Infohoek

hoe moet je beleggen spaaralternatieven voor beginnende beleggers

Hoe moet je beleggen? Spaaralternatieven voor beginnende beleggers

Uw spaargeld beleggen is tegenwoordig de enige manier om uw bestaand spaarkapitaal te doen aangroeien. “Hoe moet je beleggen?” is dus een heel belangrijk onderwerp voor startende beleggers. Want de spaarders die niet uit de startblokken schieten, wel…, die worden armer, jaar na jaar.

Uw spaarcenten beleggen is momenteel namelijk de enige manier om er op de lange termijn zo veel mogelijk vruchten van te plukken.

Op deze pagina verklaren we waarom dit zo is en geven we een overzicht van spaaralternatieven die voor u interessant kunnen zijn.

Inhoudsopgave

Start met beleggen (of word armer)

Als beginnende belegger stelt u zich momenteel de volgende vraag:

Hoe kan ik nu armer worden door mijn spaargeld netjes op mijn spaarrekening te laten staan?

Wel, het is wel degelijk mogelijk dat u door te sparen via uw spaarboekje jaarlijks armer wordt. Het absolute bedrag in euro verdwijnt echter niet en dikt zelfs aan met een schamel bedrag aan interesten per jaar.

Dus het moet hier wel gaan om een verdoken manier waarop u armer wordt…

Dit verdoken fenomeen van armer worden door spaarboekjes is een rechtstreeks gevolg van twee oorzaken:

 1. Enerzijds staan de interestpercentages op de spaarboekjes historisch laag, en
 2. Anderzijds is de jaarlijkse inflatie (uitgedrukt in een percentage) hoger dan deze interestpercentages op spaarboekjes

Hierdoor verliest u jaarlijks aan koopkracht want uw rente op uw spaarkapitaal is zelfs niet genoeg om de stijgende levensduurte op te vangen.

De moraal van het spaarverhaal: U dient actiever om te gaan met uw vermogen en spaarkapitaal.

Indien u uw spaarkapitaal momenteel laat slapen op een spaarboekje haalt u zeker en vast niet het onderste uit de kan qua vermogensaangroei. Integendeel, u tekent via een spaarboekje voor een graduele verarming…

Inflatie? De stille dief in de nacht

Inflatie is simpel gesteld een percentage dat berekend wordt op jaarbasis.

Inflatie uitgelegd in mensentaal

Als u in de pers of in een artikel online leest: “De inflatie bedraagt dit jaar 2%”, dan wordt hiermee bedoeld dat de gemiddelde levenskost en levensduurte met 2% is gestegen ten opzichte van het jaar voordien.

Anders uitgedrukt, een inflatiepercentage geeft weer hoe de gemiddelde prijzen in de economie toenemen.

Of nog anders gesteld, inflatie is de ontwaarding van geld daar het algemene prijspeil in de economie jaarlijks toeneemt onder normale omstandigheden.

Weetje: Een afname van het prijspeil betekent dat er sprake is van deflatie en een stijging van de koopkracht maar dit doet hier niet ter zake daar dit niet het geval is heden ten dage in West-Europa.

(Over)compenseren van inflatie is een noodzaak voor beleggers

Met een inflatiepercentage van 2% per jaar weet u dus dat uw spaarkapitaal eigenlijk minstens 2% netto interesten per jaar moet opbrengen. En dit om gewoon gelijke tred te kunnen houden met de stijgende levenskost en de stijging van het algemene prijspeil.

En hier komt de verborgen verarming door een spaarboekje dus aan het licht! Doordat de interesten op spaarboekjes historisch laag staan, is het jaarlijkse interestpercentage op uw spaarboekje lager dan het jaarlijkse inflatiepercentage.

Uw spaargeld dat op een spaarboekje staat kent dus wel een procentuele aangroei op jaarbasis. Maar helaas is deze procentuele jaarlijkse aangroei verhoudingsgewijs kleiner dan de aangroei van de levenskost in het algemeen.

Jaarlijks kan u zich dus steeds minder permitteren aangezien u aan koopkracht inboet. Uw spaarkapitaal vermindert dus jaarlijks in waarde.

Als de jaarlijkse interesten lager zijn dan de jaarlijkse inflatie, dan kan u zich jaar na jaar gewoon minder en minder permitteren en aankopen. Een pure verliesoperatie als het ware…

Want zelfs al verdient u interesten op uw spaarkapitaal, de gemiddelde levenskost is procentueel meer gestegen. Uw interestpercentage wordt dus compleet opgesoupeerd door de stijgende prijzen en levenskost.

U dient zelfs jaarlijks nog extra euro’s bij te passen bovenop uw oorspronkelijke spaarkapitaal om exact hetzelfde koopgedrag als het jaar voordien te kunnen aanhouden.

Leg eerst een spaarpot voor noodsituaties aan

Alvorens u start met beleggen als beginner, dient u zeker en vast een noodfonds aan te leggen.

Beschouw het als een reservepotje waarop je steeds kunt terugvallen in onvoorziene noodsituaties. Het leven zit vol verrassingen, helaas ook minder goede, dus het kan zeker en vast een goede strategie zijn om een deftig bedrag voor noodgevallen aan de kant te zetten.

En zo’n noodfonds zet u best aan de kant op een klassieke spaarrekening. Ze is namelijk vlot toegankelijk en u kunt ALTIJD direct aan uw geld, een vereiste voor zo’n spaarpotje voor noodsituaties.

Qua bedrag zijn er verschillende visies en stromingen… Maar tracht toch op zijn minst een paar maanden nettoloon aan de kant te houden om op terug te kunnen vallen wanneer alles verkeerd loopt. Andere experts focussen eerder op zes maanden of spreken zelfs over een jaar nettoloon als richtlijn qua spaarpotje voor noodgevallen.

Dus voor het spaarpotje voor noodgevallen, dat minstens enkele maanden nettoloon zou moeten bevatten, bent u het best af met een spaarrekening met een hoge basisrente.

Geef inflatie geen kans met spaaralternatieven!

Wenst u de inflatie te counteren? Of wilt u de inflatie gewoon grandioos verslaan op jaarbasis? Dan zal u de aloude strategie van spaargeld slapend laten aangroeien op een spaarboekje moeten vergeten…

Hoe moet je beleggen om meer rendement te behalen?

Tegenwoordig is een deftig rendement halen zonder risico te nemen een pure illusie. Wens je heel voorzichtig te werk te gaan, zoals sparen via een spaarrekening, dan word je namelijk armer (zie hierboven).

Hoe moet je beleggen om een mooi jaarlijks rendement te behalen?  Door risico te nemen!

Uw spaarcenten beleggen betekent dat u in mindere of meerdere mate risico neemt om hiervoor in de plaats een hogere opbrengst te krijgen (in vergelijking met de rente op een spaarboekje bijvoorbeeld).

2 manieren om geld te verdienen met beleggen

Op de lange termijn kan u meer rendement scoren door uw spaargeld te beleggen in plaats van het te laten staan op een spaarboekje. Een spaarrekening zadelt u zoals hierboven vermeld met een jaarlijkse verarming op.

In de praktijk kan u met beleggen op twee manieren geld verdienen: Speculeren op een meerwaarde en via het ontvangen van een periodieke vergoeding.

Speculeren op een waardestijging – Hoe moet je beleggen?

Laag kopen om later aan een hogere prijs te verkopen. Het is een eeuwenoud handelaarsconcept dat u ook in de beleggerswereld aantreft. In de financiële wereld kan u speculeren op een koersstijging van het spaarproduct in kwestie (dit kan een aandeel zijn maar even goed vastgoed of iets anders dat fluctueert in waarde).

U koopt dan aan en u verwacht dat u later voor een hogere prijs zult kunnen verkopen. Dit is speculeren op een meerwaarde.

Periodieke vergoeding innen – Hoe moet je beleggen?

Daarnaast kan u ook geld verdienen met investeren door periodiek een uitkering te ontvangen. Indien u op de lange termijn zo’n beleggingsstrategie toepast, kunnen dergelijke periodieke vergoedingen quasi al uw rendement gaan vormen.

Een waardestijging is dan mooi meegenomen om ook nog een meerwaarde te boeken maar het is niet noodzakelijk daar de periodieke vergoedingen al voor een goed rendement kunnen zorgen.

Enkele vormen van zo’n periodieke uitkeringen zijn:

 • Coupons indien u belegt in obligaties
 • Dividenden indien u investeert in aandelen
 • Uitkerende winstbewijzen indien u belegt in bepaalde fondsen (dus niet de kapitaliserende winstbewijzen zonder uitkering)
 • Cryptodividenden indien u belegt in bepaalde cryptomunten die een two token systeem hanteren (u bent eigenaar van een bepaalde cryptomunt en periodiek krijgt u hiervoor nog een ander munt via een airdrop)

Schat uw risicoprofiel in en maak pas daarna een keuze

Beleggen houdt steeds een bepaald risico in. Het kan zijn dat uw potentiële meerwaarde er niet blijkt te zijn op het einde van de rit. Of dat uw periodieke uitkering niet meer uitbetaald wordt ten gevolge van een faillissement van de uitgevende onderneming in geval van obligaties bijvoorbeeld.

Of dat de waarde van het beleggingsproduct sterk gedaald is en dat uw oorspronkelijke inleg dus voor een stuk of compleet verloren is.

Afhankelijk van uw risicoprofiel kan u kiezen uit verschillende soorten beleggingsproducten en spaaralternatieven…

Beleggingsproducten waarin u kunt beleggen

De onderstaande beleggingsproducten kunnen een optie zijn voor u als belegger. Ontdek hieronder per beleggingsproduct de specifieke kenmerken.

Klassieke spaarrekening

Deze gebruikt u als spaarpotje voor noodgevallen. Het geld blijft constant beschikbaar en u kan er steeds aan om noodgevallen te financieren. De jaarlijkse kosten zijn heel beperkt, wat ook een voordeel is.

Zoals hierboven reeds uitgelegd, is dit het klassieke spaarboekje dat u enkel gebruikt voor uw spaarpotje voor noodgevallen. Tracht een paar maanden nettoloon te vergaren op deze rekening.

Laat er ook niet meer geld op staan dan nodig. Bovenaan deze pagina staat uitgelegd waarom… De huidige interestpercentages op spaarboekjes zijn historisch laag en de inflatie is hoger dan deze interestpercentages.

Deposito spaarrekening

Dit is een variant op de klassieke spaarrekening met dat verschil dat uw spaargeld voor een bepaalde termijn geblokkeerd staat. U kan er dus niet steeds kosteloos aan.

In de meeste gevallen kan u uw kapitaal wel losweken vóór het einde van de looptijd mits het betalen van een verbrekingsvergoeding. In de praktijk kan het dan zijn dat u uw initiële inleg terugkrijgt zonder interesten.

Voor een overzicht van de best renderende spaardepositorekeningen in de EU verwijzen wij u naar twee online vergelijkingsplatformen:

De spaardepositorekeningen die hier worden aangeboden vallen allen onder het depositogarantiestelsel. Dit betekent dat uw spaarkapitaal beschermd is tot 100 000 euro per rekeninghouder per bank.

Spaarverzekering

Een spaarverzekering biedt u een gewaarborgd rendement. In vakjargon heet dit beleggingsproduct een TAK 21 levensverzekering.

Dit zijn beleggingsproducten die aangeboden worden door verzekeringsmaatschappijen. Deze maatschappijen stellen zelf een gediversifieerde beleggingsportefeuille samen die bestaat uit obligaties uitgegeven door staten, obligaties uitgegeven door bedrijven, aandelen en vastgoedbeleggingen.

De twee grootste voordelen van spaarverzekeringen zijn de volgende:

 • Uw spaarkapitaal wordt gewaarborgd (u krijgt het op het einde na afloop van het contract terug)
 • U kan rekenen op een gewaarborgd rendement (meestal een gewaarborgd rendement aangevuld met een deelneming in de winsten (variabel))
 • Dus zowel qua inleg als qua rendement loopt u met zo’n spaarverzekering geen risico

Opgelet: Belgische ingezetenen dienen hiervoor best een beleggingshorizon te hanteren van 8 jaar. Indien het contract minstens 8 jaar loopt, betalen zij geen personenbelasting op de verdiende interesten. Bij een vroegere opname, voor het verstrijken van de minimale 8 jaar, worden de gegenereerde interesten wel belast.

Vastgoed

Beleggen in vastgoed kan een goede manier zijn om een deel van uw spaarkapitaal te diversifiëren.

Er zijn talloze mogelijkheden zoals het investeren in vastgoedobligaties of vastgoedaandelen of het kopen van een huis voor verhuur.

3 soorten verhuurgarantie verkrijgbaar

Indien u op zoek bent naar een zorgeloze vastgoedbelegging zonder alle rompslomp die een huisbaas normaal moet opvangen, kan u opteren voor beleggingsvastgoed met verhuurgarantie.

Er zijn ruwweg drie types verhuurgarantie op de markt, elk met z’n voor- en nadelen.

Profiteer van het hefboomeffect via (hypothecaire) lening

Een pand kopen om te verhuren? Informeer u dan ook goed over de financieringsmogelijkheden. Met behulp van de juiste (hypothecaire) lening kan u namelijk al vanaf een vrij lage eigen inleg de volle eigendom van een opbrengsteigendom verwerven.

Dankzij het (deels) financieren met vreemd vermogen kan u optimaal profiteren van het financiële hefboomeffect. Dankzij dit hefboomeffect kan u een maximaal rendement op uw eigen inbreng behalen, zeker nu de leningen vrij goedkoop zijn.

Aanbiedingen beleggingsvastgoed met gewaarborgde inkomsten

Obligaties

Een obligatie als beleggingsproduct is eigenlijk een manier om uw spaarkapitaal uit te lenen en hiervoor interesten in de plaats te krijgen.

Twee types: Overheidsobligaties versus Bedrijfsobligaties

Een obligatie wordt uitgegeven door de staat (de Belgische of Nederlandse overheid bijvoorbeeld) of door een bedrijf. Als particuliere belegger kan u intekenen op zo’n obligatie en geld uitlenen aan de partij die obligatie uitgeeft. Deze partij zal het opgehaalde kapitaal dan aanwenden om te investeren.

Een obligatie heeft een bepaalde looptijd en op de einddatum krijgt u uw uitgeleend kapitaal teruggestort. Het voordeel van een obligatie is dat ze periodiek, in de meeste gevallen één keer per jaar, een vergoeding oplevert. Deze vergoeding heet in het vakjargon de coupon.

Hoger rendement én risico met bedrijfsobligaties

Qua potentieel rendement bent u beter af met bedrijfsobligaties. Staatsobligaties leveren doorgaans minder op maar zijn minder risicovol (de kans dat de Belgische of Nederlandse overheid echt failliet gaat is klein).

Bedrijfsobligaties daarentegen zijn risicovoller. Een financieel gezond bedrijf kan binnen drie jaar plots op de rand van het faillissement staan. Indien de uitgever van een obligatie failliet gaat, loopt u als belegger de kans om uw volledige inleg te verliezen.

Risicoscreening via obligatierating van ratingbureaus

Om het risico van een bedrijfsobligatie in te schatten, kan u diverse obligatierating rangschikkingen raadplegen van bekende ratingbureaus. De grootste ratingbureaus zijn Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch.

Peer-2-Peer leningen als alternatief voor obligatieleningen als belegging

Wist u dat u ook via een Peer-2-Peer platform geld kunt uitlenen aan zelfstandigen en bedrijven?

Ontdek meer over de voor- en nadelen en enkele online platformen op de pagina Investeren in leningen via Peer-2-Peer leningsplatformen.

Aandelen

Beleggen in aandelen is niet aan iedereen besteed. Het risico is groot met dit beleggingsproduct en het kan dus ook een hoog rendement opleveren.

Door als belegger te investeren in aandelen, koopt u eigenlijk een deeltje van een bedrijf. U koopt dus een deeltje van een beursgenoteerde onderneming.

Twee vormen van rendement mogelijk

U kan hierdoor rendement opstrijken op twee manieren:

 • Periodiek indien het bedrijf beslist om een dividend uit te keren
 • Via een meerwaarde indien u later zou verkopen aan een hogere waarde

Daar aandelen risky business zijn, is het belangrijk om heel goed te spreiden en om een voldoende lange beleggingshorizon te hanteren! Steek dus zeker en vast niet al uw kapitaal in één aandeel.

Wat is een goede spreiding in geval van aandelen? Enkele tientallen aandelen verspreid over diverse sectoren. Dit houdt dus ook in dat u over redelijk wat kapitaal moet beschikken om een dergelijk niveau van diversificatie te bereiken.

Onderschat de volatiliteit van aandelen niet

Aandelen zijn onderhevig aan enorm wat volatiliteit en koersschommelingen. De aandelenkoers kan stijgen of dalen ten gevolge van slecht of goed nieuws, bedrijfsresultaten, externe factoren, de economie, politieke spanningen, enzovoort.

De koers van aandelen kan hard schommelen en daarom is dit enkel een goed beleggingsproduct indien u veel risico wenst te nemen.

Online aandelen kopen

Wenst u via enkele drukken op de knop aandelen te verhandelen? Bekijk dan het doe-het-zelf beleggingsplatform van BinckBank.

Beleggingsfondsen

Deze fondsen zijn beleggingsvehikels met een enorme diversificatie van onderliggende activa. Een beleggingsfonds belegt in duizenden obligaties en aandelen. Het gaat om beleggingsproducten met enorme schaalvoordelen en een gigantische spreiding.

Fondsen bieden het voordeel van diversificatie. Dit betekent dat de ondergang van één element niet noodzakelijk een slecht rendement zal opleveren voor uw belegging.

Beleggingsfondsen zijn ideaal voor startende beleggers

U kan starten met investeren in beleggingsfondsen vanaf een laag spaarbedrag.

Voor elk risicoprofiel

Er bestaan enorm veel verschillende beleggingsfondsen. Bent u risico-avers? Dan is een fonds dat vooral in obligaties belegt ideaal voor u.

Zoek u eerder naar een balans met medium risico? Kies dan voor een beleggingsfonds dat zowel in obligaties als aandelen belegt. Voorbeelden hiervan zijn Binck Forward zonder minimum inleg en Binck Comfort met een minimum inleg van 5 000 euro.

Bent u een belegger die geen risico schuwt? Dan kan u opteren voor een beleggingsfonds dat vooral in aandelen investeert. Een voorbeeld hiervan is Binck Select met een minimum inleg van 25 000 euro.

Hoe moet je beleggen? 4 tips voor beginnende beleggers

Tot slot geven we nog vier beleggingstips mee voor startende beleggers:

Let op voor verdoken kosten – Hoe moet je beleggen tip 1

De financiële sector draait voor een groot stuk op commissies en fees. Dit betekent dat u als belegger steeds kosten zult moeten dragen om toegang te hebben tot bepaalde beleggingsinstrumenten.

Alvorens u belegt, is het dus heel belangrijk om uit te zoeken welke kosten er jaarlijks terugkerend zullen opduiken. Zijn er vaste en/of prestatiegebonden kosten mee gemoeid? Zoek ook uit wat de eventuele instapkosten zijn. Alsook of er bepaalde uitstapkosten van toepassing zijn.

Er is niets zo vervelend als verdoken kosten die achteraf pas duidelijk worden en uw uiteindelijk rendement doen kelderen! Goed uw huiswerk maken is dus de boodschap!

Hanteer een lange beleggingshorizon – Hoe moet je beleggen tip 2

Beleg op de lange termijn indien mogelijk. Indien u uw spaarcenten voor een lange tijd kunt missen, daalt de kans op een slechte afloop. Een lange beleggingshorizon vlakt bepaalde korte termijn fluctuaties af.

Een goede richtlijn is om enkel geld te gaan beleggen dat u echt kunt missen. Met andere woorden, indien u een bepaald kapitaal heeft, welke fractie hiervan zal u de komende tien tot twintig jaar kunnen missen?

Geld dat u echt kunt missen, is geld dat u kunt beleggen op de lange termijn. Een beleggingshorizon van +/- 10 jaar valt aan te raden, afhankelijk van het type beleggingsproduct natuurlijk.

Hoe langer uw beleggingshorizon, hoe beter. Bij koersfluctuaties is het verleidelijk om snel en impulsief alles van de hand te doen om het verlies te beperken. Maar dit is niet altijd de beste beslissing. Op de lange termijn kan uw belegging wel degelijk renderen, u dient gewoon geduld uit te oefenen. Enkel met een langetermijnvisie kan dit.

Indien u in en uit bepaalde beleggingen stapt zoals een kip zonder kop, dan is de kans bestaande dat u na een tijdje gewoon al uw kapitaal verspeeld heeft. Het is beter om uzelf goed en rustig te informeren en vervolgens een keuze te maken. En bij die keuze te blijven ook al doet de belegging het vlak na instappen niet goed.

Tot slot nog een tip: Maak nooit schulden om met beleggen te starten en start enkel te beleggen met geld dat u op de lange termijn kunt missen.

Spreid uw risico op twee manieren | Hoe moet je beleggen? Supertip

Diversificatie van beleggingsproducten

Er zijn verschillende visies en benaderingen qua spreiding en diversificatie. In elk geval: Risicospreiding is belangrijk. U kan het risico spreiden door te beleggen in verschillende beleggingsproducten: aandelen, vastgoed, obligaties, beleggingsfondsen, deposito spaarrekeningen, enzovoort.

U kan daarnaast ook gaan diversifiëren qua sector en qua werelddeel of qua land.

Los hiervan dient u ook na te denken over gespreid instappen.

Risicospreiding in de tijd via gespreid instappen

Los van het type beleggingsproducten waarin u gaat beleggen, is het ook interessant om niet al uw kapitaal ineens te gebruiken. Stap gespreid in, bijvoorbeeld door jaarlijks, per kwartaal of per maand bij te storten.

Door gespreid in te stappen, stapt u in op verschillende momenten van de cyclus (ergens tussen absoluut pessimisme in de markt en compleet optimisme en zelfs euforie).

Dit biedt vrij veel voordelen indien het gaat om een nogal volatiel beleggingsproduct waarvan u niet weet of de bodemprijs al bereikt is (aandelen of cryptomunten bijvoorbeeld).

Wees kritisch via een periodieke evaluatie – Hoe moet je beleggen tip 3

Of u nu zelf gaat beleggen of u besteedt alles uit door te opteren voor een fondsenbeheerder, het blijft belangrijk om uw financiële situatie periodiek te bekijken.

Geloof niets van zelfverklaarde goeroes op internetfora en neem ook de mening van journalisten altijd met een korreltje zout. Maak zelf uw huiswerk en bouw zelf uw visie en analyse op.

Focus op de lange termijn en vermijd emotionele en impulsieve beslissingen. De beste manier om dit te bewerkstelligen, is door enkel en alleen te beleggen met kapitaal dat u kunt missen. Dit helpt om rationeel en objectief te blijven wanneer het extreem slecht of goed gaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *