• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Groepsverzekering gebruiken om vastgoed mee te financieren: Uw mogelijkheden

Groepsverzekering gebruiken om vastgoed mee te financieren: Uw mogelijkheden

min leestijd

groepsverzekering gebruiken om vastgoed mee te financieren mogelijkheden inzichten

Met uw groepsverzekering onroerend goed kopen, niet op uw pensioengerechtigde leeftijd maar al tijdens uw beroepsactieve carrière… Het is mogelijk!

Ontdek hieronder drie verschillende financieringsopties en de voor- en nadelen van de verschillende financierings­technieken op basis van een Belgische groeps­verzekering.

Inhoudsopgave

Groepsverzeke­ring als finan­cieringsalterna­tief voor vast­goed

Wie in vastgoed investeert, financiert de aankoop ervan meestal met een mix van eigen middelen en een krediet (een hypothecaire lening of bullet lening afgesloten bij een kredietverstrekker).

Maar… Via deze weg wensen we uw aandacht te vestigen op een alternatieve techniek van vastgoedfinanciering met behulp van uw groepsverzekering.

U kunt uw opgespaard aanvullend pensioenkapitaal dat in uw groepsverzekering steekt, gebruiken om vastgoed mee te kopen!

Het aanwenden van een groepsverzekering voor de aankoop van vastgoed of het afsluiten van een hypothecaire lening is minder bekend bij het grote publiek.

Desalniettemin mag deze alternatieve financieringstechniek van vastgoed zeker en vast niet onderschat worden qua impact en voordelen voor particuliere vastgoedinvesteerders.

Wat is een groeps­verzeke­ring?

Een groepsverzekering wordt afgesloten ten voordele van werknemers en bedrijfsleiders van een onderneming.

Het is een aanvullend pensioenplan met als doel aan de verkrijgers ervan aanvullende pensioenvoordelen te verschaffen bovenop het wettelijke rust- en overlevingspensioen (dat door de overheid voorzien wordt).

Zo’n aanvullend pensioenplan zorgt er met andere woorden voor dat werknemers en bedrijfsleiders een extra aanvullend pensioen kunnen opbouwen.

De periodiek te storten premies kunnen stortingen zijn door de werknemers zelf, het kunnen bijdragen zijn van de werkgever of het kan een combinatie zijn van beide (zowel werkgever als werknemers die bijdragen storten).

Wanneer u de pensioen­gerechtigde leeftijd bereikt en op pensioen gaat, krijgt u dit aanvullend pensioen­kapitaal uitgekeerd.

Een groepsverzekering kan naast een aanvullend pensioenkapitaal ook nog andere aanvullende waarborgden bevatten.

Denk aan een dekking tegen arbeids­ongeschiktheid, een hospitalisatie­verzekering, gewaarborgd inkomen, een verzekering tegen inkomens­verlies, een overlijdens­dekking, enz.

Weetje: Indien er aan uw groepsverzekering een over­lijdensdekking gekoppeld is en u zou vroegtijdig overlijden voor de pensioengerechtigde leeftijd, dan wordt het bedrag van uw overlijdensdekking uitgekeerd aan uw begunstigden.

Hoe werkt vast­goed­financiering met een groeps­verze­kering precies?

Voorwaarden die cumulatief voldaan moeten zijn

voorwaarden om vastgoed te financieren met groepsverzekering belgisch pensioenplan

Om als Belgische werknemer of bedrijfsleider vastgoed te kunnen kopen met uw groepsverzekering, dienen een aantal voorwaarden cumulatief voldaan te zijn:

 • Het onroerend goed dat u wenst te kopen met uw aanvullend pensioenkapitaal, moet gelegen zijn in de Europese Economische Ruimte (dat zijn alle lidstaten van de Europese Unie, aangevuld met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).
 • Het moet gaan om vastgoed dat u wilt verwerven, bouwen, herstellen, verbeteren of verbouwen.
 • Het vastgoed in kwestie moet “belastbare inkomsten” opleveren voor u als werknemer of bedrijfsleider (verkrijgers van de groepsverzekering):
  • Enkel indien u het vastgoed in volle eigendom verwerft, kunt u het financieren met het aanvullend kapitaal uit uw groepsverzekering.
  • Als u enkel de naakte eigendom of het vruchtgebruik van het onroerend goed verwerft, dan kan u niet lenen op basis van uw groepsverzekering, noch een voorschot op de groepsverzekering opnemen. Het verwerven of behouden van onroerend goed zijn doelstellingen die het financieren met een groepsverzekering rechtvaardigen. Het verwerven van het vruchtgebruik of de naakte eigendom van onroerend goed wordt door de Belgische fiscale administratie daarentegen niet beschouwd als geldige doelstelling om vastgoed te financieren met een groepsverzekering.

Beperkingen en verplichtingen

 • U kunt geen vastgoed kopen met uw groepsverzekering indien het buiten de Europese Economische Ruimte gelegen is.
 • Vruchtgebruik, naakte eigendom, erfpacht en recht van opstal komen niet in aanmerking om te financieren met uw groepsverzekering.
 • Indien u vastgoed heeft geërfd als begunstigde van een nalatenschap, dient u hier erfbelasting over te betalen. Het is niet toegestaan om te lenen op uw groepsverzekering om een dergelijke erfbelasting op geërfd vastgoed te betalen.
 • Van zodra het vastgoed in kwestie uit uw vermogen (als werknemer of bedrijfsleider) verdwijnt, dient u het volledige opgenomen voorschot, of de lening afgesloten op basis van de groepsverzekering, terug te betalen.
 • U dient de opname van niet-reglementaire voorschotten of een niet-reglementaire inpandgeving te vermijden. In zo’n scenario wordt het recht op aftrek voor de werkgeverstoelage én het recht op belastingvermindering bij de werknemer (werknemersbijdrage) namelijk geschorst.

Drie beschikbare financierings­opties met groeps­verzekering

drie mogelijke financieringsopties van onroerend goed met deze aanvullende pensioenvoorziening

Het kapitaal dat u als werknemer of bedrijfsleider reeds heeft opgebouwd in een groepsverzekering, kunt u via drie verschillende financierings­technieken gebruiken om onroerend goed mee te financieren.

De drie mogelijke finan­cierings­technieken op basis van uw groepsverzekering zijn de volgende:

Opname van voor­schot op groeps­verzekering voor finan­ciering van vast­goed

Een eerste techniek om onroerend goed te financieren, is door een voorschot op te nemen op de reeds opgebouwde pensioenreserves in uw groepsverzekering.

De verzekeringsmaatschappij zal u toestaan een voorschot op te nemen ten belope van een bepaald percentage van het al opgebouwde kapitaal.

Weetje: U kunt geen voorschot opnemen op het nog op te bouwen pensioenkapitaal (waar­voor er nog premies gestort moeten worden), enkel op het reeds opgebouwde pensioen­kapitaal.

Drie verschillende voor­schotten mogelijk

In de praktijk kan u drie types voorschot opnemen op het opgebouwde pensioenkapitaal in uw groepsverzekering. De verzekeringsmaatschappij zal een bepaald percentage van uw opgebouwde reserve voor­schieten.

Reken ook op een extra kost hiervoor. De vervroegde opname van een deel van uw kapitaalreserve betekent namelijk dat de verzekeringsmaatschappij inkomsten zal derven en mislopen.

Bijgevolg zal u deze inkomstenderving moeten ver­goeden aan de verzeke­ringsmaatschappij.

De drie soorten voorschotten die u kunt opnemen, hieronder uitgelegd, worden opgedeeld op basis van hoe u de inkomstenderving van de verzekeringsmaatschappij precies vergoedt:

Interestvrije voorschotten met kosten­vergoeding

Indien u ervoor kiest om een interestvrij voorschot op te nemen op uw opgebouwde pensioenreserves in de groepsverzekering, dan zal de verzekeringsmaatschappij het vervroegd opgenomen voorschot niet laten aangroeien met een jaarlijks interestpercentage.

Tegelijkertijd dient u als voorschotnemer ook geen interesten te betalen op het vervroegd opgenomen kapitaal.

Op het moment dat de groepsverzekering afloopt, ontvangt u dan het deel van het nog niet opgenomen pensioenkapitaal dat verder aangegroeid is met een jaarlijks interestpercentage.

Indien u zo’n interestvrij voorschot opneemt op uw groepsverzekering, dan dient u jaarlijks een boete te betalen om de inkomstenderving van de verzekeringsmaatschappij te vergoeden (ook al worden er geen interesten aangerekend).

Deze boete, een soort kostenvergoeding, wordt bere­kend op het opgenomen voorschot en bedraagt in de praktijk normaal 0,5 à 1%. Deze jaarlijkse kosten worden direct in mindering gebracht van het geblokkeerd reserve pensioen­kapitaal.

Interestbetalende voor­schotten

Indien u een interestbetalend voorschot opneemt op het opgebouwde aanvullend pensioen­kapitaal, laat de verzekeringsmaatschappij het totale pensioenkapitaal (inclusief het vervroegd opgenomen voorschot) verder aangroeien met een jaarlijkse interestvoet.

Tegelijkertijd zal u als voorschotnemer en begunstigde van het pensioenplan periodiek interesten moeten betalen op het vervroegd opgenomen kapitaal.

De periodiek aangerekende interesten op zo’n interest­betalend voorschot stellen verzekerings­maatschappijen vaak gelijk aan de contractueel toegekende interesten op de opgebouwde pensioen­reserves, verhoogd met een boete die normaliter niet meer dan 1% extra bedraagt.

Weetje: De interesten die u betaalt, zijn fiscaal aftrekbaar van uw belastbare onroerende inkomsten in de Belgische personenbelasting. Indien deze hoog genoeg uitvallen, neutraliseert u hier dus uw belastbare onroerende inkomsten mee (u betaalt dan geen belastingen op uw onroerende inkomsten).

Interestkapitaliserende voor­schotten

Bij de vervroegde opname van een interestkapitaliserend voorschot op het opgebouwde pensioenkapitaal, laat de verzekeringsmaatschappij het vervroegd opgenomen voorschot aangroeien met een jaarlijks interestpercentage.

Tegelijkertijd dient u als voorschotnemer geen interesten te betalen op het opgenomen pensioenkapitaal.

Wanneer de groepsverzekering afloopt op het moment dat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft, ontvangt u als begunstigde het saldo.

Dit saldo is het verschil tussen het opgebouwde reserve pensioen­kapitaal enerzijds en het verhoogde, gekapitaliseerde voor­schot anderzijds.

Bij een interestkapitaliserend voorschot rekent de verzekeringsmaatschappij vaak interesten aan die gelijk zijn aan de toegekende interest op de opgebouwde pensioenreserves, aangevuld met een boete die normaliter niet meer dan 1% bedraagt.

De betaalde interesten kunt u zoals eerder vermeld in mindering brengen van uw onroerende inkomsten in de Belgische personenbelasting.

Voor- en nadelen van voorschot op groeps­verzekering opnemen

voor en nadelen van voorschot op groepsverzekering opnemen
Voordelen van voorschot opnemen op groeps­verzekering

Vastgoed kopen door een voorschot op uw groepsverzekering op te nemen, biedt diverse voordelen:

 • Een voorschot opnemen op uw groepsverzekering is een bijzonder vlotte financieringstechniek (weinig vertraging en pijlsnel in vergelijking met de procedure van een hypothecaire lening aanvragen bijvoorbeeld).
 • Ideale financieringsoptie om snel liquide middelen op uw rekening te zien verschijnen voor de financiering van onroerend goed in de Europese Economische Ruimte.
 • U kunt het vervroegd opgenomen voorschot vervroegd terugbetalen wanneer het u uitkomt, op een voor u geschikt moment
 • U kunt het voorschot doorgaans aan een interessante interestvoet opnemen. Indien u het losgeweekt kapitaal vervolgens gaat beleggen in vastgoed met verhuurgarantie, dan kan u op jaarbasis significant meer rendement op uw eigen middelen boeken (zelfs al betaalt u jaarlijks een boete aan de verzekeringsmaatschappij voor de inkomstenderving).
 • De interestvoet op de geblokkeerde reserve in uw groepsverzekering blijft gewaarborgd en ongewijzigd.
 • Via de opname van een voorschot kunt u hypotheek- en notariskosten alsook beheers- en dossierkosten vermijden. Ideaal om zo weinig mogelijk extra aankoopkosten van vastgoed te moeten slikken.
 • Perfecte financieringstechniek om op fiscaalvriendelijke wijze gelden uit de vennootschap te onttrekken. Heeft u al zitten fantaseren om vastgoed te kopen met uw vennootschap? Overweeg dan zeker backservicefinanciering van een groepsverzekering (fiscaal aftrekbare inhaalbijdragen storten in een reeds bestaande of nog in te voeren groepsverzekering). Bij dergelijke backservicekoopsommen kan het over zeer hoge bedragen gaan. Dit kan bovendien gebeuren vooraleer u een voorschot opneemt op de groepsverzekering. Door in die volgorde te werk te gaan, kan u op fiscaalvriendelijke wijze uw aanvullend pensioenkapitaal opkrikken. Hierdoor kan u een zo hoog mogelijk voorschotbedrag uit de groepsverzekering opnemen. Dit biedt u dan maximale financiële vrijheid om onroerend goed naar keuze te financieren.
 • Interessante financieringstechniek indien de slapende reserve van het pensioenkapitaal een vrij laag rendement opbrengt. Geld beleggen in vastgoed kan dan bijvoorbeeld interessant zijn om veel hogere jaarlijkse rendementen op uw eigen middelen te genereren.
 • Dezelfde redenering is van toepassing op een groepsverzekering die u nog moet opstarten of die nog geoptimaliseerd kan worden op het vlak van inhaalbijdragen en backservicekoopsommen. Indien u nog een aanzienlijke backservice kunt storten, maar aan een rendement dat te wensen overlaat, dan kunt u meer rendement in vastgoed zoeken via (1) een storting van de backservice in de groepsverzekering en (2) de opname van een voorschot op diezelfde groepsverzekering om een opbrengsteigendom te kopen. Geld verdienen met vastgoed aan stevige rendementen is mogelijk, ook op passieve wijze (lees er meer over op passief beleggen in vastgoed).
 • Perfecte financieringstechniek om vastgoed te kopen met weinig of geen eigen middelen. Indien u over weinig tot geen liquide eigen middelen beschikt, zal u het moeilijk hebben om een kredietverstrekker te vinden die u een geschikte hypothecaire lening of bullet lening wilt verstrekken. Een voorschot opnemen op uw groepsverzekering kan ervoor zorgen dat u niet meer bij de bank hoeft aan te kloppen voor de financiering van vastgoed.
 • De betaalde interesten zijn fiscaal aftrekbaar in de personenbelasting en kunnen uw onroerende inkomsten neutraliseren.
 • Een voorschot opnemen op uw groepsverzekering, dat is ook interessant in tijden van onzekerheid. Bijvoorbeeld wanneer u op het punt staat om een andere uitdaging aan te gaan, of indien er een kans bestaat dat uw werkgever failliet wordt verklaard. In dergelijke situaties zal er geen verdere opbouw meer zijn, dus waarom niet opteren voor een vervroegde opname via een voorschot?
Nadelen van voorschot op groepsverzekering op­nemen
 • Een vervroegde opname van uw groepsverzekering door de opname van een voorschot kan vrij duur uitvallen indien de groepsverzekering een hoge interestvoet garandeert. In zo’n geval kan het interessant zijn om te lenen op de groepsverzekering in de plaats van een voorschot op te nemen. Hierdoor kan u de jaarlijkse kost zo laag mogelijk houden.
 • Het vergt berekeningen en energie om uit te vissen welk van de drie types voorschot het meest voordelig is voor u. En aarzel niet om vrijblijvend advies en/of een offerte op te vragen indien u begeleiding zoekt om uit te vissen wat de beste financieringsmethode is voor het aankopen van vastgoed.
 • Een voorschot opnemen op uw aanvullend pensioenkapitaal in een groepsverzekering om er vastgoed mee te kopen, is helaas niet interessant voor jongere professionals. Op jongere leeftijd zit er namelijk nog niet veel aanvullend pensioenkapitaal in zo’n groepsverzekering. Een voorschot opnemen op een klein pensioenkapitaal zal dan helaas geen substantiële impact hebben op de totale financieringsbehoefte! U leest er hier nog meer info over.
 • Opgelet: Bij sommige verzekeringsmaatschappijen vervalt uw recht op winstdeelname indien u een voorschot opneemt. Ook dit dient te worden uitgezocht op basis van de kleine lettertjes van uw groepsverzekering. Vraag hulp aan een expert indien u niet zeker bent over de beste keuze.

Lenen op groeps­verzekering: Twee opties

lenen op groepsverzekering twee opties inpandgeving of wedersamenstelling

De tweede en derde optie qua vastgoed financieren met een groepsverzekering, is lenen op die groepsverzekering. Lenen op een groepsverzekering kan op twee manieren:

Inpandgeving van groeps­verzekering tot waarborg van (al dan niet hypothecaire) lening afgesloten voor het kopen van vast­goed

U kan uw groepsverzekering in pand geven en deze als waarborg gebruiken om een hypothecair of bullet krediet af te sluiten bij een kredietverstrekker.

In de praktijk wordt het aanvullend pensioenkapitaal op uw pensioengerechtigde leeftijd uitbetaald, waarmee u dan de afgesloten lening kunt terugbetalen. Let op, dit brengt complicaties met zich mee qua planning.

Groepsverzekering als alternatief voor schuld­saldo­verzekering

De inpandgeving van een groepsverzekering is eigenlijk niets anders dan het overlijdenskapitaal in uw groepsverzekering gebruiken als alternatief voor een schuldsaldoverzekering.

U geeft met andere woorden het overlijdenskapitaal van uw pensioenplan in pand bij de kredietverstrekker van de hypothecaire of bullet lening. Op die manier heeft de kredietverstrekker van de lening zekerheid in geval u vroegtijdig komt te overlijden.

Het overlijdenskapitaal van uw groepsverzekering wordt in zo’n situatie aan de kredietverstrekker uitgekeerd. Hiermee wordt uw openstaande schuld afgelost en indien er nog een saldo overblijft, dan wordt dit uitgekeerd aan uw erfgenamen.

Voordelen van inpand­geving van groeps­verzekering
 • De groepsverzekering functioneert als alternatief voor een schuldsaldoverzekering, wat betekent dat u deze laatste niet nodig heeft om een krediet af te sluiten bij een kredietverstrekker. Het overlijdenskapitaal van de groepsverzekering dekt namelijk al het krediet. Hierdoor spaart u de kosten van een schuldsaldoverzekering uit.
 • De groepsverzekering functioneert als alternatief voor een schuldsaldoverzekering, u hoeft dus ook geen medisch onderzoek te ondergaan. Dit kan interessant zijn indien u reeds een medische voorgeschiedenis heeft of indien u niet meer van de allerjongste bent. In dergelijke gevallen kan het stroef verlopen om een geschikte schuldsaldoverzekering te vinden.
 • In vergelijking met een voorschot opnemen op uw groepsverzekering, biedt deze financieringstechniek van inpandgeving van uw groepsverzekering de volgende voordelen:
  • Via de inpandgeving van een groepsverzekering en het afsluiten van een hypothecaire of bullet lening, kunt u misschien wel goedkoper vastgoed financieren dan via het opnemen van een voorschot.
  • De kans is reëel dat u over meer kapitaal kunt beschikken via inpandgeving (via de lening) dan via de opname van een voorschot. Dit komt doordat toekomstige nog te betalen premies in rekening worden gebracht voor de wedersamenstelling van het ontleende kapitaal.
  • U geniet van fiscale voordelen: Aftrekbare interesten in elk geval en indien het om een hypothecaire lening gaat, kunnen er nog andere fiscale voordelen een rol spelen (afhankelijk van hoe uw fiscale korven reeds zijn opgevuld).
Nadelen van groeps­verzekering in pand geven

De inpandgeving van uw groepsverzekering komt ook met enkele nadelen:

 • De uitkering van een groepsverzekering geschiedt sinds 2016 op het moment van de werkelijke wettelijke pensionering. Dit is ten vroegste op de leeftijd van 65 jaar (of vroeger indien u voor 1959 geboren bent). Met andere woorden, het opgebouwd aanvullend pensioenkapitaal kan volgens de wet niet worden uitgekeerd alvorens u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Dit betekent dus ook dat de hypothecaire of bullet lening qua einddatum volledig moet worden afgestemd op uw pensioengerechtigde leeftijd. Zodanig dat het uitbetaalde pensioenkapitaal netjes kan dienen om het ontleende kapitaal terug te betalen. Het gebruik van een groepsverzekering als alternatief voor een schuldsaldoverzekering is dus niet zo evident als het lijkt. Het vergt wel degelijk zorgvuldige planning door een ervaren expert. In de praktijk is het voor jongere profielen onmogelijk hier gebruik van te maken op een manier die praktisch en financieel steek houdt. Vanaf +/- 45-jarige leeftijd en ouder wordt het daarentegen wel bijzonder interessant. Lees er hier alles over, inclusief voorbeelden.
 • In tegenstelling tot het opnemen van een voorschot, zijn er via deze techniek van inpandgeving van de groepsverzekering wel kosten voor de lening en de hypotheek verschuldigd.
 • Let op bij het afsluiten van een bullet lening die gekoppeld wordt aan uw groepsverzekering. Zo’n bullet krediet kan duur uitvallen indien u niet de beste deal vindt (qua uiteindelijk rendement kan het dan dik tegenvallen indien u deze afsluit om vastgoed te kopen voor verhuur). Vraag in deze context dus zeker en vast een vrijblijvende offerte aan.

Aanwending pensioen­kapitaal voor weder­samen­stelling van hypothecaire lening afgesloten voor aankoop van vast­goed

De derde alternatieve financieringstechniek met behulp van een groepsverzekering, is het afsluiten van een hypothecaire lening met wedersamenstelling.

Gedurende de looptijd van de lening met wedersamenstelling betaalt u periodiek alleen maar interesten en geen kapitaalaflossingen.

Op het einde van de looptijd van de lening dient u vervolgens het ontleende kapitaal terug te betalen. Dit ontleende kapitaal kan u terugbetalen met het uitgekeerde aanvullend pensioenkapitaal.

Indien u zo’n lening afsluit, dan is het vaak zo dat u meer kunt lenen dan wat er op dat moment in de reserve van de groepsverzekering zit.

Dit komt doordat toekomstige nog te betalen premies in rekening worden gebracht voor de wedersamenstelling van het ontleende kapitaal.

Hou wel rekening met een worst case scenario waarin uw werkgever op de fles gaat of u elders gaat werken. In zo’n geval wordt de groepsverzekering niet verder opgebouwd met verdere bijdrages.

En dan heeft u dus meer geleend dan wat u uiteindelijk uit die groepsverzekering zult uitbetaald krijgen. Het verschil dient u dan zelf op te hoesten.

Opmerking: In de praktijk is het wederom pas vanaf een bepaalde leeftijd dat dit financieel en praktisch interessant wordt. Als vuistregel wordt dikwijls een richtlijn van 45 jaar of ouder gehanteerd. Lees hier waarom jongere professionals eigenlijk niet in aanmerking komen voor deze alternatieve financierings­vorm van vastgoed.

Algemene voor­delen van vastgoed­financiering met groeps­verzekering

Geen leeftijds­vereisten van toe­passing

Een aanvullend pensioen via een groepsverzekering kunt u slechts opnemen op het moment dat u wettelijk gezien de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft.

Voor vastgoedfinanciering geldt deze regel echter niet! U kunt onroerend goed aankopen in de hele Europese Economische Ruimte en uw leeftijd speelt hierbij geen enkele rol. Het kan via drie verschillende financierings­technieken met een groepsverzekering.

Opgelet: In de praktijk wordt het pas financieel en praktisch interessant vanaf de leeftijd van +/- 45 jaar of ouder. De reden hiervoor is de (nieuwe) Wet Aanvullende pensioenen van 18/12/2015. Lees er hier alles over.

Bestemming van het vast­goed is vrij te bepalen

type en bestemming van vastgoed spelen geen enkele rol qua financiering met aanvullend pensioenplan

Investeren in vastgoed met behulp van een aanvullend pensioenkapitaal in uw groepsverzekering is flexibel qua type en locatie van het vastgoed. Met uw groepsverzekering kunt u investeren in onroerend goed in de hele Europese Economische Ruimte.

Ook qua bestemming van het vastgoed heeft u de vrije keuze. U kunt er een hoofdverblijfplaats (eigen woning) mee aankopen of u kunt opteren voor de aankoop van een tweede woning.

Maar het pand zelf bewonen of er zelf periodiek gebruik van maken is geen verplichting! Dit betekent dat een beleggingspand kopen met uw groepsverzekering dus ook perfect mogelijk is.

U kunt er ook andere soorten onroerend goed mee kopen zoals grond, gesubsidieerd vastgoed, een studentenkamer, een vakantiewoning als belegging, een serviceflat, een studentenkot, commercieel vastgoed zoals winkel- of kantoorruimte, een garagebox, een luxe villa, enzovoort.

Een pand kopen voor verhuur kan, mits een slimme financiering en bijhorende financiële hefboom, een veel beter rendement opleveren dan uw aanvullend pensioenplan.

Vooral beleggen in vastgoed met verhuurgarantie kan compleet zorgeloze en contractueel gewaarborgde rendementen opleveren.

Doe nog meer inspiratie op over vastgoed als beter renderend beleggingsalternatief voor uw slapend pensioenkapitaal op de volgende pagina’s:

Opofferen van andere beleggingen is overbodig

Door gebruik te maken van uw groepsverzekering voor het kopen van vastgoed, kunt u uw andere activa en beleggingen beschermen en aanhouden.

U hoeft met andere woorden uw effectenportefeuille (aandelen, obligaties, enzovoort) of andere beleggingen (kunst, oldtimers, edelmetalen, cryptovaluta (verhandel cryptovaluta via Coinbase indien u een gebruiksvriendelijke en beveiligde interface zoekt), grondstoffen, leningen als belegging, vastgoed) niet te verkopen voor extra liquide middelen.

In dit kader loont het ook de moeite om te bekijken of u niet zou opteren voor een Lombard lening met effectenportefeuille als onderpand voor de aankoop van vastgoed.

Met 2 van de 3 financierings­opties bespaart u kosten

Bij twee van de drie financieringstechnieken op basis van een groepsverzekering kunt u kosten besparen. In het eerste geval neemt u een voorschot op, in het andere geval geeft u de groepsverzekering in pand voor een bullet lening.

Via beide financieringstechnieken hoeft u op die manier geen hypothecair krediet af te sluiten. U kan bijgevolg de hieraan gekoppelde maandelijkse kapitaalaflossingen vermijden.

U kunt er bovendien een pak kosten mee uitsparen, zoals op het gebied van de notariële akte, op vlak van de hypotheek of een hypothecaire volmacht alsook op het vlak van de schuld­saldo­verzekering.

Aankopen is moge­lijk in de hele Europese Econo­mische Ruimte

vastgoed in de hele europese economische ruimte is financierbaar met groepsverzekering

U kunt met uw aanvullend pensioenkapitaal van uw groepsverzekering onroerend goed aankopen in de hele Europese Economische Ruimte.

Dit betekent dat u vastgoed kunt kopen in de hele Europese Unie + Liechtenstein, IJsland en Noor­wegen.

Advies – Finan­cieren van vast­goed met groeps­verzekering

Vastgoed kopen met aanvullend pensioen lijkt u interessant? En meer specifiek dan vastgoed kopen met uw bestaande of nog op te starten groepsverzekering?

Vraag dan vrijblijvend meer informatie aan voor gespecialiseerd advies op maat van uw situatie en wensen. Want om slim vastgoed te financieren is een degelijke vermogensplanning, ook op fiscaal en familiaal vlak, noodzakelijk.

Zo dient u rekening te houden met de kleine lettertjes van uw groepsverzekering. Deze verschillen van verzekerings­maatschappij tot verzekerings­maatschappij.

Tracht de financiering van vastgoed steeds holistisch te benaderen. Hou dus ook rekening met de fiscale aspecten van de diverse financieringstechnieken.

Kunt u nog genieten van bepaalde fiscale voordelen in de personenbelasting omdat uw fiscale korven nog niet of niet meer optimaal benut zijn?

Laat u voor dergelijke zaken bijstaan door experts en vraag vrijblijvend meer info en advies aan.

Extra info over alterna­tieve vastgoed­financiering

Vastgoed kopen als belegging: Interessante opties

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *