden want u dient als ondernemer maandelijks diverse vaste kosten te blijven dekken en betalen.

Klassieke methodes die zelfstandigen en ondernemers hanteren om zo'n korte termijn kasstroomprobleem op te vangen, zijn kaskredieten, kredietkaarten of snelle zakelijke leningen online.

Bijgevolg kan een alternatieve vorm van financiering zoals de bevoorschotting van openstaande handelsdebiteuren ook een waardevolle tool zijn in het optimaliseren van het werkkapitaal.

In essentie is bevoorschotting dus een financieringsmiddel dat u toelaat om uw openstaande facturen sneller te gelde te maken en de fondsen dus sneller op uw bankrekening te ontvangen.

Voordelen van bevoorschotting

bevoorschotting moderne manier om pijlsnel betaald te worden goed voor werkkapitaal

 • Een snelle, veilige bron van inkomende kasstromen door het financieren van de boekhoudkundige post openstaande handelsvorderingen. Hierdoor komt er direct werkkapitaal ter beschikking dat anders voor langere tijd blijft steken in onbetaalde, openstaande facturen.
 • Beroep doen op een bevoorschottingsmaatschappij laat u toe om te focussen op uw core business. U verliest hierdoor veel minder tijd met administratieve taken zoals checken welke uitgaande facturen al betaald werden en welke er nog openstaan, het contacteren van klanten om hen vriendelijk te verzoeken de openstaande, vervallen factuur over te maken, enzovoort. De bevoorschottingsmaatschappij neemt deze administratieve taken op zich en neemt volle verantwoordelijkheid voor de inning van de facturen.
 • Factoring is een flexibele vorm van financiering waarvan de bedragen vlot kunnen mee-evolueren met uw boekhouding.
 • Bevoorschotting, waarvoor de fancy Engelse term factoring is, is goedkoper dan bijkomend werkkapitaal zoeken bij private investeerders (die in ruil een deel van uw onderneming willen in de vorm van aandelen).
 • Bevoorschottingsmaatschappijen hebben ervaren mensen in dienst die gespecialiseerd zijn in het innen van schulden. Hun professionele aanpak met vriendelijke herinneringen kan uw klant een aangename ervaring bezorgen. Op de lange termijn kan dit leiden tot een verbeterd betalingsbedrag van de klant.
 • De bevoorschotting van facturen kan zorgen voor een beter gecentraliseerd beheer van de inkomende kasstromen, zeker indien u diverse betalingstermijnen hanteert voor diverse klanten.

Nadelen van bevoorschotting van facturen

 • Sommige klanten kunnen het bizar vinden dat er plots een derde partij betrokken is voor het innen van de factuur. Met andere woorden, het inschakelen van een bevoorschottingsmaatschappij kan een effect hebben op uw relatie met de klant.
 • De kosten van bevoorschotting zijn hoger dan de kosten van een traditionele banklening. Dit type van financiering is dus vooral geschikt voor bedrijven met hoge winstmarges zodanig dat ze de bijkomende kosten van deze financieringsvorm kunnen opvangen en dragen.
 • Een factoringmaatschappij inschakelen kan in bepaalde gevallen een negatief effect hebben op het vlak van het verkrijgen van bijkomende bedrijfsfinanciering.
 • U verliest controle op het proces van de inning van de facturen. Indien u een echte controlefreak bent, zult u hier moeite mee hebben. De verantwoordelijkheid voor het innen van de openstaande handelsvorderingen overdragen aan een derde partij betekent dat u controle moet opgeven.

Kan elk bedrijf gebruik maken van bevoorschotting van facturen?

Het antwoord is volmondig ja. Alle types bedrijven kunnen gebruik maken van bevoorschotting als alternatieve financieringsvorm. Het is vooral interessant in situaties waarbij er extreem lange betalingstermijnen worden afgedwongen door de klanten zelf.

Door uw openstaande facturen snel te verkopen aan een bevoorschottingsmaatschappij, wint u pakken tijd en krijgt u een groot deel van uw inkomende kasstromen maanden vroeger binnen. Qua optimalisatie van uw werkkapitaal is dit een ingreep die kan tellen...

Facturen laten bevoorschotten is een financieringsmethode die net zo effectief is voor kleine zelfstandigen en ondernemingen als voor grotere ondernemingen.

Sneller beschikken over inkomende kasstromen en het werkkapitaal optimaliseren is interessant voor zowel kleine als grotere bedrijven.

Selectiecriteria van bevoorschottings­maatschappijen

Bevoorschottingsmaat­schappijen hanteren een aantal criteria om te bekijken of u met uw zaak in aanmerking komt voor bevoorschotting van uw openstaande handelsvorderingen. Enkele voorbeelden van bevoorschottingscriteria zijn:

 • De sector waarin u actief bent
 • De grootte van de facturen die u wenst te innen
 • Aard van de prestatie of levering die aan de basis ligt van de factuur
 • Potentiële risico's
 • De kredietscore en reputatie van uw onderneming
 • Belangrijker: De kredietscore, reputatie en geloofwaardigheid van de openstaande handelsdebiteuren zelf (de bedrijven die u nog geld moeten betalen)
 • Tijdshorizon van de nog te innen facturen (wat zijn de gehanteerde betalingstermijnen op de nog openstaande facturen?)

Bevoorschottingsmaatschappijen zijn dus ook begaan met het profiel van de openstaande handelsdebiteuren. Dat is normaal daar het natuurlijk deze partijen zijn die de facturen uiteindelijk daadwerkelijk gaan moeten betalen.

Het is daarom niet uitzonderlijk dat een factormaatschappij ook de kredietgeschiedenis van uw handelsdebiteuren (uw klanten) zal onderzoeken met behulp van enkele gespecialiseerde databases.

Bevoorschotting van openstaande facturen kan ideaal zijn voor gloednieuwe bedrijven, start-ups genaamd, kleinere bedrijven met een beperkt aantal klanten, ondernemingen met een iets minder interessante kredietgeschiedenis, middelgrote ondernemingen met klanten die enorme betalingstermijnen afdwingen, enzovoort.

In al deze gevallen kan het verkopen van facturen aan een bevoorschottingsmaatschappij dé manier zijn om op effectieve wijze bijkomende financiering te regelen.

De interestpercentages (in de vorm van een inningspercentage voor de bevoorschottingsmaatschappij) kunnen iets hoger uitvallen in vergelijking met traditionele bancaire financiering, maar dit is normaal gezien de risico's voor de bevoorschottingsmaatschappij.

Bevoorschotting voor ZZP'ers, freelancers en het MKB

Factoring (bevoorschotting in het Nederlands) is sinds oudsher gericht op grotere bedrijven van een bepaald omzetniveau.

Dit is frustrerend voor kleinere ondernemers, freelancers, eenmanszaken, ZZP'ers, het MKB, enzovoort.

Hoeveel kost bevoorschotting van openstaande facturen?

bevoorschotting van openstaande handelsvorderingen ter optimalisatie van werkkapitaalOpenstaande facturen laten bevoorschotten kost geld, het is vanzelfsprekend niet gratis. De kostprijs van bevoorschotting wordt bepaald door een aantal verschillende factoren zoals:

 • De omzet van de openstaande facturen (waarde van de openstaande handelsvorderingen)
 • Hoe groot het bedrijf is dat de aanvraag indient:
  • Gaat het om de bevoorschotting van facturen opgemaakt door een klein bedrijf of een freelancer, gemeten aan de hand van de omzet?
  • Of gaat het om factoring van facturen opgesteld door grotere ondernemingen, gemeten aan de hand van de omzet?
 • Het risico voor de bevoorschottingsmaatschappij, gebaseerd op een reeks interne beoordelingscriteria om het risicoprofiel van een aanvrager te schetsen

De kosten van bevoorschotting worden meestal opgebroken in verschillende componenten:

 • Een dienstverleningscomponent,
 • Plus een bevoorschottingstarief (een vast of procentueel bedrag berekend over de totale waarde van de te innen facturen)
 • Eventueel kunnen er nog andere kosten van toepassing zijn indien u kredietbescherming wenst of indien u beslist om het contract vroegtijdig op te zeggen.

Hoe koopt een factoring­maat­schappij facturen?

De meeste bevoor­schottings­maatschappijen kopen uw openstaande facturen aan in twee schijven:

 • De eerste schijf, het voorschot, dekt een aanzienlijk deel van het openstaand bedrag, bijvoorbeeld 80, 85 of 90% van het openstaande, nog te innen bedrag.
 • De tweede schijf is dan het resterende bedrag, de resterende 20, 15 of 10%, minus het bevoorschottingstarief voor de factoringmaatschappij. Deze schijf wordt achteraf uitbetaald van zodra de openstaande factuur voldaan werd door de klant.

De stappen van deze debiteurenfinanciering zijn dus als volgt:

 1. U dient een aanvraag in bij een bevoorschottingsmaatschappij naar keuze en dient uw openstaande facturen in die u graag zou verkopen aan de maatschappij.
 2. De bevoorschottingsmaatschappij analyseert uw aanvraag, maakt een risicoprofiel op en beslist om u al dan niet een voorstel te doen. Bij een deal zal de factormaatschappij uw openstaande facturen kopen.
 3. Afhankelijk van de details qua procentuele verdeelsleutel tussen de eerste en tweede schijf, zal u een voorschot op uw rekening gestort krijgen (80, 85 of 90% bijvoorbeeld).
 4. Vervolgens verstrijkt de tijd en doen de werknemers van de bevoorschottingsmaatschappij hun job om de openstaande facturen te innen. Reken hier op 30 à 120 dagen vertraging in de meeste gevallen tot wanneer de klant uiteindelijk de factuur betaalt.
 5. Als afsluiter krijgt u vervolgens het resterende bedrag op uw rekening gestort, zijnde het resterende openstaande bedrag minus de commissie voor de bevoorschottingsmaatschappij.

Kan ik specifieke facturen selecteren voor bevoorschotting?

Ja, u kan specifieke openstaande handelsvorderingen indienen bij een bevoorschottingsmaatschappij. Deze methode heet selectieve bevoorschotting (in het Engels gekend als spot factoring).

U kan dus een evaluatie maken van al uw openstaande facturen en naar believen individuele facturen selecteren die u wenst te laten bevoorschotten.

Dit biedt u bijkomende flexibiliteit want u kan zelf gaan oordelen en inschatten waar de kasstroom het langst zal achterblijven.

Tijdens het maken van de selectie kan u kleine pietluttige openstaande facturen negeren en niet opnemen in de bevoorschotting.

Maar indien het gaat om een grote openstaande factuur die nog maanden kan blijven openstaan, dan is bevoorschotting zonder twijfel een goede zet indien u hoogdringend extra werkkapitaal en inkomende kasstroom nodig heeft.

Wat betekent recourse factoring?

Recourse factoring is, tenzij het anders vermeld wordt, standaardprocedure wanneer u de bevoorschotting van uw openstaande facturen aanvraagt.

Dit betekent dat u als aanvrager en klant van de bevoorschottingsmaatschappij nog steeds financieel risico loopt...

Waarom? Omdat indien uw klant de openstaande factuur uiteindelijk niet voldoet, het uw verantwoordelijkheid wordt om de kost ervan te dekken en op te vangen.

Dit betekent dat u eigenlijk een groot voorschot op een openstaande factuur ontvangt en dat het zwaard van Damocles constant boven uw hoofd blijft hangen tot wanneer uw klant effectief betaald heeft...

Daarom bestaat er ook zoiets als non-recourse factoring...

Wat is non-recourse factoring?

Dit is het tegenovergestelde van recourse factoring (hierboven in de voorgaande paragraaf uiteengezet).

Met andere woorden, via deze vorm van bevoorschotting geniet u als klant van een factoringmaatschappij van een bescherming tegen slechte schulden en schuldenaars.

Anders gesteld, indien een klant van u de openstaande facturen niet betaalt, bent u zelf niet meer verantwoordelijkheid om de miserie en kosten op te vangen en op te lossen. Dit biedt gemoedsrust.

Er zijn situaties waarin non-recourse factoring aangeraden is, maar hou er rekening mee dat deze extra gemoedsrust natuurlijk met een extra prijskaartje komt.

U dient zich dus af te vragen of de premium prijs van deze bescherming tegen slechte schulden het waard is.

Hoe kan een bedrijf bevoorschotting aanvragen?

Er bestaan verschillende opties om van bevoorschotting te kunnen genieten.

Het maakt hierbij niet uit of u op zoek bent naar een totale bevoorschotting voor al uw openstaande facturen op continue basis of eerder naar een selectieve vorm van bevoorschotting...

Indien u denkt dat uw eenmanszaak of bedrijf wel kan varen bij een bevoorschotting van een deel of al uw openstaande facturen, aarzel dan niet om NU een voorstel op maat aan te vragen.

Zij hebben diverse opties om u van dienst te zijn met een passende oplossing inzake de verkoop van uw facturen.

Veelgestelde vragen over bevoorschotting

Hoeveel kost een factormaatschappij?

Traditioneel rekent een bevoorschottingsmaatschappij tussen de 1,5 en 6 procent van de totale waarde van de openstaande facturen aan.

Alles hangt af van uw risicoprofiel, de bedragen die ermee gemoeid zijn, het type klanten dat u heeft, enzovoort.

Bent u benieuwd wat bevoorschotting van uw openstaande facturen zou kosten?

En wenst u bescherming tegen slechte schulden (klanten die niet betalen), dan dient u voor non-recourse factoring te kiezen.

Dit valt sowieso duurder uit dan recourse factoring waar u zelf dient op te draaien voor het in gebreke blijven van een klant van u die de openstaande factuur niet betaalt.

Is het verkopen van facturen een goed idee?

Deze vraag valt niet uniform te beantwoorden.

Het antwoord hangt af van uw specifieke bedrijfsactiviteiten, het aantal facturen dat u maandelijks uitschrijft met (extreem) lange betalingstermijnen en uw winstmarges (want bevoorschotting kost geld).

Bevoorschotting van facturen werkt heel goed voor ondernemingen met goede winstmarges en een vrij beperkt aantal uitgaande facturen met (extreem) lange betalingstermijnen.

Bieden traditionele banken ook bevoorschotting aan?

De meeste grootbanken bieden ook een of andere vorm van bevoorschotting van facturen aan.

Met andere woorden, u zou uw facturen ook aan een grootbank kunnen verkopen. In realiteit zijn grootbanken wel bijzonder voorzichtig met het aannemen van zakelijke klanten die voor de rest geen klant zijn bij die bank zelf.

Voor de snelste dienstverlening en uitsluitsel binnen een paar uur na uw aanvraag, dient u in elk geval online te werk te gaan.

Bekijk een online aanbieder van bevoorschotting die pijlsnel beoordeelt aan wat voor tarieven u uw openstaande handelsdebiteuren kunt verkopen.

Is er nog meer informatie over bevoorschotting beschikbaar?

Contacteer ons

  Privacybeleid *